Ktl-icon-tai-lieu

Đãi ngộ phi tài chính của tập đoàn FPT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4749 lần   |   Lượt tải: 18 lần
NHÓM 5 – Liên hê ̣ thƣ̣c tiễn về công tác đai ngô ̣ phi tài chinh trong
̃
́
doanh nghiê ̣p
MỤC LỤC
̀
̉
̀
LƠI MƠ ĐÂU
̉
̀
CHƢƠNG 1. CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ ĐÃ I NGỘ PHI TAI CHÍNH TRONG DOANH
NGHIÊ ̣P................................................................................................................................ 3
1.1. Nô ̣i dung cơ bản về đai ngô ̣ nhân lƣ̣c ............................................................................ 3
̃
1.2. Khái niệm đãi ngộ phi tài chính .................................................................................... 4
1.3. Tầ m quan trong của đai ngô ̣ phi tài chinh ..................................................................... 4
̃
́
1.4. Các hình thức đãi ngộ phi tài chính ............................................................................... 6
1.4.1.
Đai ngô ̣ thông qua công viê ̣c ............................................................................ 6
̃
1.4.2.
Đai ngô ̣ thông qua môi trƣờng làm viê ̣c ........................................................... 7
̃
1.4.3.
Đai ngô ̣ thông qua đào tào và phát triể n ........................................................... 8
̃
1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng ................................................................................................ 11
1.6. Tổ chƣ́c đai ngô ̣ phi tài chinh ...................................................................................... 12
̃
́
1.6.1. Nguyên tắ c xây dƣ̣ng chinh sách đai ngô ̣ phi tài chinh ............................................ 12
̃
́
́
1.6.2. Triể n khai thƣ̣c hiê ̣n các chính sách đai ngô ̣ phi tài chính ....................................... 13
̃
́
̀
CHƢƠNG 2. THƢ̣C TRẠNG CÔNG TAC ĐÃ I NGỘ PHI TAI CHÍNH CỦA TẬP
̀
ĐOAN FPT ......................................................................................................................... 16
2.1. Giới thiê ̣u chung về tâ ̣p đoàn FPT ............................................................................... 16
2.2. Các văn bản, chính sách của tập đoàn FPT ................................................................. 20
2.2.1. Các chính sách của tập đoàn FPT: ............................................................................ 20
2.2.2. Các văn bản của tâ ̣p đoàn FPT về chính sách đãi ngộ ............................................. 21
2.3. Lô ̣ trinh công danh của nhân viên FPT ................................................
5 









Page 1




1. 









................................................................................................................................ 3
1.1. 




............................................................................ 3
1.2. Kh .................................................................................... 4
1.3. 




 ..................................................................... 4
1.4.  ............................................................................... 6
1.4.1. 


............................................................................ 6
1.4.2. 




........................................................... 7
1.4.3. 






........................................................... 8
1.5.  ................................................................................................ 11
1.6. 





 ...................................................................................... 12
1.6.1. 






 ............................................ 12
1.6.2. 









 ....................................... 13
2. 









 ......................................................................................................................... 16
2.1. 



 ............................................................................... 16
2.2. ,  ................................................................. 20
2.2.1. Các chính sách ca t ............................................................................ 20
n bn c

  ............................................. 21
2.3. 


 ....................................................................... 24
2.4. 






 ..................................................... 27
2.4.1.  ......................................... 27
2.4.2. Trin khai thc hi phi tài chính t

 .................................. 29
2.4.3. 





 ....................... 31
2.4.4. 

 ................................................................................................................. 35
2.5. 

, 

 ............................................................................................ 44
2.6. 










 ................. 44
2.6.1.  thông qua công vic ......................................................................... 44
2.6.2.  ng làm vic ....................................................... 45
Đãi ngộ phi tài chính của tập đoàn FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đãi ngộ phi tài chính của tập đoàn FPT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đãi ngộ phi tài chính của tập đoàn FPT 9 10 80