Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng
căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp
(1946-1954)
Phùng Thị Ngọc Bích
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tập hợp những tư liệu lịch sử cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
xây dựng căn cứ kháng chiến ở Vĩnh Phúc. Hệ thống hóa và trình bày những tư liệu
ấy qua các giai đoạn phát triển gắn liền với điều kiện cụ thể trong mỗi giai đoạn. Rút
ra nhận xét về sự lãnh đạo của Đảng bộ Vĩnh Phúc, những thành công và hạn chế
của quá trình xây dựng căn cứ du kích ở Vĩnh Phúc.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng; Vĩnh Phúc; Kháng chiến
chống Pháp; Căn cứ du kích; Thời kỳ 1946-1954
Content
1. Lý do chọn đề tài
Xây dựng căn cứ du kích là một điển hình sáng tạo của Đảng trong việc vận dụng lý luận
Mác - Lê Nin về xây dựng hậu phương của chiến tranh cách mạng, nhằm huy động toàn dân
tham gia kháng chiến làm cho mỗi người dân là một người lính, mỗi làng xã là một pháo đài.
Căn cứ du kích là hậu phương của chiến tranh du kích, cung cấp sức người, sức của cho
kháng chiến, đồng thời là cơ sở cho lực lượng vũ trang trụ bám tiêu diệt sinh lực địch.
Thực hiện chủ trương của Đảng về việc xây dựng chỗ đứng chân ở vùng sau lưng địch
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh
đạo xây dựng căn cứ du kích ở địa phương từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ các làng chiến
đấu đơn lẻ đến khu du kích liên hoàn, biến hậu phương của địch thành tiền phương và hậu
phương của ta, phá nát hệ thống chiếm đóng, tạo cơ sở tiến công địch từ trong lòng chúng và
khai thác sức người, sức của cho kháng chiến.
“Căn cứ địa là một vùng tương đối an toàn, ở đó ta đóng các cơ quan đầu não, huấn luyện
bộ đội chủ lực, đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí, đạn dược, chữa chạy thương binh, vv…Có
nhiều hạng căn cứ địa: căn cứ địa miền rừng núi, căn cứ địa đồng bằng, căn cứ địa vùng ao
hồ” [18, tr. 310].
Khu du kích là khu vực dân cư nằm trong vùng địch tạm chiếm, có hoạt động chiến tranh
du kích của lực lượng kháng chiến và thường xuyên diễn ra tranh chấp giằng co với địch để
giành quyền làm chủ hoàn toàn.
Khu du kích có các đặc điểm: chính quyền cách mạng chưa hình thành hoặc đã hình
thành nhưng hoạt động bí mật hoặc nửa công khai, các lực lượng vũ trang cách mạng chưa đủ

sức diệt hết các cứ điểm của đối phương; chính quyền và một số cứ điểm của đối phương còn
tồn tại như...
Đảng b tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng
căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp
(1946-1954)
Phùng Thị Ngọc Bích
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: PGS. TS. Vũ Quang Hiển
Năm bảo v: 2010
Abstract. Tp hp những liệu lch s bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu
xây dựng căn cứ kháng chiến Vĩnh Phúc. H thống hóa và trình bày những liệu
ấy qua các giai đoạn phát triển gn lin với điều kin c th trong mỗi giai đoạn. Rút
ra nhận xét v s lãnh đo của Đảng b Vĩnh Phúc, những thành công hạn chế
ca quá trình xây dựng căn cứ du kích ở Vĩnh Phúc.
Keywords. Đảng Cng sn Vit Nam; Lch s Đảng; Vĩnh Phúc; Kháng chiến
chống Pháp; Căn cứ du kích; Thi k 1946-1954
Content
1. Lý do chọn đề tài
Xây dựng căn cứ du kíchmột điển hình sáng tạo của Đảng trong vic vn dụng lý luận
Mác - Nin v xây dựng hậu phương của chiến tranh cách mng, nhằm huy động toàn dân
tham gia kháng chiến làm cho mỗi người dân là một người lính, mỗi làng xã là một pháo đài.
Căn cứ du kích hậu phương của chiến tranh du kích, cung cp sức người, sc ca cho
kháng chiến, đồng thời là cơ sở cho lực lượng vũ trang trụ bám tiêu diệt sinh lực địch.
Thc hin ch trương của Đảng v việc y dựng ch đứng chân vùng sau lưng địch
trong cuộc kháng chiến chng thực dân Pháp (1946-1954), Đng b tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh
đạo xây dựng căn cứ du kích ở địa phương từ không đến có, từ nh đến ln, t các làng chiến
đấu đơn lẻ đến khu du kích liên hoàn, biến hậu phương của địch thành tiền phương hậu
phương của ta, phá nát h thng chiếm đóng, tạo sở tiến công địch t trong lòng chúng và
khai thác sức người, sc của cho kháng chiến.
“Căn cứ địa là một vùng tương đối an toàn, đó ta đóng các cơ quan đầu não, huấn luyn
b đội ch lực, đào tạo cán bộ, chế tạo khí, đạn dược, cha chy thương binh, vv…Có
nhiu hạng căn c địa: căn cứ địa min rừng núi, căn cứ địa đồng bằng, căn cứ địa vùng ao
hồ” [18, tr. 310].
Khu du kích là khu vực dân cư nằm trong vùng đch tm chiếm, hoạt đng chiến tranh
du kích của lực lượng kháng chiến thường xuyên din ra tranh chp ging co với địch để
giành quyền làm chủ hoàn toàn.
Khu du kích các đặc điểm: chính quyền cách mạng chưa hình thành hoặc đã hình
thành nhưng hoạt động bí mật hoc nửa công khai, các lực lượng vũ trang cách mạng chưa đủ
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) 9 10 813