Ktl-icon-tai-lieu

ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC LÀNG NƯỚC THEO SAU

Được đăng lên bởi Thị Minh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với Đảng viên và cán bộ
chúng ta”. Đi trước ở đây được hiểu là sự tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm. Đi trước
là biểu hiện của một sự hy sinh, đồng thời là một sự nhún nhường. Như vậy, chỉ vỏn vẹn 24 từ nhưng
Bác đã khái quát được toàn diện tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên
chân chính kể từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. “Đảng viên đi
trước, làng nước theo sau” là thể hiện tình cảm của nhân dân đối với cán bộ Đảng viên, “làng nước” ở
đây chính là quần chúng nhân dân. Cho nên, cán bộ Đảng viên đi đâu làm gì thì quần chúng nhân dân đi
theo làm theo. Để được như vậy thì cán bộ Đảng viên phải thực sự gương mẫu trong công việc, trong
đạo đức lối sống, trong tác phong hàng ngày, tiên phong trong suy nghĩ và hành động, dù ở hoàn cảnh
thuận lợi hay khó khăn thì cán bộ Đảng viên cũng phải là đầu sóng, ngọn gió, chia ngọt sẻ bùi với quần
chúng nhân dân.

Ở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tính tiên phong gương mẫu của người
Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng có khác với thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc. Nếu
trước đây người Đảng viên không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng vào sống ra chết cùng nhân
dân tìm nhiều cách tiêu diệt quân thù, thì bây giờ người cộng sản phải đi đầu trong việc học
tập tiếp thu chính sách mới, khoa học kỹ thuật mới để góp phần nâng cao sức cạnh tranh của
nền kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập thành công. Sự hy sinh và sự vững vàng của người
đảng viên thời nay phải chăng là ở quá trình điều tiết quyền lợi cá nhân phù hợp với lao động
và trí tuệ của mình bỏ ra, không tranh công cướp việc của người khác, không lợi dụng những
kẽ hở quản lý thu vén cho gia đình mình. Bên cạnh một bộ phận cán bộ Đảng viên thoái hoá
biến chất, tìm mọi cách vơ vét tiền của của nhà nước, chiếm đoạt thành quả lao động của
nhân dân, chúng ta rất đáng mừng là đại đa số Đảng viên trong khó khăn phức tạp vẫn giương
cao ngọn cờ tiên phong gương mẫu đi đầu trong sản xuất kinh doanh, nhiệt tình giúp đỡ
người nghèo khó, tuy ăn nên làm ra nhưng vẫn sống giản dị tiết kiệm. Đó là những bông hoa
thắm màu trong vườn xuân của Đảng rất cần được nâng niu bảo vệ để góp phần làm cho
Đảng ta ngày càng mạnh thêm.
Đảng viên đi trước, thời nay, ngoài sản xuất, công tác học tập tuỳ theo cương vị và trách nhiệm
của mình... còn phải tích cực tham gia vào mặt trận chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian
lận thương mại, đấu ...
ướướ
ướượ ươướ
ườ!ư"#ư
$%&ượ'(ế( ươ
)&%*!+
ướướ,'+ướ
)&'-..&'
ượư. ươ/
  0'1
2.3 1&
'
thi kỳ công nghip hoá, hin đi hoá đt nước, tính tiên phong gươ mu ca người
Đng viên và t chc cơ Đng có khác vi thi kỳ cách mng gii phóng dân tc. Nếu
trước đây người Đng viên không ngi hy sinh gian kh, sn sàng vào sng ra chết cùng nhân
dân tìm nhiu cách tiêu dit quân thù, thì bây gi người cng sn phi đi đu trong vic hc
tp tiếp thu chính sách mi, khoa hc k thut mi đ góp phn nâng cao sc cnh tranh ca
nn kinh tế, thúc đy quá trình hi nhp thành công. S hy sinh và s vng vàng ca người
đng viên thi nay phi chăng là quá trình điu tiết quyn li cá nhân phù hp vi lao đng
và trí tu ca mình b ra, không tranh công cưp vic ca người khác, không li dng nhng
k h qun lý thu vén cho gia đình mình. Bên cnh mt b phn cán b Đng viên thoái hoá
biến cht, tìm mi cách vơ4n ca ca nhà nước, chiếm đot thành qu lao đng ca
nhân dân, chúng ta rt đáng mng là đi đa s Đng viên trong khó khăn phc tp vn giươ
 ngn c tiên phong gươu đi đu trong sn xut kinh doanh, nhit tình giúp đ
người nghèo khó, tuy ăn nên làm ra nhưn sng gin d tiết kim. Đó là nhng bông hoa
thm màu trong vườn xuân ca Đng rt cn được nâng niu bo v đ góp phn làm cho
Đng ta ngày càng mnh thêm.
Đảng viên đi trước, thời nay, ngoài sản xuất, công tác học tập tuỳ theo cương vị và trách nhiệm
của mình... còn phải tích cực tham gia vào mặt trận chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian
lận thương mại, đấu tranh xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng trên cơ sở nền văn hoá hiện
đại và đậm đà bản sắc dân tộc. Cái thái độ “ mũ ni che tai” bàn quang trước thời cuộc, cố né
tránh để yên thân.v.v.. không phải là thái độ đúng của người cộng sản. Những Đảng viên như thế
thường giảm dần uy tín trong nhân dân. Mặt khác, trong điều kiện không gặp hoàn cảnh gì đặc
biệt, dư luận quần chúng ngày nay cũng không chấp nhận những gia đình Đảng viên cam phận
nghèo túng. Thời hành chính bao cấp, chúng ta đã từng ca ngợi ông chủ nhiệm HTX nghèo vì
quá đông con nhưng rất liêm khiết. Thời nay người đời thường nghĩ khác, ông chủ nhiệm Đảng
viên không lo nổi kinh tế cho gia đình mình thì làm sao cáng đáng được việc tìm cách làm giầu
cho toàn hợp tác xã. Rộng hơn, người Đảng viên có tề gia thì mới trị được quốc và bình thiên hạ.
Niềm tin mà nhân dân gửi gắm vào Đảng trước hết và chủ yếu nhất là tin vào đường lối đúng đắn
và sáng tạo, tiếp đó là sự cảm phục và yêu mến những người Đảng viên sống xung quanh họ và
hơn họ ở phẩm chất tiên phong gương mẫu. Đảng ta mạnh là ở đường lối và ở tập hợp trong đội
ngũ của mình nhiều người có đức có tài.
Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, vừa là lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vừa
là nhiệm vụ tất yếu khách quan của mỗi người cộng sản. Không hoàn thành tốt được nhiệm vụ
đó, cái danh hiệu Đảng viên chắc chắn sẽ không còn tồn tại trong lòng nhân dân.
ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC LÀNG NƯỚC THEO SAU - Trang 2
ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC LÀNG NƯỚC THEO SAU - Người đăng: Thị Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC LÀNG NƯỚC THEO SAU 9 10 735