Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn
trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng
thuộc nội thành Hà Nội
Ngô Thị Minh Tân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Quang Huy
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khảo sát điều kiện tối ưu để chiết các hợp chất cơ clo dễ bay hơi trong
môi trường nước sinh hoạt với kỹ thuật không gian hơi. Khảo sát các điều kiện tối
ưu để định tính và định lượng hợp chất cơ clo dễ bay hơi trên thiết bị sắc kí khí
detectơ cộng kết điện tử (GC-ECD). Áp dụng qui trình phân tích đã chọn xác định
hàm lượng một số chất cơ clo dễ bay hơi như Diclometan; Triclometan; Tricloetylen
và Tetracloetylen trong nước cấp sinh hoạt thuộc khu vực nội thành Thành phố Hà
Nội.
Keywords. Hóa môi trường; Ô nhiễm Clo; Nước sinh hoạt; Hà Nội
Content
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền công nghiệp nước ta, tình
hình ô nhiễm môi trường cũng gia tăng đến mức báo động. Do đặc thù của nền công nghiệp
mới phát triển, chưa có sự quy hoạch tổng thể và nhiều nguyên nhân khác nhau như: điều
kiện kinh tế của nhiều xí nghiệp còn khó khăn, hoặc do chi phí xử lý ảnh hưởng đến lợi
nhuận nên hầu như chất thải công nghiệp của nhiều nhà máy chưa được xử lý mà thải thẳng
ra môi trường. Mặt khác nước ta là một nước đông dân, có mật độ dân cư cao, nhưng trình độ
nhận thức của con người về môi trường còn chưa cao, nên lượng chất thải sinh hoạt cũng bị
thải ra môi trường ngày càng nhiều. Điều đó dẫn tới sự ô nhiễm trầm trọng của môi trường
sống, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của đất nước, sức khỏe, đời sống của nhân dân.
Trong đó, ô nhiễm nguồn nước là một trong những thực trạng đáng ngại nhất của sự hủy hoại
môi trường tự nhiên. Ngày nay vấn đề xử lý nước và cung cấp nước sạch đang là một mối
quan tâm lớn của nhiều quốc gia, nhiều tổ chức xã hội và chính bản thân mỗi cộng đồng dân

cư. Và đây cũng là một vấn đề cấp bách cần giải quyết của nước ta trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hiện nay, hơn 70% các nhà máy cấp nước ở Việt Nam sử dụng nước mặt là nguồn
nước chính, phục vụ cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, ở nhiều nơi,
nguồn nước mặt lại là nơi tiếp nhận các loại chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp từ
các khu đô thị, khu dân cư, nông thôn, các làng nghề sản xuất,... với nhiều loại chất ô nhiễm,
kể cả các hợp chất hữu cơ phức tạp, đa dạng, có những dạng tồn tại khó xử lý, nguy hiểm cho
sức khoẻ con người. Một số nh...
Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngn
trong nước cp sinh hot ti mt s vùng
thuc nội thành Hà Nội
Ngô Thị Minh Tân
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Hóa học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dn: PGS.TS. Đỗ Quang Huy
Năm bảo v: 2012
Abstract. Khảo sát điều kin tối ưu để chiết các hợp chất clo dễ bay hơi trong
môi trường c sinh hot vi k thuật không gian hơi. Khảo t các điu kin ti
ưu để định tính định lượng hp chất clo dễ bay hơi trên thiết b sắc khí
detectơ cộng kết điện t (GC-ECD). Áp dụng qui trình phân tích đã chọn xác định
hàm lượng mt s chất cơ clo dễ bay hơi như Diclometan; Triclometan; Tricloetylen
Tetracloetylen trong c cp sinh hot thuc khu vc nội thành Thành phố
Ni.
Keywords. Hóa môi trường; Ô nhiễm Clo; Nước sinh hot; Hà Nội
Content
Trong những m gần đây, cùng với s phát triển ca nền công nghiệp nước ta, nh
hình ô nhiễm môi trường cũng gia tăng đến mức o động. Do đặc thù của nền công nghiệp
mới phát triển, chưa sự quy hoch tng th nhiều nguyên nhân khác nhau như: điều
kin kinh tế ca nhiều nghiệp còn khó khăn, hoặc do chi phí x lý ảnh hưởng đến li
nhuận nên hầu như cht thải công nghiệp ca nhiều nhà y chưa được x lý thi thng
ra môi trường. Mặt khác nước ta là một nước đông dân, có mật độ dân cư cao, nhưng trình độ
nhn thc của con người v môi trường còn chưa cao, nên lượng cht thi sinh hoạt cũng bị
thải ra môi trường ngày càng nhiều. Điều đó dẫn ti s ô nhim trm trng của môi trường
sng, ảnh hưởng đến s phát triển toàn din của đất nước, sc khỏe, đi sng ca nhân dân.
Trong đó, ô nhiễm nguồn nước là một trong nhng thc trng đáng ngại nht ca s hy hoi
môi trường t nhiên. Ngày nay vấn đề x lý nước cung cấp nước sạch đang một mi
quan tâm lớn ca nhiu quc gia, nhiu t chức xã hội chính bản thân mỗi cộng đồng dân
Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội 9 10 636