Ktl-icon-tai-lieu

đàm phán thương mại

Được đăng lên bởi hongthuy-dhqn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2228 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Môn: GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH
1. Phân tích sự cần thiết của giao dịch kinh doanh? Luận chứng vì sao các
quan hệ giao dịch lại ngày càng trở nên phức tạp hơn?.........................................3
2. Trình bày khái niệm và bản chất của giao dịch kinh doanh?.........................4
3. Nhà kinh doanh cần có những phẩm chất cơ bản gì và phương pháp để rèn
luyện những phẩm chất ấy?...................................................................................5
4. Mỗi cuộc đàm phán cần xác lập những mục tiêu nào? Thế nào được gọi là
một hệ thống mục tiêu đúng đắn? Có nên sắp xếp các thứ tự ưu tiên không?.....6
5. Trình bày các hình thức giao dịch kinh doanh? Công nghệ hiện đại có ảnh
hưởng thế nào đến giao dịch kinh doanh?...........................................................8
6. Những yếu lĩnh của thuật “khẩn cầu”? Sự quan sát các những tác dụng gì
trong khẩn cầu?..................................................................................................10
7. “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” cho ta những gợi ý gì trong giao
tiếp? Khi giao tiếp với người nước ngoài có những khó khăn gì và biện pháp
khắc phục?...........................................................................................................11
8. “Nói dối” trong giao tiếp được hiểu như thế nào? Những thủ pháp của thuật
‘nói dối không ác ý”?..........................................................................................12
9. Sở thích của con người có thể được biểu hiện dưới các dạng nào? Trình bày
cách thức của thuật “chiều theo sở thích”?........................................................12
10. Phân tích câu nói “Muốn làm cho người ta nghe theo anh, làm theo anh thì
phải làm cho người ta thích anh đã”? Phương pháp gây thiện cảm và sự tin cậy
trong giao dịch?..................................................................................................13
11. Giao dịch, đàm phán với người nước ngoài có những khó khăn gì? Phương
pháp khắc phục những khó khăn đó? Những khác biệt trong văn hóa phương
Đông và phương Tây cần chú ý khi giao dịch?...................................................15
12. Văn hóa có ảnh hưởng như thế nào đến hành vi giao dịch của con người?
Thế nào là ứng xử có văn hóa trong xã hội?........................................................17
13. Vì sao chúng ta có thể khẳng định rằng thế giới hiện thực là một bàn đàm
phán khổng lồ? Phân biệt giao dịch và đàm phán?.............................................19
14. Ph...
Môn: GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH
1. Phân tích s cần thiết của giao dịch kinh doanh? Luận chứng sao các
quan hệ giao dịch lại ngày càng trở nên phức tạp hơn?.........................................3
2. Trình bày khái niệm và bản chất của giao dịch kinh doanh?.........................4
3. Nhà kinh doanh cần có những phẩm chất bản phương pháp để rèn
luyện những phẩm chất ấy?...................................................................................5
4. Mỗi cuộc đàm phán cần xác lập những mục tiêu nào? Thế nào được gọi
một hệ thống mục tiêu đúng đắn? Có nên sắp xếp các thứ tự ưu tiên không?.....6
5. Trình bày các hình thức giao dịch kinh doanh? Công nghệ hiện đại có ảnh
hưởng thế nào đến giao dịch kinh doanh?...........................................................8
6. Những yếu lĩnh của thuật khẩn cầu”? Sự quan sát các những tác dụng
trong khẩn cầu?..................................................................................................10
7. “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” cho ta những gợi ý gì trong giao
tiếp? Khi giao tiếp với người nước ngoài có những k khăn gì và biện pháp
khắc phục?...........................................................................................................11
8. “Nói dối” trong giao tiếp được hiểu như thế nào? Những thủ pháp của thuật
‘nói dối không ác ý”?..........................................................................................12
9. Sở thích của con người có thể được biểu hiện dưới các dạng nào? Trình bày
cách thức của thuật “chiều theo sở thích”?........................................................12
10. Phân tích câu nói “Muốn làm cho người ta nghe theo anh, làm theo anh thì
phải làm cho người ta thích anh đã”? Phương pháp gây thiện cảm sự tin cậy
trong giao dịch?..................................................................................................13
11. Giao dịch, đàm phán với người nước ngoài những khó khăn gì? Phương
pháp khắc phục những khó khăn đó? Những khác biệt trong n hóa phương
Đông và phương Tây cần chú ý khi giao dịch?...................................................15
12. Văn hóa nh hưởng như thếo đến hành vi giao dịch của con người?
Thế nào là ứng xử có văn hóa trong xã hội?........................................................17
13. sao chúng ta thể khẳng định rằng thế giới hiện thực một bàn đàm
phán khổng lồ? Phân biệt giao dịch và đàm phán?.............................................19
14. Phân tích những đặc trưng cơ bản của đàm phán kinh doanh?...................20
15. Bối cảnh đàm phán là gì? Thực hiện nguyên tắc “che dấu bối cảnh của
mình, tìm hiểu bối cảnh của đối tác” như thế nào?..............................................21
16. Tại sao khẳng định đàm phán một quá trình? Những “điểm chết” trong
đàm phán và nguyên tắc, phương pháp khắc phục?............................................22
17. Những loại quyền lực được sử dụng trong đàm phán?...............................23
18. Trình y nội dung phong cách cạnh tranh trong đàm phán? Vận dung
phong cách này trong tình huống nào?................................................................24
19. Trình bày nội dung phong ch hợp c trong đàm phán? Vận dung phong
cách này trong tình huống nào?..........................................................................24
20. Trình bày nội dung phong cách lẩn tranh trong đàm phán? Vận dung phong
cách này trong tình huống nào?..........................................................................25
21. Trình bày nội dung phong cách nhượng bộ, thỏa hiệp trong đàm phán? Vận
dung phong cách này trong tình huống nào?......................................................26
22. Trình bày nội dung phong cách chấp nhận trong đàm phán? Vận dung
phong cách này trong tình huống nào?................................................................26
1
đàm phán thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đàm phán thương mại - Người đăng: hongthuy-dhqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
đàm phán thương mại 9 10 850