Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh 11 tại trường phổ thông trung học Đoàn Kết - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh 11 tại
trường phổ thông trung học Đoàn Kết - Hai Bà
Trưng - Hà Nội
Hoàng Thị Thu Hà
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan vấn đề: Nhóm công trình nghiên cứu và nhóm công trình
nghiên cứu về hoạt động giảng dạy tiếng Anh phổ thông; tìm hiểu cơ sở lý luận về
đánh giá, đánh giá giáo dục, vai trò giáo viên, hoạt động giảng dạy và hoạt động
giảng dạy tiếng Anh tốt. Nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh 11
qua: Đánh giá việc xác định mục tiêu bài học, sử dụng phương pháp giảng dạy, lựa
chọn nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá đối với học sinh khối 11 tại trường
trung học phổ thông đoàn kết Hai Bà Trưng (THPT ĐK – HBT) Hà Nội. Từ đó đề
xuất các giải pháp giúp cải thiện nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tại trường.
Keywords. Tiếng Anh; Phương pháp giảng dạy; Lớp 11
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dạy-học Tiếng Anh bậc THPT
Theo xu hướng tất yếu của các trường THPT: Tự đánh giá và kiểm định chất lượng
Xuất phát từ thực trạng đánh giá hoạt động giảng dạy (HĐGD) Tiếng Anh tại trường:
dựa trên kết quả cuối năm của học sinh so với chỉ tiêu → chưa chỉ ra được điểm mạnh, yếu,
phương hướng khắc phục → cần đánh giá HĐGD một cách hệ thống, với bộ công cụ được
xây dựng một cách khoa học, phù hợp với đặc thù bộ môn, đem lại thông tin có độ tin cậy
cao
2. Mục đich nghiên cứu của đề tài
Đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh 11, bao gồm đánh giá việc xác định mục tiêu
bài học, sử dụng phương pháp dạy học, lựa chọn nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá đối

với học sinh khối 11 tại trường THPT ĐK-HBT Hà Nội.Từ đó đề xuất các giải pháp giúp cải
thiện nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tại trường.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
3.1. Câu hỏi nghiên cứu:
- Việc xác định mục tiêu bài học cho học sinh được thực hiện như thế nào?
- Phương pháp giảng dạy đã phù hợp với yêu cầu bộ môn chưa?
- Nội dung giảng dạy được lựa chọn như thế nào?
- Công tác kiểm tra đánh giá học sinh được thực hiện như thế nào?
3.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
3.2.1. Khách thể nghiên cứu:
Nhóm 1: Cán bộ quản lý trường THPT ĐK - HBT Hà nội
Nhóm 2: Giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy khối 11 tại trường
Nhóm 3: Toàn bộ học sinh khối 11 ban cơ bản 1, cơ bản 2 và ban tự nhiên (ban A) đang học
tập tại trường
3.2.2. Đối tương nghiên cứu
- Hoạt động giảng dạy môn Tiếng Anh 11 gồm: ...
Đánh giá hoạt động ging dy tiếng Anh 11 ti
trưng ph thông trung học Đoàn Kết - Hai Bà
Trưng - Hà Nội
Hoàng Thị Thu Hà
Viện Đảm bo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dn: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tng quan vấn đề: Nhóm công trình nghiên cứu nhóm công trình
nghiên cứu v hoạt động ging dy tiếng Anh ph thông; tìm hiểu sở lun v
đánh giá, đánh giá giáo dục, vai trò giáo viên, hoạt động ging dạy hoạt động
ging dy tiếng Anh tốt. Nghiên cứu đánh giá hoạt động ging dy tiếng Anh 11
qua: Đánh giá việc xác đnh mục tiêu bài hc, s dụng phương pháp giảng dy, la
chn ni dung ging dy kiểm tra đánh giá đi vi hc sinh khi 11 tại trường
trung hc ph thông đoàn kết Hai Trưng (THPT ĐK HBT) Nội. T đó đề
xuất các giải pháp giúp cải thiện nâng cao hiệu qu ging dy tiếng Anh tại trường.
Keywords. Tiếng Anh; Phương pháp ging dy; Lp 11
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dy-hc Tiếng Anh bc THPT
Theo xu hướng tt yếu của các trường THPT: T đánh giá và kiểm định chất lượng
Xuất phát từ thc trạng đánh giá hoạt động ging dạy (HĐGD) Tiếng Anh tại trường:
dựa trên kết qu cuối năm của hc sinh so vi ch tiêu chưa chỉ ra được điểm mnh, yếu,
phương hướng khc phục cần đánh giá HĐGD một cách h thng, vi b công cụ được
xây dựng một cách khoa học, php với đặc thù bộ môn, đem lại thông tin độ tin cy
cao
2. Mục đich nghiên cứu của đề tài
Đánh giá hoạt đng ging dy tiếng Anh 11, bao gồm đánh giá việc xác định mục tiêu
bài học, s dụng phương pháp dy hc, la chn ni dung ging dy và kim tra đánh giá đối
Đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh 11 tại trường phổ thông trung học Đoàn Kết - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh 11 tại trường phổ thông trung học Đoàn Kết - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đánh giá hoạt động giảng dạy tiếng Anh 11 tại trường phổ thông trung học Đoàn Kết - Hai Bà Trưng - Hà Nội 9 10 624