Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1962 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực
cửa sông ven biển Hải Phòng
Trần Anh Tú
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hải dương học; Mã số: 60 44 97
Người hướng dẫn: GS. TS. Đinh Văn Ưu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và điều kiện tự nhiên khu vực Hải
Phòng. Nghiên cứu tài liệu và phương pháp qua địa hình, khí tượng, thủy
hải văn, trầm tích lơ lửng, mô hình thủy động lực, mô hình lan truyền trầm
tích lơ lửng. Đánh giá hiện trạng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven
biển Hải Phòng: phân bố TTLL (Trầm tích lơ lửng) theo thời gian, đặc
điểm TTLL khu vực các sông Hải Phòng, đặc điểm TTLL khu vực xa bờ
Hải Phòng. Mô phỏng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải
Phòng bằng mô hình delft3d.
Keywords: Hải dương học; Trầm tích; Cửa sông ven biển; Hải Phòng
Content
Các hiện tượng sa bồi luồng cảng, cửa sông, xói lở-bồi tụ bờ biển, độ đục
trong nước gia tăng làm ảnh hưởng đến chất lượng nước các bãi tắm, khu nuôi trồng thủy
sản đều liên quan đến trầm tích lơ lửng (TTLL). Ngoài ra, những khu vực có giá trị hàm
lượng TTLL cao làm ảnh hưởng tới tầm nhìn xuyên suốt của khối nước, sự quang hợp
của thực vật và sự sống của các loài sinh vật trong môi trường nước.
Thành phố cảng Hải Phòng mỗi năm đều có sự đóng góp quan trọng của hai ngành
kinh tế đặc trưng là dịch vụ cảng biển và du lịch. Tuy nhiên, do đặc thù địa lý của vùng
cửa sông, khu vực ven biển thành phố Hải Phòng chịu ảnh hưởng nặng nề của dòng vật
chất từ lục địa đưa ra qua các hệ thống sông Thái Bình, sông Hồng. Trong các dòng vật
chất đó, dòng trầm tích lơ lửng có cơ chế rất phức tạp do cả nguyên nhân tự nhiên (dòng
chảy, sóng, xói lở bờ) và con người (nạo vét luồng, khai hoang lấn biển, phá rừng ngập
mặn nuôi trồng thủy sản) gây ra. Sa bồi luồng vào cảng Hải Phòng đang có xu hướng gia
tăng đi kèm việc chi phí cho việc nạo vét luồng lạch rất tốn kém. Theo thống kê của Cảng
vụ Hàng hải Hải Phòng (2005), khối lượng nạo vét luồng vào cảng Hải Phòng năm 2003
và 2004 tương ứng là 2.394.000m3 và 2.854.000m3 [29]. Mặt khác, quá trình nạo vét ở
các luồng vào cảng diễn ra thường xuyên khiến cho bùn cát và các vật chất ô nhiễm đã
lắng xuống lại bị đưa lên, hòa tan trong nước làm gia tăng các nguy cơ gây ô nhiễm đến
môi trường nước và các hệ sinh thái xung quanh [2]. Mặt khác, dòng vật chất này làm
ảnh hưởng đến chất lượng các bãi tắm Đồ Sơn và khu nuôi trồng hải sản đảo Cát Bà làm

giảm hiệu quả đáng kể về mặt kinh tế. Ngoài ra hiện nay thành phố Hải Phòng có kế...
Đánh giá đặc trưng trm tích lơ lửng khu vc
ca sông ven bin Hi Phòng
Trn Anh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Hải dương học; s: 60 44 97
Người hướng dn: GS. TS. Đinh Văn Ưu
m bảo v: 2012
Abstract: Tng quan vấn đề nghiên cứu và điu kin t nhiên khu vc Hi
Phòng. Nghiên cu tài liệu phương pháp qua địa hình, khí tượng, thy
hải văn, trầm tích lửng, mô hình thủy động lc, hình lan truyn trm
tích lửng. Đánh giá hiện trng trm tích lng khu vc ca sông ven
bin Hi Phòng: phân b TTLL (Trầm tích lng) theo thời gian, đặc
điểm TTLL khu vc các sông Hải Phòng, đc điểm TTLL khu vc xa b
Hi Phòng. phng trầm tích lng khu vc ca sông ven bin Hi
Phòng bng mô hình delft3d.
Keywords: Hải dương học; Trm tích; Ca sông ven bin; Hi Phòng
Content
Các hiện tượng sa bi lung cng, ca sông, xói l-bi t b biển, độ đc
trong nước gia ng làm ảnh hưởng đến chất ng nước các bãi tm, khu nuôi trng thy
sản đều liên quan đến trầm tích lửng (TTLL). Ngoài ra, nhng khu vc gtr hàm
lượng TTLL cao m ảnh hưởng ti tm nhìn xuyên sut ca khối nước, s quang hp
ca thc vt và s sng ca các loài sinh vt trong môi trường nước.
Thành ph cng Hi Phòng mỗi năm đều có s đóng góp quan trng ca hai ngành
kinh tế đặc trưng dịch v cng bin du lịch. Tuy nhiên, do đặc thù địa ca vùng
ca sông, khu vc ven bin thành ph Hi Phòng chu nh hưởng nng n ca dòng vt
cht t lục địa đưa ra qua các hệ thng sông Thái Bình, sông Hng. Trong các dòng vt
chất đó, dòng trầm tích lửng có cơ chế rt phc tp do c nguyên nhân t nhiên (dòng
chy, sóng, xói l bờ) và con người (no vét lung, khai hoang ln bin, phá rng ngp
mn nuôi trng thy sn) gây ra. Sa bi lung vào cng Hi Phòng đang xu hướng gia
tăng đi kèm việc chi phí cho vic no vét lung lch rt tn kém. Theo thng kê ca Cng
v Hàng hi Hi Phòng (2005), khối lượng no vét lung vào cng Hải Phòng m 2003
2004 tương ng 2.394.000m
3
2.854.000m
3
[29]. Mt khác, quá trình no vét
các lung vào cng diễn ra thường xuyên khiến cho bùn cát các vt cht ô nhiễm đã
lng xung li b đưa lên, hòa tan trong nước làm gia tăng các nguy gây ô nhim đến
môi trường nước các h sinh thái xung quanh [2]. Mt khác, dòng vt cht này m
ảnh hưởng đến chất lượng các bãi tm Đồ Sơn và khu nuôi trồng hi sản đảo Cát m
Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng 9 10 79