Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ năm 1997 đến năm 2006

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác giáo
dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ
năm 1997 đến năm 2006
Dương Thị Huyền
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lịch sử ĐCSVN; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Khang
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Phân tích hệ thống quan điểm của Đảng và những chủ chương, giải pháp
của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đối với công tác giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT)
cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Làm rõ sự vân dụng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên quan điểm
của Đảng về công tác GDLLCT cho đội ngũ cán bộ cơ sở vào thực tiễn địa phương.
Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
trong công tác GDLLCT cho đội ngũ cán bộ cơ sở ở địa phương. Đúc kết những kinh
nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác GDLLCT từ năm 1997
đến năm 2006.
Keywords: Lịch sử Đảng; Giáo dục lý luận chính trị; Đội ngũ cán bộ; Đường lối lãnh
đạo; Đảng bộ tỉnh
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công tác GDLLCT cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận của công tác tư tưởng, lý
luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo thực hiện công tác GDLLCT là một khâu quan
trọng trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Công tác tư tưởng muốn làm tốt
trước hết phải làm tốt công tác GDLLCT. V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Không có lý luận cách mạng
thì không có phong trào cách mạng” và “chỉ Đảng nào có lý luận tiên phong hướng dẫn, thì
mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong” .
Trải qua gần 80 năm hoạt động và trưởng thành, trong các thời điểm, hoàn cảnh khác
nhau, Đảng luôn chăm lo đến công tác GDLLCT cho cán bộ, đảng viên. Công tác GDLLCT
đã góp phần quan trọng làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền
tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng tinh thần của xã hội; nâng cao tính tự giác chính trị của

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc kiên định và quyết tâm thực hiện thắng
lợi mọi chủ trương, đường lối, cương lĩnh chính trị của Đảng.
Ngày nay, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được
những thành tựu quan trọng. Đất nước đang chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy
mạnh CNH, HĐH đất nước, xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Thực tiễn đó đã khẳng định
sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của
cách mạng Việt nam. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa

Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,

cơ sở lý luận khoa học của cách mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng và ...
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác giáo
dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ
năm 1997 đến năm 2006
Dương Thị Huyền
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ging viên lý lun chính tr
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lịch sử ĐCSVN; số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Khang
m bảo vệ: 2012
Abstract: Phân ch hthống quan điểm của Đảng những chủ chương, gii pháp
của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đối với công tác giáo dục luận chính tr (GDLLCT)
cho đội ngũ cán bsở. Làm sự vân dụng của Đảng bộ tỉnhng Yên quan điểm
của Đảng vng tác GDLLCT cho đội ngũ n bộ svào thực tin địa phương.
Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng n
trong ng tác GDLLCT cho đội ngũ n bộ sở ở địa phương. Đúc kết những kinh
nghiệm từ quá trình Đảng bộ tnh Hưng Yên lãnh đạong tác GDLLCT từ năm 1997
đến năm 2006.
Keywords: Lịch sử Đảng; Giáo dục luận chính trị; Đội ngũ cán bộ; Đường li lãnh
đạo; Đảng b tỉnh
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công tác GDLLCT cho cán bộ, đảng viên một bộ phận của ng tác tư tưởng,
luận của Đng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo thực hiện công tác GDLLCT mt khâu quan
trọng trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về tưởng. Công tác tư tưởng muốn làm tốt
trước hết phải làm tốt ng tác GDLLCT. V.I.nin đã chỉ : “Không luận cách mạng
t không phong trào cách mạng” “chỉ Đảng nào luận tiên phong hướng dẫn, t
mới khả năng làm tn vai trò chiến sĩ tiên phong” .
Trải qua gần 80 năm hoạt động trưởng thành, trong các thời điểm, hoàn cảnh khác
nhau, Đảng ln chăm lo đến công tác GDLLCT cho cán bộ, đảng viên. ng tác GDLLCT
đã góp phần quan trọng làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trở tnh nền
tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng tinh thần của hội; nâng cao tính tgiác chính tr của
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ năm 1997 đến năm 2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ năm 1997 đến năm 2006 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ sở từ năm 1997 đến năm 2006 9 10 730