Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả
sinh thái vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Nguyễn Ngọc Tiến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hải dương học; Mã số: 60 44 97
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Văn Bộ
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Giới thiệu điều kiện tự nhiên vùng biển nghiên cứu và năng suất sinh học
sơ cấp trong biển. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình chu trình chuyển hóa Nitơ cho
vịnh Bắc Bộ. Xác định quá trình sản xuất sơ cấp cho vùng biển vịnh Bắc Bộ trung
bình tháng và các tầng sâu chuẩn. Xác định hiệu quả sinh thái và diễn giải phân tích
chi tiết. Phân tích, đánh giá các kết quả thu được.
Keywords. Hải dương học; Quá trình sản xuất; Sinh thái biển; Vịnh Bắc bộ
Content
MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của luận văn
Nghiên cứu năng suất sinh học ở các vực nước ven bờ nhằm giải quyết, một mặt đánh
giá khả năng sản xuất sơ cấp cũng như cường độ vận động và chuyển hoá năng lượng theo
các kênh dinh dưỡng, hai là, tìm hiểu các quá trình sản xuất thứ cấp, đặc biệt là đối với các
đối tượng hải sản có giá trị kinh tế. Đó là những thông số quan trọng phục vụ việc nghiên cứu
đánh giá các nguồn lợi sinh vật, phục vụ việc định hướng quy hoạch khai thác và sử dụng các
vực nước hợp lý và cuối cùng là phục vụ cho công tác đánh giá và quản lý chất lượng môi
trường biển.
Mục đích của luận văn
Xác định được các đặc trưng phân bố và biến động của quá trình sản xuất sơ cấp ở
vịnh Bắc Bộ trung bình tháng từ tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 12.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Việc đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái ở vùng biển vịnh Bắc Bộ
là quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn. Đây là đại lượng đặc trưng cho khả năng sản xuất vật
chất hữu cơ sơ khởi của vùng biển, từ đó các động vật bậc cao có thể sử dụng tiếp lên theo
các kênh dinh dưỡng của hệ sinh thái. Để làm được điều đó phải nghiên cứu mô hình chu
trình chuyển hóa Nitơ trong hệ sinh thái biển làm kết quả đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp
và hiệu quả sinh thái nói trên, từ những kết quả đánh giá đó sẽ hiểu biết đầy đủ về các quy
luật phân bố biến động của Năng suất sinh học và hiệu quả sinh thái góp phần thông tin, ý

1

nghĩa to lớn đối với khoa học và thực tiễn, đặc biệt trong việc đánh giá tiềm năng nguồn lợi
thủy hải sản của vùng biển.
Điểm mới của luận văn
Mô hình sử dụng trong tính toán chỉ tính cho một điểm nhất định, vì vậy giới hạn tính
toán của mô hình rất bé. Tác giả đã phát triển viết lại chương trình tính cho 257 điểm của 12
tháng theo từng ...
1
Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu qu
sinh thái vùng biển Vnh Bc B
Nguyn Ngc Tiến
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hải dương học; Mã số: 60 44 97
Người hướng dn: PGS.TS. Đoàn Văn Bộ
Năm bảo v: 2012
Abstract. Gii thiệu điều kin t nhiên vùng biển nghiên cứu năng sut sinh hc
cấp trong biển. Nghiên cứu, ng dụng hình chu trình chuyển hóa Nitơ cho
vnh Bc Bộ. c định quá trình sản xuất cấp cho vùng bin vnh Bc B trung
bình tháng các tầng sâu chuẩn. Xác định hiu qu sinh thái din giải phân tích
chi tiết. Phân tích, đánh giá các kết qu thu được.
Keywords. Hải dương học; Quá trình sản xut; Sinh thái biển; Vnh Bc b
Content
M ĐẦU
Tính cấp thiết ca luận văn
Nghiên cứu năng suất sinh học các vực nước ven bờ nhằm giải quyết, một mặt đánh
giá khả năng sản xuất cấp cũng như cường độ vận động chuyển hoá năng lượng theo
các kênh dinh dưỡng, hai là, tìm hiểu các quá trình sản xuất thứ cấp, đặc biệt đối với các
đối tượng hải sản có giá trị kinh tế. Đó là những thông số quan trọng phục vụ việc nghiên cứu
đánh giá các nguồn lợi sinh vật, phục vụ việc định hướng quy hoạch khai thác và sử dụng các
vực nước hợp lý và cuối cùng phục vụ cho công tác đánh gquản lý chất lượng môi
trường biển.
Mục đích của luận văn
Xác định được các đặc trưng phân bố biến động của quá trình sản xuất cp
vnh Bc B trung bình tháng từ tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 12.
Ý nghĩa khoa học và thực tin
Việc đánh giá quá trình sn xuất cấp hiệu qu sinh thái vùng bin vnh Bc B
quan trọng ý nghĩa thc tiễn. Đây đại lượng đặc trưng cho khả năng sản xut vt
cht hữu khởi của vùng biển, t đó các động vt bậc cao thể s dng tiếp lên theo
các nh dinh ng ca h sinh thái. Để làm được điều đó phải nghiên cứu hình chu
trình chuyển hóa Nitơ trong hệ sinh thái biển làm kết qu đánh giá quá trình sn xuất cấp
hiu qu sinh thái nói trên, từ nhng kết qu đánh giá đó sẽ hiu biết đầy đủ v các quy
luật phân bố biến động của ng suất sinh học hiu qu sinh thái góp phần thông tin, ý
Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái vùng biển Vịnh Bắc Bộ 9 10 147