Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 4: 719 - 728

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

§¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ nh©n lùc x· héi häc ë ViÖt Nam hiÖn nay
Assessment on the Social Demand for Sociological Human Resource in Vietnam
Lê Thị Ngân
Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên hệ: ltngan@hua.edu.vn
TÓM TẮT
Dựa trên các phương pháp nghiên cứu thông dụng như: phỏng vấn, điều tra bằng phiếu trưng
cầu ý kiến, phương pháp cùng tham gia để xác định mối quan hệ giữa cung nhân lực xã hội học và
cầu của xã hội về nhân lực loại này ở Việt Nam hiện nay từ góc nhìn của các cơ sở đào tạo, những
người đã tốt nghiệp ngành xã hội học, những người sử dụng lao động loại này như: các cơ quan
chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp. Từ việc phân tích so sánh cung - cầu
đó, thấy được nhu cầu của xã hội về nhân lực xã hội học cả về số lượng và chất lượng nhân lực xã
hội học (đó là những yêu cầu về các kỹ năng của nhà xã hội học tương lai), trên cơ sở đó đưa ra
chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Từ khoá: Nhu cầu xã hội, nhân lực xã hội học, xã hội học.

SUMMARY
In order to identify the relationships between the supply and the demand for sociological human
resource in Vietnam, various research methodology are used in this study such as key informants
interview, individual interview with questionnaire and participatory group discussion. The research
based on the perspectives of the universities, the graduated students majored in sociology, and the
employers such as government officers, the leaders of mass organizations and the company
managers. The study results show that the demand of human resources in sociological field is high in
both quantitative and qualitative aspects especially the requirements regarding the ability and skills of
the sociologists in carrying out the practical activities needed for their works. The study also raises
the need of providing the suitable educational programs to meet the social demand.
Key words: Human resource in the sociological, social demand, sociology.

1. §ÆT VÊN §Ò
§Õn nay, nhiÒu nhμ khoa häc, nhμ qu¶n
lý ®Òu nhËn thÊy ®−îc sù ®ãng gãp tÝch cùc
cña khoa häc x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi. C¸c chÝnh phñ, tæ
chøc, doanh nghiÖp vμ c¸c c¸ nh©n cã thÓ sö
dông kiÕn thøc cña khoa häc x· héi trùc tiÕp
trong qu¸ tr×nh ®−a ra quyÕt ®Þnh cña hä.
ViÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña khoa häc
x· héi vμo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· hé...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2010: Tp 8, s 4: 719 - 728 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
719
§¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ nh©n lùc x· héi häc ë ViÖt Nam hiÖn nay
Assessment on the Social Demand for Sociological Human Resource in Vietnam
Lê Th Ngân
Khoa Lý lun chính tr và xã hi, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên h: ltngan@hua.edu.vn
TÓM TT
Da trên các phương pháp nghiên cu thông dng như: phng vn, điu tra bng phiếu trưng
cu ý kiến, phương pháp cùng tham gia để xác định mi quan h gia cung nhân lc xã hi hc và
cu ca xã hi v nhân lc loi này Vit Nam hin nay t góc nhìn ca các cơ s đào to, nhng
người đã tt nghip ngành xã hi hc, nhng người s d
ng lao động loi này như: các cơ quan
chính quyn, các t chc đoàn th, các công ty, doanh nghip. T vic phân tích so sánh cung - cu
đó, thy được nhu cu ca xã hi v nhân lc xã hi hc c v s lượng và cht lượng nhân lc xã
hi hc (đó là nhng yêu cu v các k năng ca nhà xã hi hc tương lai), trên cơ s đó đưa ra
chương trình đào t
o phù hp, đáp ng nhu cu xã hi.
T khoá: Nhu cu xã hi, nhân lc xã hi hc, xã hi hc.
SUMMARY
In order to identify the relationships between the supply and the demand for sociological human
resource in Vietnam, various research
methodology are used in this study such as key informants
interview, individual interview with
questionnaire and participatory group discussion. The research
based on the perspectives of the universities, the graduated students majored in sociology, and the
employers such as government officers, the leaders of mass organizations and the company
managers. The study results show that the demand of human resources in sociological field is high in
both quantitative and qualitative aspects especially the requirements regarding the ability and skills of
the sociologists in carrying out the practical activities needed for their works. The study also raises
the need of providing the suitable educational programs to meet the social demand.
Key words: Human resource in the sociological, social demand, sociology.
1. §ÆT VÊN §Ò
§Õn nay, nhiÒu nhμ khoa häc, nhμ qu¶n
lý ®Òu nhËn thÊy ®îc sù ®ãng gãp tÝch cùc
cña khoa häc x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi. C¸c chÝnh phñ, tæ
chøc, doanh nghiÖp vμ c¸c c¸ nh©n cã thÓ sö
dông kiÕn thøc cña khoa häc x· héi trùc tiÕp
trong qu¸ tr×nh ®a ra quyÕt ®Þnh cña hä.
ViÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña khoa häc
x· héi vμo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi kh«ng
nh÷ng cã t¸c dông ë ph¹m vi vÜ m« mμ cßn ë
ph¹m vi vi m«.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c¸c
m«n khoa häc x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn, NghÞ quyÕt cña Trung ¬ng §¶ng khãa
VIII n¨m 1996 chØ râ, bªn c¹nh viÖc øng
dông nh÷ng thμnh tùu cña c¸c m«n khoa häc
tù nhiªn, cÇn triÓn khai, øng dông thμnh
qu¶ cña c¸c m«n khoa häc x· héi. X· héi häc
(XHH) lμ mét ngμnh thuéc lÜnh vùc khoa häc
x· héi, ®ãng vai trß nh mét “b¸c sÜ” lu«n
theo dâi c¬ thÓ sèng - x· héi, ®Ó gi¶i phÉu c¸c
mÆt, c¸c lÜnh vùc trªn bÒ mÆt c¾t cña x· héi
®Ó chØ ra tr¹ng th¸i thËt cña x· héi, ph¸t
hiÖn ra nh÷ng vÊn ®Ò x· héi, dù b¸o khuynh
híng ph¸t triÓn vμ chØ ra nh÷ng gi¶i ph¸p
kh¶ thi ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i
®ã. Do ®ã, XHH lμ m«n khoa häc x· héi
kh«ng thÓ thiÕu trong mét x· héi ph¸t triÓn.
Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ trêng ë
ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ßi hái
Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay 9 10 675