Ktl-icon-tai-lieu

Dân số và phát triển

Được đăng lên bởi lona-elly
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 3722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
(Tài liệu dù ng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
dân số-kế hoạch hoá gia đình )

HÀ NỘI - 2011

TỔNG CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
(Tài liệu dù ng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
dân số-kế hoạch hoá gia đình )

HÀ NỘI – 2011

1

MỤC LỤC
Mục

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

6

DANH SÁCH CÁC BẢNG

7

LỜI GIỚI THIỆU

8

LỜI NÓI ĐẦU

10

Chương 1: NHẬP MÔN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN”

11

I

CÁC KHÁI NIỆM VỀ “DÂN SỐ” VÀ “PHÁT TRIỂN

11

1

Dân cư và dân số

11

2

Phát triển: Khái niệmvà thước đo

12

II

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC

18

III

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

22

1

Nội dung nghiên cứu

22

2

Phương pháp nghiên cứu

23

IV

TÁC DỤNG CỦA MÔN HỌC

25

Tóm tắt chương 1

25

Câu hỏi và bài tập chương 1

26

Chương 2: DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

28

I

NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN
KINH TẾ

28

1

Quan điểm bi quan của R.T. Malthus

28

2

Quan điểm lạc quan của J. L. Simon

29

3

Quan điểm trung hoà

29

4

Quan điểm của Hội nghị quốc tế về Dân số và phát triển tại Cai -rô
(Ai cập), năm 1994 về dân số và kinh tế

29

5

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ dân số phát triển

30

II

DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

31

1

Khung lý thuyết về mối quan hệ Dân số - Lao động và việc làm

31

2

Quan hệ Dân số - Lao động và việc làm ở Việt Nam

37

2

III GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

38

1

Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế

38

2

Gia tăng dân số và sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế

42

IV ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN TIÊU DÙNG VÀ TÍCH LŨY

42

1

Ảnh hưởng của dân số đến tiêu dùng

42

2

Dân số và Tích luỹ

44

V

QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ KINH TẾ Ở CẤP ĐỘ GIA ĐÌNH

45

1

Các đặc trưng dân số của gia đình

46

2

Chi phí kinh tế cho con cái

49

3

Chi phí và lợi ích sinh con

51

VI TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ TỚI DÂN SỐ

52

VII GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

53

1

Duy trì mức sinh thấp một cách hợp lý, đẩy mạnh tạo việc làm

53

2

Tận dụng cơ cấu dân số “vàng”, nâng cao chất lượng dân số và lao động

53

3

Sử dụng kinh tế như đòn bẩy thực hiện chính sác h dân số

53

Tóm tắt chương 2

53

Câu hỏi và bài tập chương 2

54

Chương 3: DÂN SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

55

I

DÂN SỐ VÀ GIÁO DỤC

55

1

Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá

55

2

Ảnh hưởng của dân số đến giáo dục

56

3

Ảnh hưởng của giáo dục đến dân số

58

4

Giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa dân số và giáo dục

61

II

D...
T
NG CC DÂN S
- KHHGĐ QU
DÂN S
LI
ÊN HP QUC
DÂN S
Ố V
À PHÁT TRIỂN
(Tài li
ệu d
ù
ng cho Chương tr
ình
b
ồi d
ưỡng
nghi
ệp vụ
dân s
-k
ế hoạch hoá gia đ
ình
)
HÀ NỘI - 2011
Dân số và phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân số và phát triển - Người đăng: lona-elly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Dân số và phát triển 9 10 38