Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hai giá đất đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hai giá đất
đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
Đinh Thu Trang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Đặng Hùng Võ
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày tổ ng quan các vấ n đề nghiên cứu : tổng quan về giá đất; cơ sở
pháp lý xác định giá đất phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; kinh
nghiệm định giá đất của Australia và Đài Loan ; cơ sở pháp lý của công tác thu hồi
đất, giải phóng mặt bằng. Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hai giá đất đến việc thu
hồi đất, giải phóng mặt bằng (Lấy minh chứng tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh):
chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là đòi
hỏi tất yếu của quá trình phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ; kế t quả
nghiên cứu thực tra ̣ng giá đấ t đề n bù trong thu hồ i đấ t , giải phóng mặt bằng ; đánh
giá hiệu quả kinh tế – xã hội của việc định giá đất phục vụ công tác t hu hồ i đấ t ;
những bất cập trong các quy định pháp luật về giá đất và định giá đất phục vụ công
tác thu hồi đất; nguyên nhân sự chênh lệch giữa giá đất do Nhà nước quy định và giá
đất trên thị trường. Đề xuất hoàn chỉnh quy đinh pháp luâ ̣t về đinh g iá đất phục vụ
̣
̣
công tác thu hồ i đấ t , giải phóng mặt bằng: quy định về phương pháp xác định giá đất
phù hợp thị trường; đề xuất hệ thống khung pháp luật cho hoạt động cung cấp dịch
vụ định giá đất; bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất; đề
xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thực tế.
Keywords. Quản lý đất đai; Giá đất; Địa chính
Content
Trước Luật Đất đai năm 1993, Nhà nước thực hiện việc quản lý đất đai bằng biện
pháp hành chính, mọi quan hệ đất đai được thực hiện bằng cơ chế xin cho, thu hồi vì Luật
Đất đai chưa cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thừa nhận đất đai có giá. Khi
nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự điều
tiết quản lý của Nhà nước thì quan hệ đất đai cũng chịu sự chi phối của cơ chế thị trường. Sự
ra đời của Luật Đất đai 1993, Luật sửa đổi bổ sung đất đai vào các năm 1998, 2001 và đặc

biệt là Luật Đất đai năm 2003 đã tạo ra một hành lang pháp lý cho giao dịch dân sự về đất đai
và thừa nhận đất có giá và là một loại hàng hóa đặc biệt (giá chuyển nhượng quyền sử dụng
đất) và là m ột công cụ không thể thiếu trong việc thực hiện các quan hệ tài chính về đất đai.
Bên cạnh đó, thị trư...
ng ct
t, git bng

i hc Khoa hc T 
Lu a ch: 60 44 80
ng dn: GS.TSKH. ng H V
o v: 2012
Abstract. 


: tng quan v 
t phc v t, git bng; kinh
nghit c

  hi
t, git bng cn vic thu
ht, git bng (Ly minh chng t 
chuyi m dt t 
hi tt yu c       m n nhi ; 





 ,  ; 

  ;
nhng bt ct v t phc v 
 ch gi
  xu





 

, git bnh v t
p th  xut h tht cho hong cung cp dch
v t; b nh v , th tc thc hin 
xuu qu tht trong thc t.
Keywords. Qu; t; 
Content
c Lu  c thc hin vic qung bin
 i quan h c thc hin b xin cho, thu ht
ng quyn s da nh
nn kinh t c ta chuy th i ch  u
tit qu u s chi phi c th ng. S
i ca Lut si b c
Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hai giá đất đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hai giá đất đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hai giá đất đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 9 10 646