Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ (CƠ SỞ) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Các bài tập kiểm tra nhóm con

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

TS Trần Huyên
Ngày 28 tháng 10 năm 2004

Các bài tập kiểm tra nhóm con
Một dạng khác của kỹ năng kiểm tra nhóm là kỹ năng kiểm tra nhóm con. Muốn kiểm tra
nhóm con ta cần nắm vững ba tiêu chuẩn thông thường về nhóm con như sau.

1

Tiêu chuẩn 1
Một tập con A = ∅ trong nhóm X là nhóm con của X (viết A ⊂n X hoặc A

X) nếu

• ∀x, y ∈ A thì xy ∈ A;
• e ∈ A;
• ∀x ∈ A thì x−1 ∈ A.
Ví dụ 1: Chứng minh rằng Mn1 = A : det A = 1 (gồm các ma trận vuông cấp n, định thức
bằng 1) là nhóm con của nhóm Mn∗ (nhóm nhân các ma trận cấp n không suy biến)
Bài giải: Ta chứng minh Mn1 ⊂n Mn∗ theo tiêu chuẩn 1. Trước hết hiển nhiên Mn1 = ∅, đồng
thời ta có
• ∀ X, Y ∈ Mn1 thì det X = det Y = 1 do đó det X.Y = det X. det Y = 1.1 = 1 nghĩa là
X.Y ∈ Mn1 .
• Ma trận đơn vị E ∈ Mn1 (vì det E = 1).
• ∀ X ∈ Mn1 thì det X = 1 nên det X −1 =

1
= 1, do đó X −1 ∈ Mn1 .
det X

Vậy Mn1 thỏa cả ba điều kiện của tiêu chuẩn 1 nên Mn1 ⊂n Mn∗ .

1

2

Tiêu chuẩn 2

Được suy ra từ tiêu chuẩn 1 nhưng bỏ đi đòi hỏi e ∈ A (vì đòi hỏi này chỉ là hệ quả của
hai đòi hỏi còn lại). Như vậy, nếu áp dụng tiêu chuẩn 2 để xử lí Ví dụ 1 thì trong lời giải ta
loại bỏ đòi hỏi E ∈ Mn1 .
Ví dụ 2: Cho trước số nguyên m. Chứng minh rằng
mZ = {mz : z ∈ Z} ⊂n (Z, +)
Bài giải: Ta kiểm tra mZ ⊂n (Z, +) theo tiêu chuẩn 2. Trước hết, hiển nhiên mZ = ∅ và ta có:
• ∀ mz1 , mz2 ∈ mZ : mz1 + mz2 = m(z1 + z2 ) ∈ mZ.
• ∀ mz ∈ mZ : −(mz) = m(−z) ∈ mZ.
Vậy mZ thỏa cả hai đòi hỏi của tiêu chuẩn 2 nên mZ ⊂n (Z, +).
Nhận xét: Thông thường trong lý thuyết ta ngầm định phép toán trong nhóm là nhân và ký
hiệu phần tử nghịch đảo là (·)−1 . Tuy nhiên khi phép toán trong nhóm là cộng thì tất cả các
dấu nhân trong các biểu thức đều đổi sang dấu cộng và phần tử nghịch đảo đổi thành phần tử
đối và viết là −(·).

3

Tiêu chuẩn 3
Một tập hợp con A = ∅ trong nhóm X là nhóm con của X nếu ∀ x, y ∈ A thì xy −1 ∈ A.
Nếu áp dụng tiêu chuẩn 3 này để xử lý Ví dụ 1 ta chỉ cần kiểm tra:
∀ X, Y ∈ Mn1 ⇒ det X = det Y = 1
1
det X
= =1
⇒ det(XY −1 ) =
det Y
1
⇒ XY −1 ∈ Mn1
Nếu áp dụng tiêu chuẩn 3 cho ví dụ 2, ta chỉ cần kiểm tra
∀ mz1 , mz2 ∈ mZ ⇒ mz1 − mz2 = m(z1 − z2 ) ∈ mZ

Nhận xét: Trong ba tiêu chuẩn nêu trên, các lời giải sử dụng tiêu chuẩn 3 có vẻ ngắn gọn hơn
cả. Tuy nhiên nếu trong lời giải bắt buộc phải tính phần tử nghịch đảo thì để tránh sự rườm rà
ta nên dùng tiêu chuẩn 2 vì thực chất việc dùng tiêu chuẩn 3 lúc đó các bước tính toán cũng
dài ngang với dùng tiêu chuẩn 2.
V...
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
TS Trần Huyên
Ngày 28 tháng 10 năm 2004
Các bài tập kiểm tra nhóm con
Một dạng khác của kỹ năng kiểm tra nhóm kỹ năng kiểm tra nhóm con. Muốn kiểm tra
nhóm co n ta c ần nắm vững ba tiêu chuẩn thông thường v nhóm con như sau.
1 Tiêu chuẩn 1
Một tập con A = trong nhóm X nhóm con của X (viết A
n
X hoặc A X) nếu
x, y A thì xy A;
e A;
x A thì x
1
A.
dụ 1: Chứng minh rằng M
1
n
=
A : det A = 1
(gồm các ma trận vuông cấp n, định thức
bằng 1) nhóm con của nhóm M
n
(nhóm nhân các ma trận cấp n không suy biến)
Bài giải: Ta chứng minh M
1
n
n
M
n
theo tiêu chuẩn 1. Trước hết hiển nhiên M
1
n
= , đồng
thời ta
X, Y M
1
n
thì det X = det Y = 1 do đó det X.Y = det X. det Y = 1.1 = 1 nghĩa
X.Y M
1
n
.
Ma trận đơn vị E M
1
n
(vì det E = 1).
X M
1
n
thì det X = 1 nên det X
1
=
1
det X
= 1, do đó X
1
M
1
n
.
Vậy M
1
n
thỏa cả ba điều kiện của tiêu chuẩn 1 nên M
1
n
n
M
n
.
1
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Các bài tập kiểm tra nhóm con - Trang 2
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Các bài tập kiểm tra nhóm con - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Các bài tập kiểm tra nhóm con 9 10 688