Ktl-icon-tai-lieu

Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ (1976-2006)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng lãnh đạo quá trình bình thƣờng hóa và
phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ
(1976-2006)
Nguyễn Anh Cƣờng
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 22 56 01
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Phạm Xanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình bình thƣờng
hóa và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Khái quát quá trình lãnh đạo của
Đảng tiến tới bình thƣờng hóa trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1976 đến
năm 1995 và thời kỳ phát triển quan hệ giữa hai nƣớc trên nhiều lĩnh vực từ năm 1996
đến năm 2006. Chỉ ra đƣợc những thành tựu và hạn chế trong quá trình bình thƣờng hóa
cũng nhƣ trong thời gian phát triển quan hệ giữa hai nƣớc. Rút ra một số kinh nghiệm
trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc thiết lập và đẩy mạnh quan hệ với
Hoa Kỳ .
Keywords. Lịch sử Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam;
Hoa Kỳ

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mỹ là một quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, là một thị trƣờng khổng lồ, và
là nƣớc công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới với những tiềm năng to lớn về vốn, công
nghệ, khoa học quản lý, khoa học kỹ thuật, giáo dục. Việt Nam đang trên con đƣờng phát
triển, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức, nên rất cần hợp tác
với Mỹ để học tập, tranh thủ và kế thừa những thành tựu tiến bộ của họ.
Thực hiện đƣờng lối đổi mới của Đảng, từ năm 1986, Việt Nam đã thu đƣợc nhiều
thắng lợi. Mỹ là một nƣớc bị ảnh hƣởng nặng nề trong quá khứ với Việt Nam, do đó cuộc
đấu tranh đi đến bình thƣờng hoá và thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Mỹ gặp rất nhiều
khó khăn. Hơn nữa, sự khác biệt về hệ thống chính trị, về văn hoá và sự hiểu biết lẫn
nhau vẫn là những yếu tố bất lợi đối với quan hệ giữa hai nƣớc. Mặc dù vậy, với đƣờng
lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Việt Nam đã từng bƣớc phá thế bao vây cấm vận của
Mỹ, tích cực chủ động bình thƣờng hóa và mở rộng quan hệ Việt - Mỹ, làm Mỹ từng
bƣớc công nhận và hợp tác với Việt Nam. Điều này khẳng định tƣ duy chính trị nhạy bén,
sâu sắc, linh hoạt và sáng tạo của Đảng ta.
Năm 1978, Mỹ cấm vận toàn diện Việt Nam. Năm 1995, Việt Nam đã thành công
trong chủ động bình thƣờng hoá quan hệ với Mỹ. Năm 2001 hai bên bắt đầu thực hiện
Hiệp định thƣơng mại Việt - Mỹ (BTA). Năm 2006 quy chế thƣơng mại bình thƣờng
vĩnh viễn (PNTR) của Mỹ với Việt Nam có hiệu lực. Sự tiến triển liên tục trong quan hệ
giữa hai nƣớc đã ...
1
Đảng lãnh đạo quá trình bình thƣờng hóa và
phát triển quan h ca Vit Nam vi Hoa K
(1976-2006)
Nguyễn Anh Cƣờng
Trƣờng Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch s
Chuyên ngành: Lịch s Đảng Cng sn Vit Nam; Mã số: 62 22 56 01
Ni ng dn: PGS.TS Phm Xanh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y vai trò của Đảng Cng sn Việt Nam trong quá trình bình thƣờng
hóa phát trin quan h gia Vit Nam vi Hoa K. Khái quát quá trình lãnh đạo ca
Đảng tiến tới bình thƣờng hóa trong quan h gia Vit Nam và Hoa K t năm 1976 đến
năm 1995 thời k phát triển quan h giữa hai nƣớc trên nhiều lĩnh vực t năm 1996
đến năm 2006. Chỉ ra đƣợc những thành tựu và hn chế trong quá trình nh thƣờng a
cũng nhƣ trong thời gian phát triển quan h giữa hai nƣớc. Rút ra một s kinh nghim
trong quá trình lãnh đo, ch đạo của Đảng đối vi vic thiết lập và đẩy mnh quan h vi
Hoa K .
Keywords. Lch s Đảng; Đảng Cng sn Vit Nam; Quan h ngoi giao; Vit Nam;
Hoa K
Content.
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
M một quốc gia nền kinh tế ln nht thế giới, một th trƣng khng lồ,
là nƣớc công nghiệp phát triển hàng đu thế gii vi nhng tiềm năng to ln v vốn, công
ngh, khoa hc qun , khoa hc k thuật, giáo dục. Việt Nam đang trên con đƣng phát
trin, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn vi kinh tế tri thức, nên rt cn hợp tác
vi M để hc tp, tranh th và kế tha những thành tựu tiến b ca h.
Thực hiện đƣờng lối đổi mới của Đảng, từ năm 1986, Việt Nam đã thu đƣợc nhiều
thắng lợi. Mỹ là một nƣớc bị ảnh hƣởng nặng nề trong quá khứ với Việt Nam, do đó cuộc
đấu tranh đi đến bình thƣờng hoá thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Mỹ gặp rất nhiều
khó khăn. Hơn nữa, sự khác biệt về hệ thống chính trị, về văn hoá sự hiểu biết lẫn
nhau vẫn những yếu tố bất lợi đối với quan hệ giữa hai nƣớc. Mặc vậy, với đƣờng
lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Việt Nam đã từng bƣớc phá thế bao y cấm vận của
Mỹ, tích cực chủ động bình thƣờng hóa mở rộng quan hệ Việt - Mỹ, làm Mtừng
bƣớc công nhận và hợp tác với Việt Nam. Điều này khẳng định tƣ duy chính trị nhạy bén,
sâu sắc, linh hoạt và sáng tạo của Đảng ta.
Năm 1978, Mỹ cấm vận toàn diện Việt Nam. Năm 1995, Việt Nam đã thành công
trong chủ động bình thƣờng hoá quan hệ với Mỹ. Năm 2001 hai bên bắt đầu thực hiện
Hiệp định thƣơng mại Việt - Mỹ (BTA). m 2006 quy chế thƣơng mại bình thƣờng
vĩnh viễn (PNTR) của Mỹ với Việt Nam hiệu lực. Sự tiến triển liên tục trong quan hệ
giữa hai nƣớc đã góp phần khẳng định ng cao vị thế cũng nhƣ uy tín của nƣớc ta
Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ (1976-2006) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ (1976-2006) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ (1976-2006) 9 10 356