Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản chưa chỉnh sửa

PGS TS. Mỵ Vinh Quang
Ngày 19 tháng 12 năm 2004

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
1
1.1

Các khái niệm cơ bản
Định nghĩa

Hệ phương trình dạng:

a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn = b1



a x + a x + ··· + a x = b
21 1
22 2
2n n
2

... ...



am1 x1 + am2 x2 + · · · + amn xn = bm
trong đó x1 , x2 , . . . , xn là các ẩn, aij , bj ∈ R
(m phương trình, n ẩn).
Ma trận

a11
 a21
A=
 ...
am1

(1)

là các hằng số, gọi là hệ phương trình tuyến tính

a12
a22
...
am2

gọi là ma trận các hệ số của hệ (1).
Ma trận



. . . a1n
. . . a2n 

... ... 
. . . amn


. . . a1n b1
. . . a2n b2 

... ... ... 
. . . amn bm

a11 a12
 a21 a22
A=
 ... ...
am1 am2

gọi là ma trận các hệ số mở rộng của hệ (1). Một hệ phương trình hoàn toàn xác định khi ta
biết ma trận các hệ số mở rộng của nó.
Cột


b1
 b2 


 .. 
 . 
bm
1

gọi là cột tự do của hệ (1).
Chú ý rằng, hệ phương trình (1) có thể cho dưới dạng ma trận như sau

 

x1
b1
 x 2   b2 

 

A  ..  =  .. 
 .   . 
xn
bm
trong đó A là ma trận các hệ số của hệ (1).
Nhận xét: Nếu ta thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên các dòng của một hệ phương trình
tuyến tính ta được hệ mới tương đương với hệ đã cho.

1.2
a.

Một vài hệ phương trình đặc biệt
Hệ Cramer

Hệ phương trình tuyến tính (1) gọi là hệ Cramer nếu m = n (tức là số phương trình bằng số
ẩn) và ma trận các hệ số A là không suy biến (det A = 0).
b.

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Hệ phương trình tuyến tính (1) gọi là hệ thuần nhất nếu cột tự do của hệ bằng 0, tức là
b1 = b2 = · · · = bm = 0.

2
2.1

Các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính
Phương pháp Cramer

Nội dung của phương pháp này cũng chính là định lý sau đây:
Định lý 1 (Cramer) Cho hệ Cramer

a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn = b1



a x + a x + ··· + a x = b
21 1
22 2
2n n
2

... ...



an1 x1 + an2 x2 + · · · + ann xn = bn
trong đó


a11
 a21
A=
 ...
an1

a12
a22
...
an2

...
...
...
...


a1n
a2n 

... 
ann

là ma trận các hệ số.
Hệ Cramer luôn có nghiệm duy nhất được cho bởi công thức
xi =

det Ai
det A

2

(2)

trong đó Ai chính là ma trận thu được từ ma trận A bằng cách thay cột i của A bằng cột tự do


b1
 b2 


 .. 
 . 
bn
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình:


 ax1 + bx2 = c
cx2 + ax3 = b


cx1 + bx3 = a
trong đó a, b, c là ba số khác 0.
Giải: Ta có:
det A =

a b 0
0 c a
c 0 b

= 2abc = 0

nên hệ trên là hệ Cramer. Hơn nữa
det A1 =

det A2 =

c b...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản chưa chỉnh sửa
PGS TS. Mỵ Vinh Quang
Ngày 19 tháng 12 năm 2004
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
1 Các khái niệm bản
1.1 Định nghĩa
Hệ phương trình dạng:
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ · · · + a
1n
x
n
= b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ · · · + a
2n
x
n
= b
2
. . . . . .
a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ · · · + a
mn
x
n
= b
m
(1)
trong đó x
1
, x
2
, . . . , x
n
các ẩn, a
ij
, b
j
R các hằng số, gọi hệ phương trình tuyến tính
(m phương trình, n ẩn).
Ma trận
A =
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
. . . . . . . . . . . .
a
m1
a
m2
. . . a
mn
gọi ma trận các hệ số của hệ (1).
Ma trận
A =
a
11
a
12
. . . a
1n
b
1
a
21
a
22
. . . a
2n
b
2
. . . . . . . . . . . . . . .
a
m1
a
m2
. . . a
mn
b
m
gọi ma trận các hệ số mở rộng của hệ (1). Một hệ phương trình hoàn toàn xác định khi ta
biết ma trận các hệ số mở rộng của nó.
Cột
b
1
b
2
.
.
.
b
m
1
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 9 10 320