Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thành tích

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 6

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

1. Định nghĩa
Đánh giá thành tích là tiến
trình xác định, đo lường,
đánh giá những đóng góp
của nhân viên cho tổ chức
bằng cách so sánh tiêu
chuẩn đặt ra, sau đó truyền
thông đến nhân viên kết quả
đánh giá.

2. Tầm quan trọng chiến lƣợc của đánh giá thành tích
• Sự nhất quán giữa chiến lƣợc
tổ chức với hành vi công việc
-Đảm bảo hành vi cá nhân nhất
quán với chiến lược của tổ chức
-Cung cấp thông tin phản hồi
phản ánh sự nhất quán giữa chiến
lược tổ chức và hành vi công việc
• Sự nhất quán giữa giá trị tổ
chức và hành vi công việc
-Cách thức củng cố giá trị và văn
hoá tổ chức

3. Chức năng của đánh giá thành tích
Mục đích
phát triển

Xác định nhu cầu đào tạo cá nhân
Xác định nhu cầu luân chuyển công việc
Xác định mặt mạnh của cá nhân và nhu cầu phát triển

Mục đích
hành chính

Lương, thưởng
Đề bạt, giáng chức
Duy trì, sa thải

Đáp ứng
mục tiêu tc

Hoạch định nguồn nhân lực
Xác định nhu cầu đào tạo của tổ chức
Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của tổ chức

Tài liệu

Tài liệu cho các quyết định nguồn nhân lực
Giúp đỡ trong việc đáp ứng các yêu cầu luật pháp

4. Lựa chọn người đánh giá

5. Các sai lầm cần tránh
 Tiêu chuẩn không rõ ràng
Lỗi thiên kiến: lãnh đạo có xu hƣớng đánh giá nhân viên chỉ dựa
vào một yếu tố, một đặc điểm nào đó nổi trội của nhân viên

Xu hƣớng thái quá: xu hƣớng đánh giá tất cả nhân viên đều theo
một xu hƣớng quá cao hoặc quá thấp, tất cả đều không đạt yêu cầu hoặc
tất cả đều tốt.

Xu hƣớng trung bình chủ nghĩa: đánh giá tất cả nhân viên đều
trung bình, không ai tốt hẳn cũng không có ai yếu kém, mọi ngƣời đều
nhƣ nhau.

Lỗi định kiến: lỗi này xẩy ra khi lãnh đạo có định kiến về những sự
khác biệt giữa các cá nhân nhƣ tuổi tác, quê quán, giới tính…

II. PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Thiết lập
tiêu chuẩn
đánh giá

Thiết kế hệ thống
đánh giá thành tích

Thu thập thông tin
về tình hình
thực hiện công việc

Tiến hành
đánh giá
thành tích

Ra quyết định và
lưu trữ thông
tin đánh giá

Thảo luận việc
đánh giá
với nhân viên

1. Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích
Cơ sở: các tiêu chuẩn được xác định
từ thông tin phân tích công việc

Yêu cầu:

Dễ hiểu

Thách thức
nhưng
thực tế

Thời gian:
cụ thể
Mục tiêu:
đo lường
được

2. Thiết lập hệ thống đánh giá thành tích
Tiêu chí

2.1.Thời gian:
• Đánh giá liên

tục theo quá
trình
• Đánh giá theo
lịch hàng năm

2.2.Nội dung:

• Đánh giá dựa
trên đặc điểm
• Đánh giá dựa
trên hành vi
• Đánh giá dựa
trên kết quả

2.2.1. Đánh ...
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
CHƢƠNG 6
Đánh giá thành tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thành tích - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đánh giá thành tích 9 10 971