Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá cuối năm

Được đăng lên bởi levanutcmvn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN TVT
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2013
Họ và tên: Lê Văn Út
Chức vụ, công việc được giao: Phụ trách đào tạo
Đơn vị công tác: Trung tâm dạy nghề huyện Trân Văn Thời
Ngạch viên chức: 15.113 Bậc: 2/9 Hệ số: 2.67
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
Ưu điểm:
* Về công tác phụ trách đào tạo
Bản thân làm tham mưu cho lãnh đạo và cùng tập thể thực hiện các lớp như sau:
- Các lớp dạy nghề theo quyết định 1956: 33 lớp tổng số học viên là: 1.094
- Các lớp liên kết đào tạo: 20 lớp tổng số học viên là 861
* Về công tác giảng dạy:
Đã thực hiện giảng dạy được 1 lớp Chứng chỉ B Tin học với thời lượng 180 tiết.
* Về công tác phụ trách tổ Tin học – Ngoại ngữ:
Thực hiện công tác chiêu sinh và đào tạo các lớp tin học, ngoại ngữ được 392
học viên.
* Về công tác đoàn thể
Với vai trò là Bí thư Chi đoàn tôi đã củng cố và kiện toàn tổ chức đoàn của đơn
vị, từng bước đi vào hoạt động ổn định, được đoàn cấp trên đánh giá cao, năm 2013
Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề được xét là một trong những chi đoàn khá của huyện.
Tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể
thao, phong trào hiến máu tình nguyện…
Khuyết điểm:
- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu Quyết định số 62/2008/QĐBLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.
- Chưa tham mưu được cho Ban giám đốc về việc thành lập Phòng Đào tạo trực
thuộc Trung tâm Dạy nghề theo quy chế mẩu để mảng đào tạo hoạt động đúng chức
năng, đúng nhiệm vụ, đúng khối lượng công việc và hoàn thành công việc đúng tiến
độ quy định.
- Chưa tham mưu được cho ban giám đốc trong việc ban hành quy định về quản
lý đào tạo tại Trung tâm dạy nghề huyện Trần Văn Thời
- Chưa tìm ra được các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ
lưu trữ tại phòng đào tạo,
- Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa
trong công tác chuyên môn.

- Xử lý công việc chưa có sự sáng tạo chủ yếu là theo lối mòn, theo kinh
nghiệm của các đồng chí tiền nhiệm.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực
hiện nghĩa vụ công dân.
Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Dạy nghề, điều lệ, quy chế,
quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; gi...
UBND HUYỆN TVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2013
Họ và tên: Lê Văn Út
Chức vụ, công việc được giao: Phụ trách đào tạo
Đơn vị công tác: Trung tâm dạy nghề huyện Trân Văn Thời
Ngạch viên chức: 15.113 Bậc: 2/9 Hệ số: 2.67
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
Ưu điểm:
* Về công tác phụ trách đào tạo
Bản thân làm tham mưu cho lãnh đạo và cùng tập thể thực hiện các lớp như sau:
- Các lớp dạy nghề theo quyết định 1956: 33 lớp tổng số học viên là: 1.094
- Các lớp liên kết đào tạo: 20 lớp tổng số học viên là 861
* Về công tác giảng dạy:
Đã thực hiện giảng dạy được 1 lớp Chứng chỉ B Tin học với thời lượng 180 tiết.
* Về công tác phụ trách tổ Tin học – Ngoại ngữ:
Thực hiện công tác chiêu sinh đào tạo các lớp tin học, ngoại ngữ được 392
học viên.
* Về công tác đoàn thể
Với vai trò là Bí thư Chi đoàn tôi đã củng cố và kiện toàn tchức đoàn của đơn
vị, từng bước đi vào hoạt động ổn định, được đoàn cấp trên đánh giá cao, năm 2013
Chi đoàn Trung tâm Dạy nghề được xét là một trong những chi đoàn khá của huyện.
Tổ chức tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể
thao, phong trào hiến máu tình nguyện…
Khuyết điểm:
- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu Quyết định s 62/2008/QĐ-
BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.
- Chưa tham mưu được cho Ban giám đốc về việc thành lập Phòng Đào tạo trực
thuộc Trung tâm Dạy nghề theo quy chế mẩu để mảng đào tạo hoạt động đúng chức
năng, đúng nhiệm vụ, đúng khối lượng công việc hoàn thành công việc đúng tiến
độ quy định.
- Chưa tham mưu được cho ban giám đốc trong việc ban hành quy định về quản
lý đào tạo tại Trung tâm dạy nghề huyện Trần Văn Thời
- Chưa tìm ra được các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ
lưu trữ tại phòng đào tạo,
- Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa
trong công tác chuyên môn.
Đánh giá cuối năm - Trang 2
Đánh giá cuối năm - Người đăng: levanutcmvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đánh giá cuối năm 9 10 804