Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH §8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3056 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
§8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảo
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 29 tháng 12 năm 2004
Bài 21. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận


1 0 3


A= 2 1 1 
3 2 2
Giải
Cách 1. Sử dụng phương pháp định thức
Ta có: det A = 2 + 12 − 9 − 2 = 3
1 1
0 3
A11 =
=0
A21 = −
2 2
2 2
A12 = −
A13 =

2 1

= −1

3 2

2 1
3 2

A22 =

1 3

A31 =

= −7

3 2

A23 = −

=1

=6

1 0

A32 = −

= −2

3 2

A33 =

0 3
1 1
1 3
2 1
1 0
2 1

= −3
=5
=1

Vậy

A−1 =

6 −3

0

1
 −1 −7
3
1 −2




5 
1

Cách 2. Sử dụng phương pháp biến đổi sơ cấp
Xét ma trận

1 0 3

A= 2 1 1

1 0 0





1 0

3

1 0 0



 d2 →−2d1 +d2 

0 1 0  −−−−−−−→  0 1 −5 −2 1 0 
d3 →−3d1 +d3
3 2 2 0 0 1
0 2 −7 −3 0 1




1
0
3
1
0
0
1 0
3
1
0 0
d3 =−2d2 +d3 

 d3 = 13 d3 
−−
−−−−−→  0 1 −5 −2
1 0 
1 0  −−−−→  0 1 −5 −2
1
0 0
1
− 23 31
0 0
3
1 −2 1
3
1



1 0 0


−→  0 1 0

0

2 −1

− 13 − 73
1
3

0 0 1

− 23

5
3
1
3





Vậy


2 −1

0


A−1 =  − 31 − 37
1
− 32
3

5
3
1
3





Bài 22. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận


1 3 2


A= 2 1 3 
3 2 1
Giải
Ta sử dụng phương pháp định thức.
Ta có det A = 1 + 27 + 8 − 6 − 6 − 6 = 18
1 3
3 2
= −5
A21 = −
A11 =
2 1
2 1
A12 = −
A13 =

2 3
3 1

2 1
3 2

=7
=1

=1

1 2

A22 =

= −5

3 1
1 3

A23 = −

A31 =

3 2

3 2
1 3
1 2

A32 = −

=7

A33 =

2 3
1 3
2 1

Vậy

A−1 =

1 

18

−5

1

7



7 −5
1


1 
7 −5

(Bạn đọc cũng có thể sử dụng phương pháp biến đổi sơ cấp để giải bài này)

Bài 23. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

−1
1
1
1

 1 −1
1
1
A=
 1
1 −1
1

1
1
1 −1
Giải
Ta sử dụng phương pháp 3.

2








=7
=1
= −5

Xét hệ


−x1 + x2 + x3 + x4 = y1



 x −x +x +x =y
1
2
3
4
2

x1 + x2 − x3 + x4 = y3



 x +x +x −x =y
1

2

3

4

(1)
(2)
(3)
(4)

4

1
(1) + (2) + (3) + (4) =⇒ x1 + x2 + x3 + x4 = (y1 + y2 + y3 + y4 )
2
1
(∗) − (1) =⇒ x1 = (−y1 + y2 + y3 + y4 )
4
1
(∗) − (2) =⇒ x2 = (y1 − y2 + y3 + y4 )
4
1
(∗) − (3) =⇒ x3 = (y1 + y2 − y3 + y4 )
4
1
(∗) − (4) =⇒ x4 = (y1 + y2 + y3 − y4 )
4
Vậy


−1
1
1
1




1
−1
1
1
1

A−1 = 

4
1
1
−1
1


1
1
1 −1

Bài 24. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

0
1
1

 −1
0
1
A=
 −1 −1
0

−1 −1 −1

1

(∗)




1 

1 

0

Giải
Sử dụng phương pháp 3.
Xét hệ


x2 + x3 + x4



 −x + x + x
1
3
4

−x1 − x2 + x4



 −x − x − x
1

2

3

= y1

(1)

= y2

(2)

= y3

(3)

= y4

(4)

(1) + (2) − (3) + (4) =⇒ −x1 + x2 + x3 + x4 = y1 + y2 − y3 + y4
(1) − (∗) =⇒ x1 = −y2 + y3 − y4
(∗) − (2) =⇒ x2 = y1 − y3 + y4
(4...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
§8. Giải bài tập v ma trận nghịch đảo
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 29 tháng 12 năm 2004
Bài 21. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận
A =
1 0 3
2 1 1
3 2 2
Giải
Cách 1. Sử dụng phương pháp định thức
Ta có: det A = 2 + 12 9 2 = 3
A
11
=
1 1
2 2
= 0 A
21
=
0 3
2 2
= 6 A
31
=
0 3
1 1
= 3
A
12
=
2 1
3 2
= 1 A
22
=
1 3
3 2
= 7 A
32
=
1 3
2 1
= 5
A
13
=
2 1
3 2
= 1 A
23
=
1 0
3 2
= 2 A
33
=
1 0
2 1
= 1
Vy
A
1
=
1
3
0 6 3
1 7 5
1 2 1
Cách 2. Sử dụng phương pháp biến đổi cấp
Xét ma trận
A =
1 0 3
2 1 1
3 2 2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
d
2
→−2d
1
+d
2
d
3
→−3d
1
+d
3
1 0 3
0 1 5
0 2 7
1 0 0
2 1 0
3 0 1
d
3
=2d
2
+d
3
1 0 3
0 1 5
0 0 3
1 0 0
2 1 0
1 2 1
d
3
=
1
3
d
3
1 0 3
0 1 5
0 0 1
1 0 0
2 1 0
1
3
2
3
1
3
1
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH §8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảo - Trang 2
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH §8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH §8. Giải bài tập về ma trận nghịch đảo 9 10 689