Ktl-icon-tai-lieu

Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo Sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo từ năm 1997 đến năm 2006

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo Sự nghiệp
Giáo dục – Đào tạo từ năm 1997 đến năm 2006
Nguyễn Thị Thanh
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên LLCT
Luận văn ThS ngành: Lịch sử Đảng; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS.TS. Triệu Quang Tiến
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày một cách hệ thống đường lối, chủ trương của Đảng về
giáo dục - đào tạo. Phân tích quá trình vận dụng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh
Phúc khi đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện phát triển giáo dục – đào
tạo ở địa phương từ năm 1997 đến năm 2006. Đánh giá khách quan những
thành tựu, hạn chế của giáo dục - đào tạo ở Vĩnh Phúc. Tổng kết một số
kinh nghiệm chủ yếu của quá trình Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo sự
nghiệp giáo dục – đào tạo, làm cơ sở góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới
và phát triển giáo dục - đào tạo.
Keywords: Đường lối lãnh đạo; Đảng bộ Vĩnh Phúc; Giáo dục đào tạo;
Lịch sử Đảng
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình xây dựng đất nước, cha ông ta đã xác định: Hiền tài là nguyên khí của
quốc gia. Tiếp nối truyền thống đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là
từ khi Cách mạng tháng Tám thành công đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến sự nghiệp
GD-ĐT, quan tâm đến chiến lược phát triển con người. Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.
Qua hơn 20 năm đổi mới (1986- 2006), ngành GD-ĐT đã có nhiều cố gắng và đạt được
những thành tựu quan trọng. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo
dục tiểu học, tiến hành phổ cập THCS ở một số tỉnh, thành phố; trình độ dân trí và chất
lượng nguồn nhân lực được nâng lên, chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến bước
đầu. Sự nghiệp giáo dục ngày càng được đề cao và được toàn xã hội quan tâm. Bên cạnh
những thành tựu đó, nền giáo dục nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, yếu kém, nhất là
về chất lượng và quản lý nhà nước về giáo dục... Cho nên chưa đáp ứng được đầy đủ yêu

cầu ngày càng cao của đất nước và mong mỏi lớn của nhân dân, nhất là trong thời kỳ đẩy
mạnh CNH, HĐH.
Đại hội X của Đảng xác định, trong những nguy cơ mà đất nước phải đương đầu thì
nguy cơ "tụt hậu", trong đó có tụt hậu về giáo dục và đào tạo được đặt lên trước hết.
Nguy cơ này ngày càng lộ rõ trong quá trình chúng ta mở cửa hội nhập với thế giới.
Trước những đòi hỏi cấp bách của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là trong thời kỳ đẩy
mạnh CNH, HĐH. Đại hội VIII (1996) của Đảng đã xác định: "Cùng với khoa học và
công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu...
Đảng B Tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đo S nghip
Giáo dc Đào tạo t năm 1997 đến năm 2006
Nguyn Th Thanh
Trung tâm Đào to, bồi dưỡng Ging viên LLCT
Lun văn ThS ngành: Lịch s Đảng; Mã s: 60 22 56
Người hướng dn: PGS.TS. Triu Quang Tiến
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày mt cách h thống đường li, ch trương của Đảng v
giáo dc - đào tạo. Phân tích quá trình vn dng của Đng b tỉnh Vĩnh
Phúc khi đ ra các ch trương, giải pháp thc hin phát trin giáo dc đào
to địa phương t m 1997 đến năm 2006. Đánh giá khách quan nhng
thành tu, hn chế ca giáo dc - đào to Vĩnh Phúc. Tổng kết mt s
kinh nghim ch yếu của quá trình Đảng b tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo s
nghip giáo dc đào tạo, làm sở góp phần đẩy mnh s nghiệp đổi mi
và phát trin giáo dc - đào tạo.
Keywords: Đưng lối lãnh đạo; Đảng b Vĩnh Phúc; Giáo dục đào tạo;
Lch s Đảng
Content
1. Tính cp thiết ca đề tài
Trong quá trình xây dựng đất nước, cha ông ta đã xác định: Hin tài là nguyên kca
quc gia. Tiếp ni truyn thống đó, trong quá trình lãnh đo cách mng Vit Nam, nht là
t khi Cách mạng tháng Tám thành công đến nay, Đảng ta luôn quan m đến s nghip
GD-ĐT, quan tâm đến chiến lược phát triển con người. Như lời căn dặn ca Ch tch H
Chí Minh: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì li ích trăm năm trồng người.
Qua hơn 20 năm đổi mi (1986- 2006), ngành GD-ĐT đã có nhiều c gắng và đạt đưc
nhng thành tu quan trng. Nước ta đã đạt chun quc gia v xoá mù ch và ph cp giáo
dc tiu hc, tiến hành ph cp THCS mt s tnh, thành phố; trình độ dân trí và cht
lượng ngun nhân lực đưc nâng lên, chất lượng giáo dc toàn din chuyn biến bước
đầu. S nghip giáo dục ngày càng được đ cao và được toàn xã hi quan tâm. Bên cnh
nhng thành tựu đó, nền giáo dục nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, yếu kém, nht
v chất lượng quản nhà nước v giáo dục... Cho nên chưa đáp ứng được đầy đủ yêu
Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo Sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo từ năm 1997 đến năm 2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo Sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo từ năm 1997 đến năm 2006 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đảng Bộ Tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo Sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo từ năm 1997 đến năm 2006 9 10 520