Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục (1996 - 2009)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo thực
hiện chinh sách xã h ội hóa giáo dục (1996 ́
2009)”
Phạm Thị Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần kim Đỉnh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Tập hợp, hệ thống những tư liệu lịch sử có liên quan đến công tác xã
hội hóa giáo dục ở thành phố Hải Phòng trong những năm 1996 – 2009. Trình bày
quá trình lãnh đạo và chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục của Đảng bộ thành phố
Hải Phòng trong hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể từ năm 1996 đến năm 2009.
Phân tích những chủ trương, biện pháp và quá trình tổ chức thực hiện công tác xã
hội hóa giáo dục của thành phố. Rút ra những nhận xét về thành tựu, hạn chế trong
quá trình triển khai thực hiện đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong
công tác này.
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng; Giáo dục; Xã hội hóa giáo
dục; Hải Phòng
Content
MỞ ĐẦU
Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn, có tầm chiến lược của Đảng và
Nhà nước, tạo động lực và phát huy mọi nguồn lực để phát triển một nền giáo dục
tiên tiến, chất lượng với sự tham gia của toàn xã hội. Xã hội hoá là một trong
những phương thức thực hiện để mọi người dân đều có cơ hội được học tập. Nghị
quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) đã nêu: “Nhà nước cần
đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, nhưng vấn đề quan trọng là phải quán triệt sâu sắc
và tiến hành tốt việc xã hội hoá các nguồn đầu tư, mở rộng phong trào xây dựng,
phát triển giáo dục trong nhân dân, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội”.
Tiếp đó, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 2 (khóa VIII), Kết
luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

khóa X của Đảng đều khẳng định: “Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, coi giáo dục là
sự nghiệp của toàn dân, là một giải pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo
dục”. Chủ trương xã hội hóa giáo dục là xuất phát từ quan điểm coi sự nghiệp giáo
dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực rất lớn và chất lượng cao. Vì vậy, phải phát
triển mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng
cao của nhân dân. Trong điều kiện mới, Nhà nước chưa đủ sức và không thể bao
cấp toàn bộ sự nghiệp phát triển giáo dục thì xã hội hóa là một trong những phương
thức cơ bản để phát triển giáo dục.
Vì vậy, cùng với việc tăng cường đầu...
ng b thành ph H   o thc
hi

 i hóa giáo dc (1996 -
Phm Th Dung
i hc Khoa hc Xã h
LuLch s ng Cng sn Vit Nam; Mã s: 60 22 56
ng dn: PGS.TS. Trnh
o v: 2010
Abstract: Tp hp, h thng nhu lch s n công tác
hi hóa giáo dc thành ph Hi Phòng trong nh 2009. Trình bày
o ch o công tác hi hóa giáo dc cng b thành ph
Hi Phòng trong hoàn cu kin lch s c th t 
Phân tích nhng ch n pháp quá trình t chc thc hin công tác
hi hóa giáo dc ca thành ph. Rút ra nhng nhn xét v thành tu, hn ch trong
quá trình trin khai thc hing thi rút ra nhng bài hc kinh nghim trong
công tác này.
Keywords: ng Cng sn Vit Nam; Lch s ng; Giáo dc; hi hóa giáo
dc; Hi Phòng
Content
M ĐU
Xã hi hóa giáo dc là mt ch n, có tm chic cng
c, tng lc và phát huy mi ngun l phát trin mt nn giáo dc
tiên tin, ch ng vi s tham gia ca toàn hi. hi hoá là mt trong
nhc thc hi mc hc tp. Ngh
quyt Hi ngh ng ln th c cn
 quan trng là phi quán trit sâu sc
và tin hành tt vic xã hi hoá các ngu rng phong trào xây dng,
phát trin giáo dc trong nhân dân, coi giáo dc là s nghip ca toàn xã h
Ti quyt Hi ngh  ng ln th 2 (khóa VIII), Kt
lun Hi ngh  quyi hi biu toàn quc
Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục (1996 - 2009) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục (1996 - 2009) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục (1996 - 2009) 9 10 722