Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với việc thực hiện chính sách Dân tộc từ năm 2000 – 2010

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với việc thực hiện
chính sách Dân tộc từ năm 2000 – 2010
Đỗ Thị Nhường
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Ngọc Long
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội và tình
hình dân tộc, dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích quá trình Đảng bộ tỉnh
Thái Nguyên lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng từ
năm 2000 đến năm 2010. Đánh giá những kết quả và hạn chế, thiếu sót; từ đó, rút ra
những kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa chỉ đạo quá trình thực hiện chính sách dân
tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
Keywords. Lịch sử Đảng; Chính sách dân tộc; Giai đoạn 2000 – 2010; Đảng bộ tỉnh
Thái Nguyên; Đảng Cộng sản Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là quốc gia thống nhất, đa dân tộc. Phần lớn các dân tộc thiểu số đều sống ở
miền núi, vùng sâu, vùng xa - nơi có vị trí chiến lược về chính trị, an ninh quốc phòng nhưng
đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí còn thấp,
nhiều phong tục tập quán lạc hậu còn tồn tại... Chính vì vậy mà các phần tử phản động trong
nước và quốc tế thường triệt để lợi dụng để xâm nhập phá hoại, gây chia rẽ giữa các dân tộc,
gây sự bất ổn về an ninh, chính trị…. tại các địa bàn trọng yếu này. Trước thực trạng đó, từ
nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc, hoạch định nhiều
chủ trương, chính sách nhằm thực hiện nhất quán sự bình đẳng giữa các dân tộc; đoàn kết,
tôn trọng, giúp nhau cùng triển; không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Thực tiễn lịch sử Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh cho thấy đường lối, chủ
trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn. Những chủ trương, chính
sách đó đã góp phần đưa các dân tộc từ thân phận nô lệ trở thành người chủ của đất nước;
từng bước cải thiện môi trường sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào
các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa kháng chiến cũ. Qua đó làm cho
các dân tộc anh em đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam; phát huy cao độ truyền
thống yêu nước và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X...
Đảng b tỉnh Thái Nguyên với vic thc hin
chính sách Dân tộc t năm 2000 – 2010
Đỗ Th Nhường
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: PGS.TS. Trn Ngc Long
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y khái quát đặc điểm t nhiên, kinh tế, văn hóa - hội nh
hình dân tộc, dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích quá trình Đng b tnh
Thái Nguyên lãnh đạo chỉ đạo t chc thc hiện chính sách dân tộc ca Đng t
năm 2000 đến năm 2010. Đánh giá những kết qu hạn chế, thiếu sót; từ đó, rút ra
nhng kinh nghim thc tiễn ý nghĩa ch đạo quá trình thực hiện chính sách dân
tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian ti.
Keywords. Lch s Đảng; Chính sách dân tộc; Giai đoạn 2000 2010; Đảng b tnh
Thái Nguyên; Đảng Cng sn Vit Nam
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam quốc gia thng nht, đa dân tộc. Phn lớn các dân tộc thiu s đều sng
miền núi, vùng sâu, vùng xa - nơi có vị trí chiến lược v chính trị, an ninh quốc phòng nhưng
đời sng vt chất tinh thần ca người dân còn nhiều khó khăn; trình đ dân trí còn thấp,
nhiu phong tc tập quán lạc hậu còn tồn ti... Chính vì vậy mà các phần t phn động trong
nước quốc tế thường triệt để li dụng để xâm nhập phá hoại, y chia r giữa các dân tộc,
gây s bt n v an ninh, chính trị…. tại các địa n trọng yếu này. Trước thc trng đó, từ
nhiu năm qua, Đảng và Nhà nước ta đc biệt quan tâm đến vn đề dân tộc, hoch định nhiu
ch trương, chính sách nhằm thc hin nhất quán sự bình đẳng giữa các dân tộc; đoàn kết,
tôn trọng, giúp nhau cùng triển; không ngừng ci thiện nâng cao đời sng vt chất tinh
thn cho đồng bào các dân tc, đặc biệt là các dân tộc thiu s vùng sâu, vùng xa.
Thc tin lch s Việt Nam hơn 80 m qua đã chứng minh cho thy đường li, ch
trương, chính ch dân tộc ca Đảng Nhà nước ta đúng đn. Nhng ch trương, chính
sách đó đã góp phần đưa các dân tộc t thân phận l tr thành người ch ca đất nước;
từng bước ci thiện môi trường sống, nâng cao đời sng vt chất tinh thần cho đồng bào
các dân tộc thiu s vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa kháng chiến cũ. Qua đó làm cho
các dân tộc anh em đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam; phát huy cao độ truyn
thống yêu nước sức mnh tng hp của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng bảo v
T quc Việt Nam xã hội ch nghĩa.
Đại hi đại biểu toàn quốc ln th XI ca Đảng Cng sn Vit Nam khng định:
Đoàn kết các dân tộc vị trí chiến lược trong s nghiệp cách mạng của nước ta. Các
dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng giúp nhau
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với việc thực hiện chính sách Dân tộc từ năm 2000 – 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với việc thực hiện chính sách Dân tộc từ năm 2000 – 2010 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với việc thực hiện chính sách Dân tộc từ năm 2000 – 2010 9 10 355