Ktl-icon-tai-lieu

Đảng lãnh đạo xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng lãnh đạo xây dựng khối Đại đoàn kết
dân tộc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước
(1954-1975)
Lê Thị Hòa
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã số: 62 22 56 01
Người hướng dẫn: PGS. Lê Mậu Hãn, PGS.TS. Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hệ thống hoá, khái quát hoá những tư liệu đã có, bổ sung những tư liệu
mới, góp phần khôi phục một cách khách quan quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng
khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua hai
giai đoạn 1954 - 1965 ; 1965 – 1975. Đi sâu phân tích đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng với quá trình tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975). Bước đầu đưa ra những
đánh giá, nhận xét một cách khoa học về thành tựu, hạn chế trong quá trình lãnh đạo
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Đảng, từ đó rút ra những kinh nghiệm chủ
yếu, phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Keywords. Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng; Đại đoàn kết dân tộc; Kháng
chiến chống Mỹ
Content
1. Lý do chọn đề tài
“Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa
đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng
vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ
bán nước và lũ cướp nước” [135; tr. 171]. Thật vậy, trong trường kỳ lịch sử của dân tộc, mỗi
lần đất nước lâm nguy trước nạn ngoại xâm là một lần nổi bật lên sự đoàn kết vĩ đại của nhân
dân ta. Sự đoàn kết đó là nguồn gốc của sức mạnh vô địch, giúp cho nhân dân Việt Nam
chiến thắng được mọi kẻ thù hung ác, đồng thời nó cũng là những phẩm chất tốt đẹp đã tạo
nên cốt cách của con người Việt Nam. Từ năm 1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam tiếp tục được kế thừa và phát
huy tác dụng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giành độc lập dân tộc và
trong công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh. Có được những thành tựu lớn lao đó là do Đảng ta luôn coi
tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là một vấn đề chiến lược - một trong
những nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học - kỹ thuật,
của kinh tế thế giới, của toàn cầu hoá… trên thế giới cũng đang diễn ra những biến động v...
ng kht
c trong s nghip chng M, cc
(1954-1975)
 
i hc Khoa h
Lu TS.  Lch s ng Cng sn Vit Nam
: 62 22 56 01
ng dn: n
o v: 2010
Abstract. H th sung nhu
mc mng
khc trong s nghin chng M, cc qua hai
n 1954 - 1965 ; 1965 ng li, ch 
ng vp hp lng khc
trong cun chng M, cc (1954 -ng
c v u, hn ch o
ng khc cng, t ng kinh nghim ch
yu, phc v s nghio v T quc.
Keywords. ng Cng sn Vit Nam; Lch s ng; c; 
chin chng M
Content
1. Lý do chọn đề tài
t truyn tha ta. T 
n nay, mi khi T quc b n y l
nh m, to lt qua mi s nguy himt c l
171]. Tht vng k lch s cc, mi
lc nn ngot ln ni b i c
  n gc ca sc mt Nam
chin thc mi k ng thng phm cht to
i Vit Nam. T i s o cng
Cng sn Vit Nam, sc mkt cc Vit Nam tip tc k th
huy tng trong hai cun chng Mc l
ng CNXH, bo v T quc c mi
. c nhu l
tp hp lng kht v chic - mt trong
nh quynh cho mi thng li cng Vit Nam.
Trong thi s pha khoa hc - k thut,
ca kinh t th gii, c gin ra nhng bi
Đảng lãnh đạo xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng lãnh đạo xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đảng lãnh đạo xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 9 10 181