Ktl-icon-tai-lieu

DÂN SỐ TRUNG BÌNH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DÂN SỐ TRUNG BÌNH
Ðơn vị tính: Người
Năm

Tổng số

Nam

Nữ

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
(Ước) 2000

3.498.120
3.454.141
3.407.208
3.379.507
3.410.598
3.428.523
3.452.904
3.479.825
3.549.902
3.625.781
3.706.784
3.783.044
3.858.870
3.940.291
4.021.124
4.118.360
4.224.722
4.328.630
4.430.352
4.531.364
4.640.117
4.748.596
4.852.590
4.957.856
5.063.871
5.172.237

1.637.328
1.627.937
1.608.202
1.596.819
1.614.918
1.625.806
1.639.094
1.649.396
1.683.432
1.721.375
1.760.376
1.797.021
1.832.963
1.871.138
1.903.956
1.955.534
2.008.720
2.061.726
2.112.834
2.164.633
2.219.832
2.275.527
2.334.096
2.383.203
2.438.310
2.490.485

1.860.792
1.826.204
1.799.006
1.782.688
1.795.680
1.802.717
1.813.810
1.830.429
1.866.470
1.904.406
1.946.408
1.986.023
2.025.907
2.069.153
2.117.168
2.162.826
2.216.002
2.266.904
2.317.518
2.366.731
2.420.285
2.473.069
2.518.494
2.574.653
2.625.561
2.681.752

02.01

DIỆN TÍCH - DÂN SỐ VÀ ÐƠN VỊ HÀNH CHÁNH NĂM 2003
Area - population and administrative units in 2003

Số phường xã
(*)
Wards,
communes

Diện tích
(km2 )
Area
(sq.Km)

Dân số
(người)
Population
(person)

TOÀN THÀNH

303

2.095,01

5.630.192

Các quận

238

442,13

4.570.876

Mật độ số dân
(người/km2)
Population
density
(pers/sq.Km)

2.687
10.338

WHOLE CITY
Districts

Quận 1
Quận 2
Quận 3
Quận 4
Quận 5
Quận 6
Quận 7
Quận 8
Quận 9
Quận 10
Quận 11
Quận 12
Gò Vấp
Tân Bình
Bình Thạnh
Phú Nhuận
Thủ Ðức
Các huyện
Củ Chi
Hóc Môn
Bình Chánh
Nhà Bè
Cần Giờ

10
11
14
15
15
14
10
16
13
15
16
10
12
20
20
15
12

7,73
49,74
4,92
4,18
4,27
7,19
35,69
19,18
114,00
5,72
5,14
52,78
19,74
38,45
20,76
4,88
47,76

232.186
113.727
223.274
202.415
211.809
267.769
143.035
352.158
164.891
250.189
248.976
227.930
406.087
680.040
413.705
184.987
247.698

30.037
2.286
45.381
48.425
49.604
37.242
4.008
18.361
1.446
43.739
48.439
4.318
20.572
17.686
19.928
37.907
5.186

65

1652,88

1.059.316

641

21
10
20
7
7

434,5
109,18
304,57
100,41
704,22

265.857
220.337
440.083
68.856
64.183

612
2.018
1.445
686
91

Dist. 1
Dist. 2
Dist. 3
Dist. 4
Dist. 5
Dist. 6
Dist. 7
Dist. 8
Dist. 9
Dist. 10
Dist. 11
Dist. 12
Go Vap
Tan Binh
Binh Thanh
Phu Nhuan
Thu Duc
Rural
districts
Cu Chi
Hoc Mon
Binh Chanh
Nha Be
Can Gio

(*) Số liệu trong cột này, ở các quận gọi là phường, ở các huyện gọi là xã
Administration units of districts in urban called wards and in rural called communes

Average population by Districts
02.04

DÂN SỐ TRUNG BÌN...
DÂN SỐ TRUNG BÌNH
Ðơn vị tính: Người
Năm Tổng số Nam Nữ
1975 3.498.120 1.637.328 1.860.792
1976 3.454.141 1.627.937 1.826.204
1977 3.407.208 1.608.202 1.799.006
1978 3.379.507 1.596.819 1.782.688
1979 3.410.598 1.614.918 1.795.680
1980 3.428.523 1.625.806 1.802.717
1981 3.452.904 1.639.094 1.813.810
1982 3.479.825 1.649.396 1.830.429
1983 3.549.902 1.683.432 1.866.470
1984 3.625.781 1.721.375 1.904.406
1985 3.706.784 1.760.376 1.946.408
1986 3.783.044 1.797.021 1.986.023
1987 3.858.870 1.832.963 2.025.907
1988 3.940.291 1.871.138 2.069.153
1989 4.021.124 1.903.956 2.117.168
1990 4.118.360 1.955.534 2.162.826
1991 4.224.722 2.008.720 2.216.002
1992 4.328.630 2.061.726 2.266.904
1993 4.430.352 2.112.834 2.317.518
1994 4.531.364 2.164.633 2.366.731
1995 4.640.117 2.219.832 2.420.285
1996 4.748.596 2.275.527 2.473.069
1997 4.852.590 2.334.096 2.518.494
1998 4.957.856 2.383.203 2.574.653
1999 5.063.871 2.438.310 2.625.561
(Ước) 2000 5.172.237 2.490.485 2.681.752
02.01 DIỆN TÍCH - DÂN SỐ VÀ ÐƠN VỊ HÀNH CHÁNH NĂM 2003
Area - population and administrative units in 2003


Wards,
communes



Area
(sq.Km)


Population
(person)



Population
density
(pers/sq.Km)
TOÀN THÀNH 303 2.095,01 5.630.192
2.687
WHOLE CITY
Các quận 238 442,13 4.570.876 10.338 Districts
DÂN SỐ TRUNG BÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DÂN SỐ TRUNG BÌNH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
DÂN SỐ TRUNG BÌNH 9 10 202