Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển và máy tàu biển của Trường Đại học Cà Mau

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá mức độ đáp ứng công việc trên biển
của sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành Điều
khiển tàu biển và máy tàu biển của Trường
Đại học Cà Mau
Đỗ Thị Thúy
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đức Ngọc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về việc đáp đáp ứng công việc trên biển của sinh
viên. Nghiên cứu, tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên chính
quy đã tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải thông qua trình độ kiến thức, kỹ năng
làm việc và thái độ đối với công việc mà sinh viên đã được trang bị khi còn học
trong Nhà trường. Trên cơ sở phân tích, xử lý, đánh giá các kết quả đã thu được để
đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác huấn luyện cho
nguồn nhân lực đi biển của Trường Đại học Hàng hải, đảm bảo đưa ra được những
sản phẩm nguồn nhân lực hoàn thiện nhất đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc trên
biển.
Keywords. Đánh giá chất lượng; Chất lượng giáo dục; Giáo dục đại học; Trường đại
học Hàng Hải
Content
1. Lý do chọn đề tài :
Việc đi sâu, tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc trên điều kiện môi trường biển của sinh
viên chính quy khi tốt nghiệp ra trường chưa được triển khai, các thông tin, thống kê còn
thiếu. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “ Đánh giá mức độ đáp ứng công việc
trên biển của sinh viên chính quy ngành Điều khiển tàu biển và ngành Máy tàu biển của
Trường Đại học Hàng hải” làm hướng nghiên cứu với mong muốn đóng góp một phần cải
thiện chất lượng đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực các ngành đi biển.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
Tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên thông qua trình độ kiến thức,
kỹ năng làm việc và thái độ trên cơ sở đó để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượnxg đào tạo.
3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài:
4. Tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc đối với sinh viên tốt nghiệp chính quy 2 ngành đi
biển khóa 45,46,47 trường ĐHHH.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
4.1 Câu hỏi nghiên cứu:

Các mức độ về kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc của sinh viên chính quy 2 ngành đi
biển được đào tạo trong nhà Trường được trang bị đã đáp ứng ở mức nào trước những yêu cầu
công việc trên biển?
4.2. Giả thuyết nghiên cứu:
+ Các kiến thức mà sinh viên chính quy tốt nghiệp 2 ngành đi biển được đào tạo
trong Trường đáp ứng khá tốt;
+ Các kỹ năng nghề nghiệp mà sinh viên chính quy tốt nghiệp 2 ngành đi biển được
luyện tập trong Trường đáp ứng tốt;
+ Thái độ nghề nghiệp ...
Đánh giá mức độ đáp ứng công việc trên biển
của sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành Điều
khiển tàu biển và máy tàu biển của Trường
Đại học Cà Mau
Đỗ Th Thúy
Viện Đảm bo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dn: PGS.TS. Lê Đức Ngc
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y s luận v việc đáp đáp ứng công việc trên biển ca sinh
viên. Nghiên cứu, tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc trên bin của sinh viên chính
quy đã tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải thông qua trình độ kiến thc, k năng
làm việc thái độ đối với công việc sinh viên đã được trang b khi còn học
trong Nhà trường. Trên sở phân tích, x lý, đánh giá các kết qu đã thu được đ
đề xut mt s giải pháp nhằm nâng cao cht lượng đào tạo, công tác huấn luyn cho
nguồn nhân lực đi biển của Trường Đại học Hàng hải, đảm bảo đưa ra được nhng
sn phm nguồn nhân lực hoàn thiện nhất đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc trên
bin.
Keywords. Đánh giá chất lượng; Chất lượng giáo dục; Giáo dục đại hc; Trường đại
học Hàng Hải
Content
1. Lý do chọn đề tài :
Việc đi sâu, m hiểu mc độ đáp ứng công việc trên điều kiện môi trường bin ca sinh
viên chính quy khi tốt nghiệp ra trường chưa được triển khai, các thông tin, thống còn
thiếu. Chính vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu Đánh giá mức độ đáp ứng công việc
trên biển của sinh viên chính quy ngành Điều khiển tàu biển ngành Máy tàu biển ca
Trường Đại học Hàng hải” làm hướng nghiên cứu vi mong muốn đóng góp một phn ci
thin chất lượng đào tạo và huấn luyn nguồn nhân lực các ngành đi biển.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
Tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên thông qua trình độ kiến thc,
k năng làm việc thái độ trên sở đó để đề xut mt s giải pháp nhằm ng cao chất
lượnxg đào tạo.
3. Gii hạn nghiên cứu của đề tài:
4. Tìm hiểu mức độ đáp ứng công việc đối với sinh viên tốt nghiệp chính quy 2 ngành đi
biển khóa 45,46,47 trường ĐHHH.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
4.1 Câu hỏi nghiên cứu:
Đánh giá mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển và máy tàu biển của Trường Đại học Cà Mau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển và máy tàu biển của Trường Đại học Cà Mau - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đánh giá mức độ đáp ứng công việc trên biển của sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển và máy tàu biển của Trường Đại học Cà Mau 9 10 88