Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH- MA TRẬN KHẢ NGHỊCH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
MA TRẬN KHẢ NGHỊCH
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 6 tháng 12 năm 2004

1

Ma trận khả nghịch

1.1

Các khái niệm cơ bản

Cho A là ma trận vuông cấp n, ma trận A gọi là ma trận khả nghịch nếu tồn tại ma trận
B vuông cấp n sao cho
AB = BA = En
(1)
(En là ma trận đơn vị cấp n)
Nếu A là ma trận khả nghịch thì ma trận B thỏa điều kiện (1) là duy nhất, và B gọi là ma
trận nghịch đảo (ma trận ngược) của ma trận A, ký hiệu là A−1 .
Vậy ta luôn có: A.A−1 = A−1 .A = En

1.2

Các tính chất

1. A khả nghịch ⇐⇒ A không suy biến (det A = 0)
2. Nếu A, B khả nghịch thì AB cũng khả nghịch và (AB)−1 = B −1 A−1
3. (At )−1 = (A−1 )t

1.3
1.3.1

Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo
Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo nhờ định thức

Trước hết, ta nhớ lại phần bù đại số của một phần tử. Cho A là ma trận vuông cấp n,
nếu ta bỏ đi dòng i, cột j của A, ta được ma trận con cấp n − 1 của A, ký hiệu Mij . Khi đó
Aij = (−1)i+j det Mij gọi là phần bù đại số của phần tử nằm ở dòng i, cột j của ma trận A.
Ma trận

 
t
A11 A21 · · · An1
A11 A12 · · · A1n
 A12 A22 · · · An2   A21 A22 · · · A2n 

 

PA =  ..
..
..  =  ..
..
.. 
.
.
.
.
 .
.
.
.
.   .
.
. 
A1n A2n · · · Ann
An1 An2 · · · Ann
gọi là ma trận phụ hợp của ma trận A.
1

Ta có công thức sau đây để tìm ma trận nghịch đảo của A.
Cho A là ma trận vuông cấp n.
Nếu det A = 0 thì A không khả nghịch (tức là A không có ma trận nghịch đảo).
Nếu det A = 0 thì A khả nghịch và
A−1 =

1
PA
det A

Ví dụ. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận


1 2 1
A= 0 1 1 
1 2 3
Giải
Ta có
det A =

1 2 1
0 1 1
1 2 3

=2=0

Vậy A khả nghịch.
Tìm ma trận phụ hợp PA của A. Ta có:
A11 = (−1)1+1

1 1
2 3

=1

A12 = (−1)1+2

0 1
1 3

=1

A13 = (−1)1+3

0 1
1 2

= −1

A21 = (−1)2+1

2 1
2 3

= −4

A22 = (−1)2+2

1 1
1 3

=2

A23 = (−1)2+3

1 2
1 2

=0

A31 = (−1)3+1

2 1
1 1

=1

A32 = (−1)3+2
A33 = (−1)3+3

1 1
0 1
1 2
0 1

= −1
=1

Vậy



1 −4
1
2 −1 
PA =  1
−1
0
1
2

và do đó

  1

1
1 −4
1
−2
2
2
1
2 −1  =  21
1 − 12 
=  1
2
1
−1
0
1
− 12
0
2


A−1

Nhận xét. Nếu sử dụng định thức để tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông cấp
n, ta phải tính một định thức cấp n và n2 định thức cấp n − 1. Việc tính toán như vậy khá
phức tạp khi n > 3.
Bởi vậy, ta thường áp dụng phương pháp này khi n ≤ 3. Khi n ≥ 3, ta thường sử dụng các
phương pháp dưới đây.
1.3.2

Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo bằng cách dựa vào các phép biến đổi
sơ cấp (phương pháp Gauss)

Để tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
MA TRẬN KHẢ NGHỊCH
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 6 tháng 12 năm 2004
1 Ma trận khả nghịch
1.1 Các khái niệm bản
Cho A ma trận vuông cấp n, ma trận A gọi ma trận khả nghịch nếu tồn tại ma trận
B vuông cấp n sao cho
AB = BA = E
n
(1)
(E
n
ma trận đơn vị cấp n)
Nếu A ma trận khả nghịch thì ma trận B thỏa điều kiện (1) duy nhất, và B gọi ma
trận nghịch đảo (ma trận ngược) của ma trận A, hiệu A
1
.
Vy ta luôn có: A.A
1
= A
1
.A = E
n
1.2 Các tính chất
1. A khả nghịch A không suy biến (det A = 0)
2. Nếu A, B khả nghịch thì AB cũng khả nghịch và (AB)
1
= B
1
A
1
3. (A
t
)
1
= (A
1
)
t
1.3 Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo
1.3.1 Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo nhờ định thức
Trước hết, ta nhớ lại phần đại số của một phần tử. Cho A ma trận vuông cấp n,
nếu ta b đi dòng i, cột j của A, ta được ma trận con cấp n 1 của A, hiệu M
ij
. Khi đó
A
ij
= (1)
i+j
det M
ij
gọi phần đại số của phần tử nằm dòng i, cột j của ma trận A.
Ma trận
P
A
=
A
11
A
21
· · · A
n1
A
12
A
22
· · · A
n2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
1n
A
2n
· · · A
nn
=
A
11
A
12
· · · A
1n
A
21
A
22
· · · A
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
n1
A
n2
· · · A
nn
t
gọi ma trận phụ hợp của ma trận A.
1
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH- MA TRẬN KHẢ NGHỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH- MA TRẬN KHẢ NGHỊCH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH- MA TRẬN KHẢ NGHỊCH 9 10 271