Ktl-icon-tai-lieu

Đảng ủy công an Trung ương lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng từ năm 1998 đến năm 2008

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1568 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng ủy công an Trung ương lãnh đạo đấu
tranh phòng, chống tham nhũng trong lực
lượng từ năm 1998 đến năm 2008
Trần Thị Bích Ngọc
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mai Hoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công
an nhân dân (CAND) những năm 1986-1997. Phân tích hệ thống chủ trương, chính
sách của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) trong đấu tranh phòng, chống tham
nhũng ở lực lượng CAND qua hai giai đoạn: 1998-2003; 2003-2008. Trình bày một
cách hệ thống, khách quan quá trình Đảng ủy CATW chỉ đạo thực hiện đấu tranh
phòng, chống tham nhũng trong lực lượng CAND qua hai giai đoạn: 1998-2003;
2003-2008. Đưa ra những đánh giá, nhận xét có căn cứ khoa học về thành tựu,
những vấn đề tồn tại, bất cập của quá trình Đảng ủy CATW lãnh đạo thực hiện
phòng, chống tham nhũng trong lực lượng CAND những năm 1998-2008, từ đó rút
ra một số kinh nghiệm quan trọng.
Keywords. Lịch sử Đảng; Đảng ủy Công an Trung ương; Công an nhân dân; Chống
tham nhũng; Giai đoạn 1998-2008; Đảng Cộng sản Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Tham nhũng là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, xuất hiện và tồn tại cùng với sự tồn tại
của chính quyền nhà nước. Tham nhũng là hành vi của người có quyền hạn trong bộ máy nhà nước,
sử dụng quyền lực nhà nước giao để vụ lợi cho mình hoặc cho người khác, gây thiệt hại đến lợi ích
của nhà nước, của tập thể và công dân. Tham nhũng chính là những căn bệnh tha hóa của quyền lực
nhà nước. Trong mỗi chế độ xã hội khác nhau, căn bệnh này có sự phát triển khác nhau, phụ thuộc
vào ý chí chống tham nhũng của bộ máy lãnh đạo.
Ở nước ta, sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo Đảng đã và đang từng bước đạt những thành tựu
to lớn trên mọi các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với những kết quả quan trọng, không thể
không nhận thấy những bất cập còn tồn tại. Trong nền kinh tế nhiều thành phần và cơ chế thị trường,
đã nảy sinh tệ tham nhũng. Tệ tham nhũng xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp và
ngày càng diễn ra theo chiều hướng nghiêm trọng, gây ra tác hại nặng nề về nhiều phương diện kinh
tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đạo đức… làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà
nước. Tham nhũng đang trở thành vấn đề nổi cộm, bức xúc, trở thành vấn nạn, mà nếu chúng ta
không đấu tranh kiên quyết để loại bỏ, nó sẽ có khả năng đe dọa sự tồn vong của chế độ. Đây ...
Đảng ủy công an Trung ương lãnh đạo đấu
tranh phòng, chống tham nhũng trong lực
ng t năm 1998 đến năm 2008
Trn Th Bích Ngọc
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dn: TS. Nguyn Th Mai Hoa
Năm bảo v: 2012
Abstract. Khái quát về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công
an nhân dân (CAND) những năm 1986-1997. Phân ch hệ thng ch trương, chính
sách của Đng y Công an Trung ương (CATW) trong đấu tranh phòng, chống tham
nhũng lực ợng CAND qua hai giai đon: 1998-2003; 2003-2008. Trình bày một
cách hệ thống, khách quan quá trình Đng y CATW ch đạo thc hiện đấu tranh
phòng, chống tham nhũng trong lực lượng CAND qua hai giai đon: 1998-2003;
2003-2008. Đưa ra những đánh giá, nhận xét căn cứ khoa hc v thành tựu,
nhng vấn đề tn ti, bt cp của quá trình Đng y CATW lãnh đạo thc hin
phòng, chống tham nhũng trong lực ng CAND những m 1998-2008, t đó rút
ra mt s kinh nghim quan trng.
Keywords. Lch s Đảng; Đảng y Công an Trung ương; Công an nhân dân; Chng
tham nhũng; Giai đoạn 1998-2008; Đảng Cng sn Vit Nam
Content
M ĐU
1. Lý do la chn đề tài
Tham nhũng là mt hin tưng hi mangnh lch sử, xut hin và tn tại cùng vi s tn ti
ca chính quyn nhà nưc. Tham nhũng là hành vi ca ngưi có quyn hn trong b máy nhà nước,
s dng quyn lc nhà nưc giao đ v lợi cho mình hoặc cho ngưi khác, gây thiệt hi đến lợi ích
ca nhà nưc, ca tập th và công dân. Tham nhũng chính là nhngn bnh tha hóa của quyn lc
nhà nưc. Trong mỗi chế đ hội kc nhau, căn bnh này có s phát trin khác nhau, phụ thuc
vào ý chí chng tham nhũng ca b máy lãnh đo.
nưc ta, s nghip đi mi dưi s lãnh đo Đng đã và đang từngớc đt nhng thành tu
to ln trên mi các lĩnh vực ca đi sống hi. Cùng vi những kết qu quan trng, không th
không nhn thấy nhng bất cập còn tn ti. Trong nn kinh tế nhiu tnh phn và cơ chế th trường,
đã ny sinh t tham nhũng. T tham nhũng xảy ra hu hết cácnh vc, nhiu ngành, nhiu cp và
ngày càng din ra theo chiu hưng nghm trng, gây ra tác hi nng n về nhiu phương din kinh
tế, n hóa, hi, chính tr, đo đc làm xói mòn lòng tin của nhân n đi với Đng và N
nưc. Tham nhũng đang tr thành vn đ ni cm, bức xúc, trthành vn nn, mà nếu chúng ta
không đấu tranh kiên quyết đ loi b, nó s kh năng đe da sự tn vong ca chế đ. Đây là mt
trong bốn nguy cơ ca cách mng nưc ta, thách thức s tn tại phát triển của đất nưc.
Đảng ủy công an Trung ương lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng từ năm 1998 đến năm 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng ủy công an Trung ương lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng từ năm 1998 đến năm 2008 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đảng ủy công an Trung ương lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng từ năm 1998 đến năm 2008 9 10 369