Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh tiểu học ở Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2803 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học
sinh tiểu học ở Hà Nội
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Ngọc Khanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận: lịch sử nghiên cứu vấn đề stress và stress ở
giảng viên đại học, khái niệm stress và những vấn đề lý luận, khái niệm học sinh
tiểu học và những đặc điểm tâm lý cơ bản của lứa tuổi. Tìm hiểu tổ chức và
phương pháp nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh
tiểu học ở Hà Nội. Phân tích kết quả nghiên cứu: stress của học sinh tiểu học trong
quá trình học tập, những nhân tố liên quan đến mức độ stress ở học sinh tiểu học,
ảnh hưởng của stress tới các mặt hoạt động của học sinh tiểu học. Đề xuất kiến
nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu những nhân tố có ảnh hưởng đến stress ở học
sinh, qua đó giúp học sinh đạt được những thành tích cao trong học tập và trong
cuôc sống.
Keywords: Tâm lý học; Tâm lý giáo dục; Học sinh tiểu học; Tâm lý học trẻ em;
Hà Nội

Content
. Lý do chọn đề tài
Ở Việt Nam rối nhiễu tâm lý học đường (trong đó có stress) đã trở thành vấn đề
được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh quan tâm. Đã có một
số công trình nghiên cứu về vấn đề học đường đã nhấn mạnh cách yếu tố như sức ép xã
hội, gia đình, chương trình học quá tải, tình trạng dạy thêm học thêm, bệnh thành tích
trong thi cử... là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng stress học đường ngày càng tăng
cao. Hậu quả stress học đường có ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt và học tập của trẻ. Trẻ
trở nên rất khó tập trung trong học tập, học hành sa sút ở tất cả các môn bất chấp mọi nỗ
lực cố gắng. Nặng hơn, trẻ có những hành vi bột phát, thiếu kiểm soát như bỏ học, phá
rối, bỏ nhà, đánh nhau thậm chí tự sát hoặc trở nên loạn thần. Đối với học sinh bậc tiểu
học hiện nay, các em có đang gánh chịu những sức ép học đường hay không? Nếu có

chúng ảnh hưởng như thế nào tới kết quả học tập và đời sống của các em? Và đâu là giải
pháp để ngăn chặn stress học đường ở học sinh tiểu học? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi
đã lựa chọn lựa chọn đề tài: Đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh tiểu học ở
Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp của mình.
2.Mục đích nghiên cứu
Luận văn tập trung tìm hiểu thực trạng mức độ căng thẳng tâm lý (stress) của học
sinh tiểu học và yếu tố có liên quan, qua đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm
giảm thiếu những tác nhân có liên quan đến stress ở học sinh hiện nay.
3. Đối tƣợng, khách thể nghiên cứ...
Đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học
sinh tiểu học ở Hà Nội
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Ngọc Khanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày sở luận: lịch sử nghiên cứu vấn đề stress và stress
giảng viên đại học, khái niệm stress những vấn đề luận, khái niệm học sinh
tiểu học những đặc điểm tâm bản của lứa tuổi. Tìm hiểu tổ chức
phương pháp nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ căng thẳng tâm của học sinh
tiểu học ở Hà Nội. Phân tích kết quả nghiên cứu: stress của học sinh tiểu học trong
quá trình học tập, những nhân tố liên quan đến mức độ stress học sinh tiểu học,
ảnh ởng của stress tới các mặt hoạt động của học sinh tiểu học. Đề xuất kiến
nghị giải pháp nhằm giảm thiểu những nhân tố ảnh hưởng đến stress học
sinh, qua đó giúp học sinh đạt được những thành tích cao trong học tập trong
cuôc sống.
Keywords: m học; m giáo dục; Học sinh tiểu học; m học trẻ em;
Hà Nội
Content
. Lý do chn đề tài
Vit Nam ri nhiu tâm hc đường (trong đó stress) đã tr thành vn đề
được nhiu nhà khoa hc, nhà qun lý giáo dc, ph huynh hc sinh quan tâm. Đã có mt
s công trình nghiên cu v vn đề hc đường đã nhn mnh cách yếu t như sc ép
hi, gia đình, chương trình hc quá ti, tình trng dy thêm hc thêm, bnh thành tích
trong thi c... nhng nguyên nhân dn đến tình trng stress hc đường ngày càng tăng
cao. Hu qu stress hc đường nh hưởng rt ln ti sinh hot hc tp ca tr. Tr
tr nên rt ktp trung trong hc tp, hc hành sa sút tt c các môn bt chp mi n
lc c gng. Nng hơn, tr nhng hành vi bt phát, thiếu kim soát như b hc, phá
ri, b nhà, đánh nhau thm chí t sát hoc tr nên lon thn. Đối vi hc sinh bc tiu
hc hin nay, các em đang gánh chu nhng sc ép hc đường hay không? Nếu
Đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh tiểu học ở Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh tiểu học ở Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đánh giá mức độ căng thẳng tâm lý của học sinh tiểu học ở Hà Nội 9 10 621