Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Lưu Xá tới hàm lượng kim loại nặng trong nước và trầm tích sông Cầu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công
nghiệp Lưu Xá tới hàm lượng kim loại nặng
trong nước và trầm tích sông Cầu
Phạm Thị Nga
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trinh bày hiện trạng chất lượng nước mặt và trầm tích sông Cầu khu
vực trước và sau điểm hợp lưu suối Cam Giá, hiện trạng nước mặt phụ lưu suối
Cam Giá; hiện trạng chất lượng nước thải của các nhà máy trong khu công nghiệp.
Thống kê các nguồn nước thải sản xuất chính, tính toán thải lượng của một số kim
loại nặng (Pb, Cd, Zn) phát sinh từ quá trình sản xuất của các nhà máy; hiện trạng
xử lý và xả thải nước thải sản xuất trong khu công nghiệp...; Đánh giá diễn biến
của một số kim loại nặng trong nước (Cd, Pb, Zn) và trầm tích theo thời gian,
không gian và liên hệ với tình trạng sản xuất và xả thải của khu công nghiệp. Đề
xuất biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất khu công nghiệp Lưu
Xá nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm nước và trầm tích sông Cầu.
Keywords: Khoa học môi trường; Ô nhiễm nước; Nước thải
Content
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chất lượng nước tại sông Đồng
Nai, sông Cầu, sông Nhuệ và sông Đáy đã bị ô nhiễm. Kết quả khảo sát cho thấy, gần
70% trong số hơn một triệu m3 nước thải mỗi ngày từ các khu công nghiệp được xả
thẳng ra các nguồn tiếp nhận mà không qua xử lý đã gây ô nhiễm môi trường. Trong khi
đó, tỷ lệ các khu công nghiệp đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung chỉ
chiếm khoảng 43%. Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy và sông Cầu (đoạn chảy qua thành
phố Thái Nguyên) nhiều chỉ tiêu chất lượng không đạt giới hạn B1.
Theo các báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường từ năm 2005 đến năm 2009;
báo cáo kết quả triển khai Đề án sông Cầu; báo cáo xây dựng hệ thống quan trắc của
tỉnh Thái Nguyên và số liệu quan trắc hiện trạng môi trường từ năm 2005 đến năm 2010
cho thấy chất lượng nước mặt sông Cầu, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có
những biểu hiện ô nhiễm rõ rệt bởi các kim loại nặng do các nguồn nước thải từ khu

công nghiệp Lưu Xá. Đặc biệt, hàm lượng kim loại nặng tích luỹ trong trầm tích sau
điểm tiếp nhận nước thải từ khu công nghiệp Lưu Xá cao gấp hàng trăm lần so với trầm
tích trước điểm tiếp nhận nước thải
Vì vậy, Học viên chọn đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công
nghiệp Lưu Xá tới hàm lượng kim loại nặng trong nước và trầm tích sông Cầu”.
Nhằm góp phần làm rõ tác động của các kim loại nặ...
Đánh giá ảnh hưởng ca nước thi khu công
nghip Lưu tới hàm lượng kim loi nng
trong nước và trm tích sông Cu
Phm Th Nga
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã s: 60 85 02
Người ng dn: PGS.TS. Lê Đc
m bảo v: 2012
Abstract: Trinh bày hin trng chất lượng nước mt trm tích sông Cu khu
vc trước sau điểm hợp lưu suối Cam Giá, hin trạng nước mt ph lưu sui
Cam Giá; hin trng chất lượng nước thi ca các nhà máy trong khu công nghip.
Thng kê các nguồn nước thi sn xut chính, tính toán thải lượng ca mt s kim
loi nng (Pb, Cd, Zn) phát sinh t quá trình sn xut ca các nhà máy; hin trng
x và x thải c thi sn xut trong khu công nghiệp...; Đánh gdin biến
ca mt s kim loi nặng trong nước (Cd, Pb, Zn) và trm tích theo thi gian,
không gian liên h vi tình trng sn xut x thi ca khu công nghiệp. Đ
xut bin pháp quản lý môi trưng trong hoạt động sn xut khu công nghiệp Lưu
Xá nhằm ngăn ngừa và gim thiu ô nhim nưc và trm tích sông Cu.
Keywords: Khoa học môi trường; Ô nhiễm nước; c thi
Content
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo báo cáo ca B Tài nguyên Môi trường, chất lượng nước tại sông Đồng
Nai, sông Cu, sông Nhu và sông Đáy đã b ô nhim. Kết qu kho sát cho thy, gn
70% trong s n một triu m
3
nước thi mi ngày t các khu công nghiệp được x
thng ra các ngun tiếp nhn không qua x lý đã gây ô nhim môi trường. Trong khi
đó, tỷ l các khu công nghiệp đi vào hoạt động trm x nước thi tp trung ch
chiếm khong 43%. Lưu vc sông Nhuệ, sông Đáy và sông Cu (đon chy qua thành
ph Thái Nguyên) nhiu ch tiêu chất lượng không đạt gii hn B1.
Theo các báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường t năm 2005 đến năm 2009;
báo cáo kết qu triển khai Đề án sông Cu; báo cáo xây dng h thng quan trc ca
tnh Thái Nguyên và s liu quan trc hin trng môi trường t m 2005 đến năm 2010
cho thy chất lượng nước mt sông Cầu, đoạn chảy qua đa bàn tỉnh Thái Nguyên đã
nhng biu hin ô nhim rt bi các kim loi nng do các nguồn nước thi t khu
Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Lưu Xá tới hàm lượng kim loại nặng trong nước và trầm tích sông Cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Lưu Xá tới hàm lượng kim loại nặng trong nước và trầm tích sông Cầu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Lưu Xá tới hàm lượng kim loại nặng trong nước và trầm tích sông Cầu 9 10 253