Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2676 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ
xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010
Ngô Thị Lan Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. Lê Mậu Hãn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hê ̣ thố ng hóa những quan điểm , chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam,
Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ huyện Sóc Sơn về vấn đề xây dựng Đảng
trong những năm 1996 - 2010. Trình bày quá trình Đảng bô ̣ huyện Sóc Sơn thực hiện
nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010; nêu lên những thành tựu ,
những ưu điểm và hạn chế của Đảng bô ̣ huyện trong việc thực hiện . Khái quát một
số kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ
xây dựng Đảng. Đề xuất một số kinh nghiệm để góp phần nâng cao năng lực lãnh
đạo của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng; Xây dựng Đảng; Thời kỳ
1996-2010; Sóc Sơn; Đảng bộ huyện

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử trưởng thành và đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam là “một pho sử
bằng vàng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Từ khi ra đời, Đảng đã được
lịch sử trao cho sứ mệnh lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Các đảng phái khác do
đường lối và tổ chức kém đã không thể tồn tại trước sự đàn áp, khủng bố tàn khốc
của chính quyền thực dân đế quốc và phong kiến tay sai, duy chỉ có Đảng ta đứng
vững, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Trong
suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo
nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại.
Ngày hôm nay, sự nghiệp Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã thu được
những thành tựu to lớn, kì diệu. Đó là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau,
trong đó phải kể đến tác động tích cực từ những thành quả trong công cuộc đổi mới
và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ nhiều tồn tại, yếu
kém, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước ta trên con đường

đổi mới. Từ thực tiễn này, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã khẳng
định: “Những thành tựu và yếu kém trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ
quốc gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và những ưu điểm, khuyết điểm
trong công tác xây dựng Đảng” [36, tr 137].
Sóc Sơn là một huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội. Nói đến Sóc Sơn là nói
đến một quê hương giàu truyền thống cách mạng, cần cù, bền bỉ vươn lên chiến đấu
với cá...
Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ
xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010
Ngô Thị Lan Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. Lê Mậu Hãn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract.
̣
thống ho
́
a những quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam,
Đảng bộ thành phố Nội Đảng bộ huyện Sóc Sơn về vấn đề xây dựng Đảng
trong như
̃
ng năm 1996 - 2010. Trình bày quá trình Đảng
̣
huyện Sóc Sơn thực hiện
nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010; nêu lên những thành tựu ,
những ưu điểm và hạn chế của Đảng bô
̣
huyện trong việc thực hiện . Khái quát một
số kinh nghiệm lịch strong quá trình Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ
xây dựng Đảng. Đề xuất một số kinh nghiệm để góp phần nâng cao năng lực lãnh
đạo của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng; Xây dựng Đảng; Thời k
1996-2010; Sóc Sơn; Đảng bộ huyện
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử trưởng thành và đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam là “một pho sử
bằng vàngnhư Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Từ khi ra đời, Đảng đã được
lịch sử trao cho sứ mệnh lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Các đảng phái khác do
đường lối tổ chức kém đã không thể tồn tại trước sự đàn áp, khủng bố tàn khốc
của chính quyền thực dân đế quốc phong kiến tay sai, duy chỉ Đảng ta đứng
vững, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Trong
suốt quá trình y dựng trưởng thành, Đảng đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo
nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại.
Ngày hôm nay, sự nghiệp Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã thu được
những thành tựu to lớn, diệu. Đó kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau,
trong đó phải kể đến tác động tích cực từ những thành qutrong công cuộc đổi mới
và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ nhiều tồn tại, yếu
kém, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước ta trên con đường
Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đảng bộ huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 1996 đến năm 2010 9 10 21