Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo phát triển ngành kinh tế du lịch từ năm 2001 đến năm 2009

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo phát triển
ngành kinh tế du lịch từ năm
2001 đến năm 2009
Lê Diệu Linh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày đường lối, chủ trương phát triển du lịch của Đảng bộ tỉnh
Quảng Bình theo 2 giai đoạn (2001 - 2005; 2006 - 2009) gắn liền với những hoàn
cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể ở mỗi giai đoạn. Nghiên cứu quá trình thực hiện đường
lối phát triển du lịch ở địa phương. Đánh giá, phân tích để làm rõ ưu điểm, hạn chế
của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trong quá trình lãnh đạo, phát triển du lịch. Tìm hiểu
các nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế để từ đó tổng kết một số kinh nghiệm
lịch sử có liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.
Keywords. Lịch sử Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế du lịch; Thời kỳ 20012009; Quảng Bình
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội.
Du lịch đã khẳng định được vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nước như một
ngành “công nghiệp không khói” hàng đầu. Ở Việt Nam, từ đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội
và công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với đó, du lịch
cũng có những bước tiến lớn.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu: “phát triển du lịch là một hướng chiến
lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần thực hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” [1, tr.1]. Đó là một trong những cơ sở để Nhà nước xác
định “du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có
tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham
quan, giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí,
tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của đất nước” [90, tr.1].
Sở dĩ ngành du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế vì bản thân du
lịch là một hoạt động kinh tế - văn hóa. Du lịch tác động tích cực đến hoạt động phát triển
kinh tế - xã hội đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập kinh tế
quốc tế sâu rộng như hiện nay. Du lịch vừa giúp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân
tộc, quảng bá hình ảnh đất nước.
Là một tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ của Việt Nam, Quảng Bình có khá nhiều tiềm năng
phát triển du lịch. Dải đất Quảng Bình có nhiều cảnh quan thiên nhiên k...
Đảng b tnh Quảng Bình lãnh đạo phát triển
ngành kinh tế du lch t năm
2001 đến năm 2009
Lê Diệu Linh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: PGS.TS. Vũ Quang Hiển
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình y đường li, ch trương phát triển du lch của Đảng b tnh
Quảng Bình theo 2 giai đon (2001 - 2005; 2006 - 2009) gn lin vi những hoàn
cảnh, điều kin lch s c th mỗi giai đoạn. Nghiên cứu quá trình thực hiện đường
lối phát triển du lch địa phương. Đánh giá, phân ch để làm ưu điểm, hn chế
của Đảng b tnh Quảng Bình trong quá trình lãnh đạo, phát triển du lịch. Tìm hiểu
các nguyên nhân của những ưu điểm, hn chế để t đó tng kết mt s kinh nghim
lch s có liên quan đến s lãnh đạo của Đảng b tnh Quảng Bình.
Keywords. Lch s Đảng; Đảng Cng sn Vit Nam; Kinh tế du lch; Thi k 2001-
2009; Quảng Bình
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cu không th thiếu được trong đi sống hội.
Du lịch đã khẳng định được vai trò to lớn trong nn kinh tế quốc dân của nhiều nước như một
ngành “công nghiệp không khói” hàng đầu. Vit Nam, t đổi mi, tình hình kinh tế - xã hội
công cuộc hi nhp kinh tế quc tế có nhiu chuyn biến mnh mẽ. Cùng với đó, du lịch
cũng có những bước tiến ln.
Đảng Cng sn Việt Nam đã đề ra mục tiêu: “phát triển du lịch một hướng chiến
c quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phn thc hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” [1, tr.1]. Đó là một trong những cơ s đ Nhà ớc xác
định du lịch là một ngành kinh tế tng hp quan trng, mang nội dung n hóa sâu sắc, có
tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; phát trin du lch nhằm đáp ng nhu cu tham
quan, giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và khách du lịch quc tế, góp phần ng cao n trí,
to việc làm và phát triển kinh tế xã hội của đất nước”
[90, tr.1].
S ngành du lịch ý nghĩa đặc bit quan trng trong nn kinh tế bản thân du
lịch một hoạt đng kinh tế - văn hóa. Du lịch tác động tích cực đến hoạt động phát triển
kinh tế - hội đc biệt là trong s nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại a, hi nhp kinh tế
quc tế sâu rộng như hin nay. Du lch vừa giúp bảo tồn, phát huy các giá tr văn hóa của dân
tc, quảng bá hình ảnh đất nước.
Là một tỉnh duyên hải Bc Trung B ca Vit Nam, Qungnh khá nhiều tim năng
phát triển du lch. Di đất Qung Bình nhiu cnh quan thiên nhiên kỳ thú, nhiều thng cnh
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo phát triển ngành kinh tế du lịch từ năm 2001 đến năm 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo phát triển ngành kinh tế du lịch từ năm 2001 đến năm 2009 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo phát triển ngành kinh tế du lịch từ năm 2001 đến năm 2009 9 10 940