Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2010)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng và
phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2010)
Nguyễn Thị Hoàn
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS. TS. Triệu Quang Tiến
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nêu rõ tình hình nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc khi mới tái lập tỉnh.
Nghiên cứu đường lối của Đảng và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong
việc đề ra chủ trương và quá trình chỉ đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ổ
địa phương. Phân tích thành tựu và hạn chế trong xây dựng và phát triển nguồn nhân
lực ở tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2010. Tổng kết một số kinh nghiệm lãnh
đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
Keywords. Lịch sử Đảng; Nguồn nhân lực; Công nghiệp hóa; Đảng bộ tỉnh Vĩnh
Phúc; Giai đoạn 1997 – 2010; Đảng Cộng sản Việt Nam; Hiện đại hóa
Content
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Một đất nước muốn phát triển cần phải có các nguồn lực: Vốn, khoa học - công nghệ,
tài nguyên và con người. Trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa, kinh tế tri thức,
nguồn nhân lực, yếu tố con người giữ vị trí trung tâm và quan trọng nhất. Điều này cũng đã
được C.Mác khẳng định rằng: Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế xã hội nào thì con
người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển của lịch sử
xã hội. Con người chính là yếu tố số một của lực lượng sản xuất. Con người – nguồn nhân
lực luôn chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực.
Ở nước ta, nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định vì nguồn lực tài
chính còn hạn hẹp. Nguồn nhân lực chất lượng cao là những người có trí tuệ cao, tay nghề
thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục
tiên tiến gắn liền với một nền khoa học công nghệ hiện đại. Nhận thức được vai trò nguồn lực
con người, Văn kiện Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Phát triển
nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền
vững …”, “Con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa …”.[13, tr.201].
Trong những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng xây dựng và phát triển
nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được được yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, chưa tương xứng với tiềm...
Đảng b tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng và
phát triển nguồn nhân lực thi k đẩy mnh
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2010)
Nguyn Th Hoàn
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: PGS. TS. Triu Quang Tiến
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nêu tình hình nguồn nhân lc tỉnh Vĩnh Phúc khi mới tái lập tnh.
Nghiên cứu đường li của Đảng sự vn dng của Đảng b tỉnh Vĩnh Phúc trong
việc đ ra ch trương quá trình chỉ đạo y dựng và phát triển ngun nhân lực
địa phương. Phân tích thành tựu và hạn chế trong xây dựng và phát trin nguồn nhân
lc tỉnh Vĩnh Phúc t năm 1997 đến năm 2010. Tổng kết mt s kinh nghiệm lãnh
đạo của Đảng b tỉnh Vĩnh Phúc trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
Keywords. Lch s Đảng; Nguồn nhân lc; Công nghiệp hóa; Đảng b tỉnh Vĩnh
Phúc; Giai đoạn 1997 2010; Đảng Cng sn Vit Nam; Hiện đại hóa
Content
M ĐU
1.Tính cp thiết ca đ i
Một đất nước muốn phát triển cn phải c nguồn lc: Vn, khoa hc - công nghệ,
tài nguyên con người. Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, kinh tế tri thc,
nguồn nhân lực, yếu t con người gi v trí trung tâm quan trng nhất. Điều này cũng đã
được C.Mác khẳng định rằng: thời đại nào, hay hình thái kinh tế hội nào thì con
người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trc tiếp đến tiến trình phát trin ca lch s
hội. Con người chính yếu t s mt ca lực lượng sn xut. Con người nguồn nhân
lực luôn chiếm v trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lc.
nước ta, ngun lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định nguồn lực tài
chính còn hn hp. Nguồn nhân lực chất lượng cao những người trí tuệ cao, tay ngh
thành thạo, phẩm cht tốt đẹp được đào tạo, bồi ỡng phát huy bi mt nền giáo dục
tiên tiến gn lin vi mt nn khoa học công nghệ hiện đại. Nhn thức được vai trò nguồn lc
con người, Văn kiện Đại hi IX của Đảng Cng sn Việt Nam đã khẳng định: “Phát triển
ngun lực con ngưi - yếu t bản để phát triển hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền
vững …”, “Con người nguồn nhân lực nhân tố quyết định s phát triển đất nước trong
thi k công nghiệp hóa, hiện đại hóa …”.[13, tr.201].
Trong những năm đổi mới, Đảng Nhà nước ta đã chú trọng xây dựng và phát trin
nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hiệu qu chưa cao, chưa đáp ứng được được yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, chưa tương xứng vi tiềm năng của đất nước.
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2010) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2010) 9 10 778