Ktl-icon-tai-lieu

Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp từ năm
1996 đến năm 2005
Vũ Văn Điềm
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Lịch sử ĐCS Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: TS. Văn Thị Thanh Mai
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày một cách hệ thống sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trên lĩnh
vực chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) nông nghiệp theo hai giai đoạn (1996 - 2000)
và (2001- 2005); làm rõ bước phát triển trong sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua hai giai
đoạn. Đánh giá những kết quả cụ thể, ưu điểm, khuyết điểm của Đảng bộ tỉnh Yên Bái
trong quá trình lãnh đạo CDCCKT nông nghiệp ở cả hai giai đoạn nêu trên. Trên cơ sở
thực tiễn kết quả đạt được và hạn chế về chuyển dịch cơ cấu KTNN, đưa ra những bài học
kinh nghiệm mang tính giải pháp, góp phần thúc đẩy KTNN Yên Bái phát triển trong giai
đoạn tiếp theo.
Keywords. Kinh tế nông nghiệp; Lịch sử Đảng; Yên Bái; Đảng bộ; Chuyển dịch cơ cấu
kinh tế; Đường lối lãnh đạo

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sau 25 năm đổi mới, cùng quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,
HĐH), chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (KTNN) của cả nước nói chung và ở mỗi
địa phương nói riêng đã diễn ra khá nhanh, đem lại hiệu quả cao về năng suất, chất lượng
so với thời kỳ trước đổi mới.
Phát triển KTNN để tạo dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có cơ cấu hợp lý trong
nền kinh tế, phát huy cao nhất tiềm năng hiện có đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặc
biệt quan tâm, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người
dân và thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.
Trước đổi mới, Yên Bái có một nền kinh tế chậm phát triển, chất lượng lao động
thấp, đời sống người dân trong tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Bước vào đổi mới, giai đoạn
1986- 1995, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh, KTNN từng bước có chuyển biến tích

2
cực góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trên cơ sở những
thành tựu đạt được, căn cứ vào những điều kiệ n thuận lợi và khó khăn, Đảng bộ Yên Bái
tiếp tục đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển KTNN theo hướng CNH, HĐH.
Trên cơ sở phân tích thành tựu, hạn chế, từ đó đưa ra những tổng kết, đánh giá về quá
trình thực hiện đường lối của Đảng, chương trình, giải pháp của Tỉnh, tôi chọn đề tài
“Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến
năm 2005” làm đề tài luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Tình hình nghiên cứu ...
1
Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp từ năm
1996 đến năm 2005
Vũ Văn Điềm
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Lịch sử ĐCS Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: TS. Văn Thị Thanh Mai
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình y một cách hệ thống sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trên lĩnh
vực chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) nông nghiệp theo hai giai đoạn (1996 - 2000)
(2001- 2005); làm bước phát triển trong sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua hai giai
đoạn. Đánh giá những kết quả cụ thể, ưu điểm, khuyết điểm của Đảng btỉnh Yên Bái
trong quá trình lãnh đạo CDCCKT nông nghiệp cả hai giai đoạn nêu trên. Trên sở
thực tiễn kết quả đạt được và hạn chế về chuyển dịch cơ cấu KTNN, đưa ra những bài học
kinh nghiệm mang tính giải pháp, góp phần thúc đẩy KTNN Yên Bái phát triển trong giai
đoạn tiếp theo.
Keywords. Kinh tế nông nghiệp; Lịch sử Đảng; n Bái; Đảng bộ; Chuyển dịch cấu
kinh tế; Đường lối lãnh đạo
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sau 25 m đổi mới, cùng quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,
HĐH), chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp (KTNN) của cả ớc nói chung mỗi
địa phương nói riêng đã diễn ra khá nhanh, đem lại hiệu quả cao về năng suất, chất lượng
so với thời k trước đổi mới.
Phát triển KTNN để tạo dựng một nền nông nghiệp hiện đại, cấu hợp trong
nền kinh tế, phát huy cao nhất tiềm năng hiện đang tiếp tục được Đảng, Nhà ớc đặc
biệt quan tâm, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người
dân và thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.
Trước đổi mới, Yên Bái một nền kinh tế chậm phát triển, chất ợng lao động
thấp, đời sống người dân trong tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Bước vào đổi mới, giai đoạn
1986- 1995, ới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh, KTNN từng bước chuyển biến tích
Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005 9 10 808