Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở (lấy ví dụ khu vực đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở (lấy ví dụ khu
vực đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn)
Đặng Quang Khang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa chất
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chất học; Mã số: 60 44 55
Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Minh Đức
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về tai biến trượt lở và phương pháp đánh giá rủi ro.
Nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực đèo Gió. Phân tích hiện
trạng và nguyên nhân gây trượt lở khu vực Đèo Gió. Đánh giá rủi ro trượt
lở khu vực Đèo Gió: đối tượng bị tổn thương, xác định xác suất tai biến
trượt lở, kết quả xác định rủi ro.
Keywords: Địa chất học; Địa chất; Tai biến trượt lở; Bắc Kạn
Content
Trượt lở là hệ quả tổng hợp tương tác của các yếu tố địa chất, địa mạo, khí
hậu và hoạt động kinh tế - xã hội, do đó để có thể đánh giá rủi ro, tìm ra các giải pháp
phòng chống hiệu quả đòi hỏi phải xem xét chúng trong một thể thống nhất như là những
mối quan hệ nhân quả. Xuất phát từ nhận thức đó, đề tài "Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở
(lấy ví dụ khu vực Đèo Gió, Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn)" đã được lựa chọn, nhằm
giải quyết các mục tiêu nghiên cứu sau đây:
1. Phân tích tổng quan phương pháp đánh giá rủi ro trượt lở
2. Làm sáng tỏ hiện trạng và nguyên nhân trượt lở khu vực Đèo Gió
3. Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở khu vực Đèo Gió.
Hiện trạng trượt lở tại khu vực nghiên cứu được đánh giá dựa vào tài liệu qua hai
đợt thực địa do chính học viên thu thập và của một số tác giả khác. Ảnh hưởng của lượng
mưa dựa trên số liệu quan trắc trong 5 năm (2001-2005) tại trạm Ngân Sơn, vai trò của
các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân được xác định bằng kỹ thuật hệ thông tin địa lý
GIS và phần mềm chuyên dụng GeoSlope. Rủi ro trượt lở được tính toán dựa trên các
phương trình tính rủi ro trong các nghiên cứu tương tự ở nhiều khu vực trên Thế giới, đặc

biệt là phương pháp đánh giá rủi ro bẳng phương pháp của Viện Địa kỹ thuật Na Uy.
Ngoài ra, các văn liệu về địa lý, địa chất trong nước cũng như các tài liệu nước ngoài về
trượt lở cũng đã được tham khảo sử dụng.
Kết cấu của luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,
nội dung chính gồm có 4 chương.
Chương 1: Nội dung chủ yếu của phần này là tổng quan về tai biến trượt lở trên thế
giới và ở Việt Nam đồng thời đưa ra các phương pháp đánh giá rủi ro do tai biến
trượt lở
Theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới, tổng diện tích đất bị trượt lở vào khoảng
3.7 triệu km2 với dân số bị ảnh hưởng gần 300 triệu người, hay 5% tổng dân số thế giới.
Các khu vực...
Đánh giá rủi ro tai biến trượt l (ly ví d khu
vực đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tnh Bc Kn)
Đặng Quang Khang
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Địa cht
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa cht hc; Mã s: 60 44 55
Người hướng dn: PGS. TS. Đỗ Minh Đức
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tng quan v tai biến trưt l phương pháp đánh giá rủi ro.
Nghiên cứu đặc điểm điều kin t nhiên khu vực đèo Gió. Phân tích hin
trạng nguyên nhân y trượt l khu vực Đèo Gió. Đánh giá rủi ro trưt
l khu vực Đèo Gió: đối tượng b tổn thương, xác định xác sut tai biến
trượt l, kết qu xác định ri ro.
Keywords: Địa cht hc; Địa cht; Tai biến trưt l; Bc Kn
Content
Trưt l h qu tng hp tương tác ca các yếu t địa chất, địa mo, khí
hu hoạt động kinh tế - hội, do đó để th đánh giá rủi ro, tìm ra các gii pháp
phòng chng hiu qu đòi hỏi phi xem xét chúng trong mt th thng nhất như là nhng
mi quan h nhân qu. Xut phát t nhn thức đó, đề tài "Đánh giá rủi ro tai biến trưt l
(ly d khu vực Đèo Gió, Huyện Ngân Sơn, tnh Bc Kn)" đã đưc la chn, nhm
gii quyết các mc tiêu nghiên cứu sau đây:
1. Phân tích tổng quan phương pháp đánh giá rủi ro trượt l
2. Làm sáng t hin trng và nguyên nhân trượt l khu vực Đèo Gió
3. Đánh giá rủi ro tai biến trượt l khu vực Đèo Gió.
Hin trạng trượt l ti khu vc nghiên cứu được đánh giá dựa vào i liu qua hai
đợt thc đa do chính hc viên thu thp và ca mt sc gi khác. Ảnh hưởng của lượng
mưa da trên s liu quan trc trong 5 năm (2001-2005) ti trạm Ngân Sơn, vai tca
các yếu t ảnh hưởng nguyên nhân được xác định bng k thut h thông tin địa
GIS phn mm chuyên dng GeoSlope. Rủi ro trượt l được tính toán da trên các
phương trình tính rủi ro trong các nghiên cứu tương tự nhiu khu vc trên Thế gii, đặc
Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở (lấy ví dụ khu vực đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở (lấy ví dụ khu vực đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở (lấy ví dụ khu vực đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) 9 10 269