Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tác động môi trường mỏ bauxit lâm đồng

Được đăng lên bởi pham-trung-hien
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 1876 lần   |   Lượt tải: 6 lần
§¸nh gi¸ T¸c ®éng m«i trêng Tæ hîp Bauxit L©m §ång
Môc lôc
Môc lôc...........................................................................................................................................1
B¶ng diÔn gi¶i ch÷ viÕt t¾t................................................................................................3
Danh môc H×nh vÏ.....................................................................................................................4
Danh môc B¶ng biÓu................................................................................................................4
Danh môc phô lôc....................................................................................................................5
Ch¬ng I: Më ®Çu.........................................................................................................................6
I.1- §Æt vÊn ®Ò:...........................................................................................................................6
I.2- môc ®Ých cña b¸o c¸o:.........................................................................................................6
I.3- C¬ së ph¸p lý vµ tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp b¸o c¸o:........................................................7
I.3.1 C¬ së ph¸p lý......................................................................................................................7
I.3.2 Tµi liÖu kü thuËt tham kh¶o............................................................................................8
Híng dÉn lËp b¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng c¸c dù ¸n khai th¸c chÕ biÕn
®¸ vµ sÐt Hµ Néi 1999. ............................................................................................................8
I.4- Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ lËp b¸o c¸o:................................................................................8
I.5- tµi liÖu, sè liÖu sö dông trong b¸o c¸o:..............................................................................9
Ch¬ng II: M« t¶ dù ¸n ..........................................................................................................10
II.1- Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n:.................................................................................................10
II.2- Môc tiªu ho¹t ®éng:........................................................................................................10
II.3- Tãm t¾t néi dung dù ¸n:.................................................................................................10
II.3.1- X¸c ®Þnh biªn giíi vµ ph¹m vi khu Má vµ Nhµ m¸y Alumin: ...............................................................10
II.3.2- Tæ chøc s¶n xuÊt, nh©n sù vµ chÕ ®é lµm viÖc:.................................................................................11
II.3.3- C«ng suÊt:................................................................................................................................................15
II.3.4- Tuæi thä má:...........................................................................................................................................16
II.3.5 X©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ:............................................................................................................17
II.3.6 C«ng nghÖ khai th¸c, s¬ ®å c«ng nghÖ..................................................................................................18
II.3.7- C«ng nghÖ tuyÓn kho¸ng, s¬ ®å c«ng nghÖ:.......................................................................................25
II.3.8- C«ng nghÖ chÕ biÕn Alumin, s¬ ®å c«ng nghÖ:.................................................................................26
II.3.9- VËn t¶i trong vµ ngoµi:..........................................................................................................................42
II.3.10- CÊp tho¸t níc:.........................................................................................................................................43
................................................................................................................................45
II.3.11- C«ng t¸c th¶i chÊt th¶i r¾n: .................................................................................................................45
II.3.12- Cung cÊp ®iÖn, nguyªn nhiªn vËt liÖu.................................................................................................46
II.3.13- Tæng mÆt b»ng vµ tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ng..............................................................................47
ch¬ng III: HiÖn tr¹ng m«i trêng khu vùc Dù ¸n...................................................48
III.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi ............................................................................48
III.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý ........................................................................................................................................48
III.1.2 §Æc ®iÓm khÝ hËu, thuû v¨n ..............................................................................................................50
III.1.3 . §Æc ®iÓm vÒ ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt ..............................................................................................57
III.1.4. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi.......................................................................................................................59
III.2. HiÖn tr¹ng vÒ tµi nguyªn vµ m«i trêng ........................................................................64
III.2.1. HiÖn tr¹ng vÒ tµi nguyªn.......................................................................................................................64
III.2.2. HiÖn tr¹ng vÒ m«i trêng.........................................................................................................................71
mg/kg ®Êt kh«.........................................................................................................................110
mg/kg ®Êt kh«.........................................................................................................................112
mg/kg ®Êt kh«.........................................................................................................................114
mg/kg ®Êt kh«.........................................................................................................................116
mg/kg ®Êt kh«.........................................................................................................................118
Ch¬ng IV: §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n.........................................121
IV.1. C¸c yÕu tè t¸c ®éng m«i trêng, nguån ph¸t sinh.......................................................121
Jan. 2006
1
Đánh giá tác động môi trường mỏ bauxit lâm đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tác động môi trường mỏ bauxit lâm đồng - Người đăng: pham-trung-hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
Đánh giá tác động môi trường mỏ bauxit lâm đồng 9 10 548