Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

Được đăng lên bởi Fish Fúng Fính
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CẨM NANG QUẢN LÝ

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
Tổng hợp và Biên dịch

: HOÀNG NGỌC TUYẾN
LÊ NGỌC PHƢƠNG ANH (M.B.A)

Hiệu đính

: NGUYỄN VĂN QUÌ (Ph.D)
FIRST NEWS

Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

LỜI GIỚI THIỆU
Kỹ năng áp dụng các kỹ thuật đánh giá nhân viên nhằm phát triển năng lực và động viên
họ làm việc là một trong những kỹ năng quản lý rất quan trọng. Thông thƣờng, các thông tin
phản hồi về hiệu quả công việc từ cấp quản lý sẽ rất có ý nghĩa để nhân viên phát huy các
điểm mạnh, phát triển tối đa tiềm năng và khả năng cống hiến của họ cho tổ chức. Quyển
“Đánh giá năng lực nhân viên” này sẽ trang bị cho bạn tất cả các kỹ năng, kỹ thuật cần thiết
để thực hiện thành công công tác đánh giá nhân viên, đồng thời giải thích rõ các mục tiêu
then chốt, những lợi ích thu đƣợc từ quá trình đánh giá, hƣớng dẫn từng bƣớc trong giai đoạn
chuẩn bị, quản lý và tổ chức các hoạt động bổ trợ sau khi đánh giá. Quyển sách sẽ cung cấp
những lời khuyên hữu ích giúp bạn tiến hành các cuộc thảo luận cởi mở, giải thích những
ngôn ngữ cử chỉ, xây dựng lòng tự tin, xử lý các vẫn đề liên quan đến hiệu quả công việc
cùng nhiều nội dung hữu ích khác. Với 101 gợi ý thực hành nhằm xuyên suốt nội dung quyển
sách, cùng bảng câu hỏi tự đánh giá cho phép bạn kiểm tra các kỹ năng đánh giá nhân viên
của mình. Đây thực sự là một cẩm nang rất có giá trị trong việc quản lý và phát triển nhân
viên.

1

NỘI DUNG
1. Mục đích của việc đánh giá nhân viên
- Phát triên nhân viên
- Các hình thức đánh giá
- Xác định mục tiêu
- Hoàn thành mục tiêu
- Ủy quyền cho nhân viên khen thƣởng thành tích
2. Chuẩn bị cho hoạt động đánh giá
- Công việc chuẩn bị
- Đánh giá hiệu quả công việc
- Xác định mục tiêu
- Lập kế hoạch cho tƣơng lai
- Tạo môi trƣờng tích cực
- Đánh giá khách quan
- Chuẩn bị cấu trúc cho việc đánh giá
3. Quản lý tiến trình đánh giá
- Giới thiệu buổi họp đánh giá
- Thống nhất nội dung đánh giá
- Khuyến khích thảo luận
- Đảm bảo tính thực tế
- Phân tích các dấu hiệu
- Đánh giá tính tận tâm
- Xử lý các tình huống khó khăn
- Xử lý các vấn đề tiêu cực
- Thảo luận kế hoạch phát triển nhân sự
- Những tham vọng và tiềm năng
- Lập kế hoạch hành động
- Tóm lƣợc buổi họp đánh giá
4. Các hoạt động sau buổi đánh giá
- Giám sát sự tiến bộ
- Thực hiện kế hoạch phát triển
- Khuyến khích làm việc theo nhóm
- Nhà quản lý tự đánh giá
- Kiểm tra kỹ năng đánh giá của nhà quản lý

2

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN
Khả năng đánh giá nhân viên một cách hiệu quả là kỹ năng rất quan trọng để quản lý
thàn...
1
CM NANG QUN LÝ
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
Tng hp và Biên dch : HOÀNG NGC TUYN
LÊ NGỌC PHƢƠNG ANH (M.B.A)
Hiệu đính : NGUYỄN VĂN QUÌ (Ph.D)
FIRST NEWS
Nhà xut bn tng hp TP. H Chí Minh
LI GII THIU
K năng áp dụng các k thuật đánh giá nhân viên nhằm phát triển năng lực và đng viên
h làm vic mt trong nhng k năng quản rt quan trọng. Thông thƣờng, các thông tin
phn hi v hiu qu công vic t cp qun s rất ý nghĩa để nhân viên phát huy các
điểm mnh, phát trin ti đa tiềm năng kh năng cống hiến ca h cho t chc. Quyn
“Đánh giá năng lực nhân viên” y sẽ trang b cho bn tt c các k năng, k thut cn thiết
để thc hin thành công công tác đánh giá nhân viên, đng thi gii thích các mc tiêu
then cht, nhng lợi ích thu đƣợc t quá trình đánh giá, hƣớng dn từng bƣớc trong giai đoạn
chun b, qun t chc các hoạt đng b tr sau khi đánh giá. Quyển sách s cung cp
nhng li khuyên hu ích giúp bn tiến hành các cuc tho lun ci m, gii thích nhng
ngôn ng c ch, y dng lòng t tin, x các vẫn đề liên quan đến hiu qu công vic
cùng nhiu ni dung hu ích khác. Vi 101 gi ý thc hành nhm xuyên sut ni dung quyn
sách, cùng bng câu hi t đánh giá cho phép bạn kim tra các k năng đánh giá nhân viên
của mình. Đây thực s mt cm nang rt giá tr trong vic qun phát trin nhân
viên.
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN - Người đăng: Fish Fúng Fính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN 9 10 514