Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xí nghiệp thiếc Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2195 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp giảm
thiểu ô nhiễm môi trường tại xí nghiệp thiếc Đại
Từ, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Việt Trà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Hồng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xã Hà Thượng,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi
trường khu vực chế biến quặng thiếc của Xí nghiệp thiếc Đại Từ bao gồm:
khu vực bãi thải, phân xưởng tuyển thiếc, các công trình phụ trợ (nhà văn
phòng, nhà ăn ca, nhà vệ sinh) nhằm xác định mức độ ô nhiễm, quy mô ô
nhiễm. Đánh giá tình hình hiện trạng ô nhiễm sau 21 năm hoạt động của xí
nghiệp thiếc Đại Từ. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn phục môi
trường vừa đạt hiệu quả xử lý, khắc phục ô nhiễm, vừa đảm bảo kinh tế,
phù hợp hiện trạng hoạt động của Công ty.
Keywords: Môi trường; Ô nhiễm môi trường; Thái Nguyên
Content
Công nghiệp khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay đã đóng góp một phần quan
trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, những vấn đề môi
trường cùng với hậu quả từ việc khai thác, chế biến khoáng sản không tuân theo quy
định, đặt lợi nhuận lên hàng đầu của các doanh nghiệp đã và đang là vấn nạn của nước ta
hiện nay.
Quá trình đào xới, vận chuyển đất đá và quặng làm địa hình khu khai trường bị hạ
thấp, ngược lại, quá trình đổ chất thải rắn làm địa hình bãi thải được tâng cao. Sự tích tụ
chất thải rắn do tuyển rửa quặng trong các lòng hồ, kênh mương tưới tiêu có thể làm thay
đổi lưu lượng dòng chảy, dung tích chứa nước, biến đổi chất lượng nguồn nước và làm
suy giảm công năng của các công trình thuỷ lợi nằm liền kề với các khu khai thác, chế
biến quặng.
Hoạt động chế biến khoáng sản tại xưởng tuyển thiếc Đại Từ thuộc xã Hà Thượng,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là một trong những ví dụ điển hình của việc hoạt động
sản xuất không đi đôi với các biện pháp bảo vệ môi trường. Trải qua 21 năm hoạt động,
cuối năm 2009, do định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái
Nguyên, Xí nghiệp kết thúc hoạt động khai thác, tuyển quặng và bắt đầu tiến hành công

tác hoàn phục môi trường, khắc phục ô nhiễm từ sự quá tải của bãi thải – nơi lưu trữ chất
thải từ quá trình nghiền, tuyển quặng. Xí nghiệp thiếc Đại Từ đang phải đối mặt với vấn
đề ô nhiễm nước mặt, môi trường đất từ chính hoạt động sản xuất của mình mang lại.
Đề tài "Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi ...
Đánh giá ảnh hưởng đề xut bin pháp gim
thiu ô nhiễm môi trường ti xí nghip thiếc Đại
T, tnh Thái Nguyên
Nguyn Th Vit T
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã s: 60 85 02
Người ng dn: PGS.TS Trn Th Hng
m bảo v: 2012
Abstract: Tìm hiểu điều kin t nhiên, kinh tế - hi tại Thượng,
huyện Đại T, tnh Thái Nguyên. Nghiên cứu đánh g hiện trng môi
trường khu vc chế biến qung thiếc ca nghip thiếc Đại T bao gm:
khu vc bãi thải, phân xưởng tuyn thiếc, các công trình ph tr (nhà văn
phòng, nhà ăn ca, nhà vệ sinh) nhm xác định mức độ ô nhim, quy mô ô
nhiễm. Đánh giá tình nh hin trng ô nhiễm sau 21 m hoạt động ca
nghip thiếc Đại Từ. Trên sở đó, đề xut gii pháp nhm hoàn phc môi
trường vừa đt hiu qu x lý, khc phc ô nhim, vừa đảm bo kinh tế,
phù hp hin trng hoạt động ca Công ty.
Keywords: Môi trường; Ô nhim môi trường; Thái Nguyên
Content
Công nghiệp khai thác khoáng sản nước ta hiện nay đã đóng góp một phần quan
trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, những vấn đề môi
trường ng với hậu quả từ việc khai thác, chế biến khoáng sản không tuân theo quy
định, đặt lợi nhuận lên hàng đầu của các doanh nghiệp đã và đang vấn nạn của nước ta
hiện nay.
Quá trình đào xới, vận chuyển đất đá và quặng m địa hình khu khai trường bị hạ
thấp, ngược lại, quá trình đổ chất thải rắn làm địa hình bãi thải được tâng cao. Sự tích tụ
chất thải rắn do tuyển rửa quặng trong các lòng hồ, kênh mương tưới tiêu thể làm thay
đổi lưu ợng dòng chảy, dung tích chứa nước, biến đổi chất lượng nguồn nước và m
suy giảm công năng của các ng trình thuỷ lợi nằm liền kvới các khu khai thác, chế
biến quặng.
Hoạt động chế biến khoáng sn tại xưởng tuyn thiếc Đại T thuc xã Thượng,
huyện Đại T, tnh Thái Nguyên mt trong nhng d điển hình ca vic hoạt đng
sn xuất không đi đôi với các bin pháp bo v môi trường. Tri qua 21 m hoạt động,
cuối năm 2009, do định ng phát trin ca Công ty TNHH MTV Kim loi màu Thái
Nguyên, nghip kết thúc hoạt động khai thác, tuyn qung bắt đầu tiến hành công
Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xí nghiệp thiếc Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xí nghiệp thiếc Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xí nghiệp thiếc Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 9 10 494