Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới cộng đồng dân cư Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa
tới cộng đồng dân cư Huyện Ứng Hòa, Thành
phố Hà Nội
Nguyễn Hoàng Yến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
Mã số: 60 85 15
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Anh Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về đô thị hóa và chỉ số đô thị hóa. Xây dựng và củng cố cơ sở
lí luận về nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới cộng đồng dân cư của
huyện Ứng Hòa. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ứng
Hòa, thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Đánh giá khả năng tiếp
cận của cộng đồng dân cư địa phương tới hệ thống dịch vụ xã hội của địa phương.
Đề xuất một số giải pháp đối với sự phát triển bền vững huyện Ứng Hòa, thành phố
Hà Nội dưới ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa.
Keywords. Tài nguyên môi trường; Đô thị hóa; Cộng đồng dân cư; Hà Nội
Content
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII (Ngày 29/5/2008) đã thông qua Nghị quyết về
việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố Hà Nội mở rộng
có diện tích tự nhiên 334.470,02 ha (3.344,7002 km2) và dân số là 6.232.940 người. Sau khi
mở rộng, thành phố Hà Nội có 29 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 10 quận, 18 huyện,
1 thị xã và 580 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 404 xã, 154 phường, 22 thị trấn. Định
hướng phát triển Hà Nội về phía Nam đã được Chính phủ, lãnh đạo thành phố quyết định từ
nhiều năm nay. Điều này lại được khẳng định một lần nữa trong Quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội TP. Hà Nội (mở rộng) tới năm 2030 vừa được trình Thủ tướng Chính
phủ năm 2011. Hàng vạn hecta đất nông nghiệp ở phía Nam của Thành phố Hà Nội đã và
đang triển khai các dự án xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. Các huyện phía Nam của
thành phố Hà Nội phải đối mặt với quá trình đô thị hóa và những tác động của quá trình này
tới cộng đồng dân cư địa phương.

Nhiều nhà nghiên cứu đã cho thấy quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh và mạnh
mẽ ở Việt Nam nói chung và các thành phố lớn như Hà Nội nói riêng. Hà Nội đã được mở
rộng để xứng tầm thủ đô một quốc gia đang trên đà phát triển cao. Nhiều vùng ven đô, ngoại
thành cũ nay được nằm trong quy hoạch của các khu vực đô thị, các trung tâm kinh tế, chính
trị mới của thủ đô trong tương lai gần.
Trong quá trình đô thị hóa, những nhân tố như sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nông nghiệp thành đất đô thị, sự hình thành các khu công nghiệp mới, quá trình nhập cư của
dân cư ngoại tỉnh, quá trình chuyển...
Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa
ti cộng đồng dân cư Huyện Ứng Hòa, Thành
ph Hà Nội
Nguyễn Hoàng Yến
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Môi trường
Luận văn Thạc sĩ ngành: S dụng và bảo v tài nguyên môi trường
Mã số: 60 85 15
Người hướng dn: PGS.TS. Trn Anh Tun
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan v đô thị hóa chỉ s đô thị hóa. y dựng củng c sở
luận v nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới cộng đồng dân của
huyn Ứng Hòa. Phân ch đặc điểm điều kin t nhiên, kinh tế - xã hội huyn ng
Hòa, thành phố Hà Nội trong giai đoạn t năm 2000 đến nay. Đánh giá khả năng tiếp
cn ca cng đồng dân cư địa phương tới h thng dch v xã hội của địa phương.
Đề xut mt s giải pháp đối vi s phát triển bn vng huyn Ứng Hòa, thành phố
Hà Nội dưới ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa.
Keywords. Tài nguyên môi trường; Đô thị hóa; Cộng đồng dân cư; Hà Nội
Content
Ti k hp th 3, Quc hội khóa XII (Ngày 29/5/2008) đã thông qua Ngh quyết v
việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố Nội m rng
diện tích t nhiên 334.470,02 ha (3.344,7002 km
2
) dân số 6.232.940 người.
Sau khi
m rộng, thành ph Nội 29 đơn vị hành chính trc thuc bao gm 10 qun, 18 huyn,
1 th 580 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 404 xã, 154 phường, 22 th trn.
Định
hướng phát triển Ni v phía Nam đã được Chính phủ, lãnh đạo thành phố quyết định t
nhiều năm nay. Điều này lại được khẳng định mt ln na trong Quy hoch tng th phát
trin kinh tế - xã hội TP. Nội (m rng) tới năm 2030 vừa được trình Thủ ớng Chính
ph năm 2011. Hàng vạn hecta đất nông nghiệp phía Nam của Thành phố Nội đã
đang triển khai các dự án xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. Các huyện phía Nam của
thành phố Nội phải đối mt với quá trình đô thị hóa những c động của quá trình y
ti cộng đồng dân cư địa phương.
Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới cộng đồng dân cư Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới cộng đồng dân cư Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới cộng đồng dân cư Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 9 10 510