Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3222 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác xóa
đói, giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010
Hoàng Thị Ngọc Hà
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. TS Đỗ Ngọc Ninh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày một cách có hệ thống quá trình lãnh đạo thực hiện xóa đói giảm
nghèo của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng từ năm 2001 đến năm 2010. Rút ra một số nhận xét
và bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Cao
Bằng trên địa bàn tỉnh.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Cao bằng; Đường lối lãnh đạo; Xóa đói giảm
nghèo

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế giới đang đứng trước thời khắc trọng đại của lịch sử là đang tiến vào những
thập niên đầu của thế kỷ XXI với một nền văn minh rực rỡ nhưng cũng xuất hiện không
ít những vấn đề gay gắt, mang tính toàn cầu. Một trong những vấn đề đó là đói nghèo.
Nó tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của các chế độ xã hội,
của mỗi quốc gia, dân tộc. Cuộc chiến chống đói, nghèo luôn là vấn đề được quan tâm
hàng đầu của các nước trên thế giới, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi toàn cầu
hóa, quốc tế hóa nền kinh tế đang là xu hướng chủ đạo, chi phối sự phát triển của mỗi
quốc gia, dân tộc. Một số quốc gia, tổ chức quốc tế đã tổ chức các diễn đàn quốc tế và
các hoạt động chống đói, nghèo. Coi đó là một trong những mục tiêu quan trọng hàng
đầu trong chương trình hoạt động của mình.
Ở nước ta, công tác xóa đói, giảm nghèo được xác định là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, đã và đang trở thành một nội dung quan
trọng của chương trình công tác của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Công tác
này được bắt đầu từ khi xuất hiện xu hướng phân hóa giàu, nghèo trong quá trình
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Trong quá trình thực hiện công tác xóa đói,

1

giảm nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng và được thế giới biết đến. Đó là nhờ từ rất sớm (từ năm 1991), vấn đề xóa đói,
giảm nghèo đã được đề ra trong các diễn đàn, các nghiên cứu và triển khai thành phong
trào xóa đói giảm nghèo sâu rộng trong cả nước. Theo tổng kết của Chương trình Phát
triển Liên hợp quốc (UNDP), trong điều kiện kinh tế, xã hội của mình so với những
nước có cùng mức GDP, Việt Nam đã sử dụng những nguồn lực có được một cách hiệu
quả vào việc nâng cao mức sống người dân, trình độ dân trí, tuổi thọ, bình đẳng
giới…Điều này nói lên nh...
1
Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác xóa
đói, giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010
Hoàng Thị Ngọc Hà
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. TS Đỗ Ngọc Ninh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày một cách hệ thống quá trình lãnh đạo thực hiện xóa đói giảm
nghèo của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng từ năm 2001 đến m 2010. Rút ra một số nhận xét
và bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Cao
Bằng trên địa bàn tỉnh.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Cao bằng; Đường lối lãnh đạo; Xóa đói giảm
nghèo
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế giới đang đứng trước thời khắc trọng đại của lịch sử đang tiến vào những
thập niên đầu của thế kỷ XXI với một nền văn minh rực rỡ nhưng cũng xuất hiện không
ít những vấn đề gay gắt, mang tính toàn cầu. Một trong những vấn đề đó đói nghèo.
tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của các chế độ hội,
của mỗi quốc gia, dân tộc. Cuộc chiến chống đói, nghèo luôn vấn đề được quan m
hàng đầu của các nước trên thế giới, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi toàn cầu
hóa, quốc tế hóa nền kinh tế đang xu hướng chủ đạo, chi phối sự phát triển của mỗi
quốc gia, dân tộc. Một số quốc gia, tổ chức quốc tế đã tổ chức các diễn đàn quốc tế
các hoạt động chống đói, nghèo. Coi đó một trong những mục tiêu quan trọng hàng
đầu trong chương trình hoạt động của mình.
nước ta, công tác xóa đói, giảm nghèo được xác định một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Nhà nước, đã đang trở thành một nội dung quan
trọng của chương trình công tác của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Công tác
này được bắt đầu từ khi xuất hiện xu hướng phân hóa giàu, nghèo trong quá trình
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Trong quá trình thực hiện công tác xóa đói,
Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010 9 10 392