Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây chuyền sản xuất bia ở Viện Công nghiệp thực p

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá sự tương thich giữa phương pháp
́
kiể m tra vi sinh vâ ̣t truyề n thố ng và phương
pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình
kiể m tra vê ̣ sinh của dây chuyề n sản xuấ t bia
ở Viện Công nghiệp thực phẩm
Trầ n Thi ̣Hảo
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Vi sinh vâ ̣t; Mã số: 604240
Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Thành
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan tình hình ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam, thực trạng vệ sinh
ở một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm và vi sinh vật gây ngộ độc thường gặp
trong thực phẩm; công nghệ sản xuất bia, những công đoạn cần thiết phải kiểm tra
vệ sinh trong sản xuất. Nghiên cứu các phương pháp kiểm tra vệ sinh trong sản
xuất hiện nay; giới thiệu về phương pháp ATP quang sinh. Kiểm tra quá trình vệ
sinh trong dây chuyền công nghệ sản xuất bia ở cơ sở sản xuất của Viện Công
nghiệp thực phẩm; các vị trí kiểm tra là các vị trí trọng yếu của quá trình như các
tec lên men và các tec sản phẩm, máy lọc sản phẩm. Trình bày các phương pháp
nghiên cứu: phương pháp kiểm tra vi sinh vật bằng nuôi cấy truyền thống; phương
pháp xác định độ sạch bằng ATP quang sinh. Đưa ra kết quả và thảo luận: phương
pháp phân tích truyền thống; phương pháp ATP quang sinh học. Đánh giá sự tương
thích giữa kiểm tra vi sinh vật bằng phương pháp truyền thống và đo ATP quang
sinh. Khảo sát ứng dụng phương pháp tạo màu xác định tổng số Coliforms trên máy
quang phổ U-1900 ( UV-VIS spectrophotometre).
Keywords. Vi sinh vật; Sinh học; Vệ sinh; Công nghiệp thực phẩm; Ngộ độc thực
phẩm

Content.
Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi con người. An toàn
thực phẩm đã trở thành vấn đề toàn cầu; trước những hiểm họa luôn rình rập,
đe dọa đời sống con người bởi các thực phẩm không an toàn, đòi hỏi mỗi
quốc gia phải có những quốc sách để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

1

Trên thực tế, một thực trạng còn bức xúc trong ngành sản xuất chế biến
thực phẩm ở nước ta là chất lượng vệ sinh còn rất kém ở nhiều cơ sở sản xuất.
Những yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất chưa
được quan tâm và đầu tư thích đáng. Mặt khác do lợi nhuận mà một số ít nhà
cung cấp đã sử dụng các hóa chất độc hại để chế biến, nuôi trồng và sản xuất
các sản phẩm thực phẩm; gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe người tiêu
dùng. Việc sử dụng các thực phẩm không đảm bảo chất lượng vệ sinh có thể
gây ngộ độc và gây r...
1




















i hc Khoa hc T Khoa Sinh hc
: 
; : 604240
ng dn: TS. 
o v: 2011
Abstract. T c thc phm Vit Nam, thc trng v sinh
mt s  sn xut ch bin thc ph ng gp
trong thc ph sn xut bia, nhn cn thit phi kim tra
v sinh trong sn xu m tra v sinh trong sn
xut hin nay; gii thiu v 
      sn xut bia  sn xut ca Vi
nghip thc ph  ng yu c
tec n phc sn ph
m tra vi sinh vt by truyn th
 sch bt qu o lu
n th 
a kim tra vi sinh vt bn th
sinh. Khng dnh tng s 
quang ph U-1900 ( UV-VIS spectrophotometre).
Keywords. Vi sinh vt; Sinh hc; V p thc phm; Ng c thc
phm
Content.
Thc phu thit ya m
thc ph  c nhng him hp,
a i s  i b c ph   i mi
quc gia phng qu m b sinh thc phm.
Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây chuyền sản xuất bia ở Viện Công nghiệp thực p - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây chuyền sản xuất bia ở Viện Công nghiệp thực p - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây chuyền sản xuất bia ở Viện Công nghiệp thực p 9 10 834