Ktl-icon-tai-lieu

Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4740 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba
thứ quân trong thời kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp
Trần Anh Thư
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Thức
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Làm sáng tỏ chủ trương, đường lối, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây
dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân của Đảng trong kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược (1945 - 1954). Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của lực
lượng vũ trang ba thứ quân trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược (1945 - 1954). Rút ra một số bài học kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo
xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân.
Keywords: Lực lượng vũ trang; Kháng chiến chống Pháp; Đảng Cộng sản Việt
Nam; Thời kỳ 1945 - 1954; Lịch sử Đảng
Content
1. Lý do chọn đề tài
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) là cuộc chiến
tranh nhân dân Việt Nam lần đầu tiên do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo, diễn ra ngay sau
ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
vừa tuyên bố độc lập (2.9.1945), trong bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều
thuận lợi song còn nhiều khó khăn, phức tạp. Cùng một lúc chúng ta vừa phải khắc phục
những hậu quả của chế độ thực dân phong kiến để lại, vừa phải đấu tranh chống thực dân
Pháp xâm lược - một đế quốc tư bản phương Tây, có đội quân xâm lược nhà nghề, được
trang bị vũ khí tối tân, hiện đại hơn ta gấp nhiều lần.
Trước tình hình ấy, bên cạnh những nhiệm vụ quan trọng khác thì việc xây dựng
lực lượng vũ trang vững mạnh là một nhiệm vụ trọng yếu. Nhận thấy lực lượng vũ trang
cách mạng lúc này còn non trẻ, trang bị kém, thiếu thốn mọi bề, kinh nghiệm chiến đấu
còn ít, Đảng ta đã có những chủ trương, biện pháp cụ thể để xây dựng lực lượng vũ trang.

Đảng xác định cần phải biết cách đưa đông đảo quần chúng tham gia vào những hoạt
động cách mạng thực tiễn. Thấm nhuần quan điểm về chiến tranh và cách mạng, xây
dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời vận dụng một cách sáng
tạo vào thực tiễn Việt Nam; chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 –
1954), trên cơ sở động viên và tổ chức toàn dân kháng chiến, Đảng ta đã từng bước xây
dựng lực lượng vũ trang với tổ chức và quy mô ngày càng thích hợp, đó chính là hình
thức tổ chức lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân
du kích) làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.
Bộ đội chủ lực là bộ phận quan trọ...
Đảng lãnh đạo xây dng lực ợng trang ba
th quân trong thi k kháng chiến chng thc
dân Pháp
Trn Anh Thư
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Lch s Đng cng sn Vit Nam; Mã s: 60 22 56
Người ng dn: TS. Trần Văn Thc
m bảo v: 2010
Abstract: Làm sáng t ch trương, đường lối, quá trình lãnh đạo, ch đạo xây
dng lực lượng trang ba thứ quân của Đng trong kháng chiến chng thc dân
Pháp xâm lược (1945 - 1954). Nghiên cu quá trình hình thành, phát trin ca lc
lượng vũ trang ba th quân trong sut cuc kháng chiến chng thc dân Pháp xâm
lược (1945 - 1954). Rút ra mt s bài hc kinh nghim t quá trình Đảng lãnh đạo
xây dng lực lượng vũ trang ba thứ quân.
Keywords: Lực ng trang; Kháng chiến chng Pháp; Đảng Cng sn Vit
Nam; Thi k 1945 - 1954; Lch s Đảng
Content
1. Lý do chọn đề tài
Cuc kháng chiến chng thc dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) cuc chiến
tranh nhân dân Vit Nam ln đầu tiên do Đảng ta t chc và lãnh đo, din ra ngay sau
ngày Cách mng Tháng Tám 1945 thành công, khi nước Vit Nam Dân ch Cng hoà
va tuyên b độc lp (2.9.1945), trong bi cnh, tình hình trong nước và quc tế có nhiu
thun li song còn nhiu khó khăn, phc tp. Cùng mt lúc chúng ta va phi khc phc
nhng hu qu ca chế độ thc dân phong kiến để li, va phi đấu tranh chng thc dân
Pháp xâm lược - mt đế quc tư bn phương Tây, đội quân xâm lược nhà ngh, được
trang b vũ khí ti tân, hin đại hơn ta gp nhiu ln.
Trưc tình hình y, bên cnh nhng nhim v quan trng khác thì vic xây dng
lực lượng trang vững mnh mt nhim v trng yếu. Nhn thy lực lượng trang
cách mng lúc này còn non tr, trang b kém, thiếu thn mi b, kinh nghim chiến đu
còn ít, Đảng ta đã có những ch trương, biện pháp c th để xây dng lực lượng vũ trang.
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 9 10 101