Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lƣợng mƣa
của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực
Việt Nam
Phạm Thị Tuyết Mây
Trƣờng Đại học Khoa học Tự Nhiên
Chuyên ngành: Khí tƣợng và Khí hậu học; Mã số: 60 44 87
Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: TS. Vũ Thanh Hằng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về bài toán đánh giá dự báo trong khí tƣợng và các chỉ số đánh giá:
bài toán đánh giá dự báo trong khí tƣợng, một số phƣơng pháp và chỉ số đánh giá phổ
biến, cơ sở lý thuyết của phƣơng pháp đánh giá fuzzy, tình hình nghiên cứu chung liên
quan đến đề tài trên thế giới và tại Việt Nam. Khái quát về các mô hình dự báo thời tiết
số HRM (mô hình dự báo thời tiết khu vực phân giải cao -High Resolution Regional
Model), MM5(Mô hình khí tƣợng động lực quy mô vừa thế hệ thứ 5) và nguồn số liệu sử
dụng. Kết quả đánh giá nhiệt độ và lƣợng mƣa của mô hình MM5 và HRM cho khu vực
Việt Nam.
Keyword: Dự báo thời tiết; Nhiệt độ; Lƣợng mƣa; Việt Nam; Khí hậu học

Content
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TRONG KHÍ
TƢỢNG VÀ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
1. Bài toán đánh giá dự báo trong khí tƣợng
1.1. Mục đích và ý nghĩa của bài toán đánh giá
Mục đích hành chính: Các thông tin đánh giá trong mục đích quản lý hành chính nhằm
cung cấp thông tin cho việc mua sắm các trang thiết bị chính nhƣ các máy tính có cấu hình cao
hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn,… Xác định khi nào, hoặc có nên thay thế một sản phẩm đang đƣợc
sử dụng bằng một sản phẩm dự báo mới hay không, và còn nhiều các quyết định khác để phát
triển tối ƣu nguồn lực về con ngƣời cũng nhƣ các nguồn trang thiết bị khác phục vụ cho công tác
phát hành một bản tin dự báo thời tiết.
Mục đích khoa học: Đánh giá với mục đích khoa học là xác định một cách đầy đủ và chi
tiết ƣu điểm cũng nhƣ nhƣợc điểm của một sản phẩm dự báo. Các hoạt động này giúp tìm ra các
biện pháp thích hợp để cải thiện chất lƣợng dự báo phục vụ cũng nhƣ cung cấp các thông tin để
hoạch định phƣơng hƣớng cho việc nghiên cứu và phát triển tiếp theo.
1.2. Mô hình chung cho đánh giá dự báo các yếu tố thời tiết
1.3. Sơ lƣợc về tiêu chuẩn đánh giá
- Chuẩn ngẫu nhiên;
- Chuẩn quán tính;
- Chuẩn khí hậu.
1.4. Các loại yếu tố dự báo

* Yếu tố dự báo liên tục: Là các yếu tố đƣợc dự báo tại một giá trị nhất định hoặc trong
một khoảng giá trị nào đó. Trong số các yếu tố thời tiết thì nhiệt độ, áp suất, và gió là hay đƣợc
dự báo theo cách này.
* Yếu tố dự báo pha: Là các yếu tố dự báo có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Chẳng hạn
nhƣ xét sự xuất hiện của giáng thủy (có hoặc không), hoặc...
Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lƣợng mƣa
của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực
Việt Nam
Phạm Thị Tuyết Mây
Trƣờng Đại học Khoa học Tự Nhiên
Chuyên ngành: Khí tƣợng và Khí hậu học; Mã số: 60 44 87
Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: TS. Vũ Thanh Hằng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về bài toán đánh giá dự báo trong khí tƣợng và các chỉ số đánh giá:
bài toán đánh giá dự báo trong khí tƣợng, một số phƣơng pháp chỉ số đánh giá phổ
biến, cơ sở thuyết của phƣơng pháp đánh giá fuzzy, nh hình nghiên cứu chung liên
quan đến đề tài trên thế giới tại Việt Nam. Khái quát về các hình dự báo thời tiết
số HRM (mô hình dự báo thời tiết khu vực phân giải cao -High Resolution Regional
Model), MM5(Mô hình khí tƣợng động lực quy mô vừa thế hệ thứ 5) và nguồn số liệu sử
dụng. Kết quả đánh giá nhiệt độ lƣợng a của hình MM5 HRM cho khu vực
Việt Nam.
Keyword: Dự báo thời tiết; Nhiệt độ; Lƣợng mƣa; Việt Nam; Khí hậu học
Content
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TRONG KHÍ
TƢỢNG VÀ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
1. Bài toán đánh giá dự báo trong khí tƣợng
1.1. Mục đích và ý nghĩa của bài toán đánh giá
Mục đích hành chính: Các thông tin đánh gtrong mục đích quản hành chính nhằm
cung cấp thông tin cho việc mua sắm các trang thiết bị chính nhƣ các y tính cấu hình cao
hơn, tốc độ x lý nhanh hơn,… Xác định khi nào, hoặc có nên thay thế một sản phẩm đang đƣợc
sử dụng bằng một sản phẩm dự báo mới hay không, còn nhiều các quyết định khác để phát
triển tối ƣu nguồn lực về con ngƣời cũng nhƣ các nguồn trang thiết bị khác phục vụ cho công tác
phát hành một bản tin dự báo thời tiết.
Mục đích khoa học: Đánh giá với mục đích khoa học xác định một cách đầy đủ chi
tiết ƣu điểm cũng nhƣ nhƣợc điểm của một sản phẩm dự báo. Các hoạt động này giúp tìm ra các
biện pháp thích hợp để cải thiện chất lƣợng dự báo phục vụ cũng nhƣ cung cấp các thông tin để
hoạch định phƣơng hƣớng cho việc nghiên cứu và phát triển tiếp theo.
1.2. Mô hình chung cho đánh giá dự báo các yếu tố thời tiết
1.3. Sơ lƣợc về tiêu chuẩn đánh giá
- Chuẩn ngẫu nhiên;
- Chuẩn quán tính;
- Chuẩn khí hậu.
1.4. Các loại yếu tố dự báo
Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam - Trang 2
Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam 9 10 864