Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3976 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất giải
phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô
thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành
phố Hà Nội
Trần Mai Phương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Địa lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan chính sách pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: nhu
cầu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; nội
dung các chính sách, quy định pháp lý chủ yếu về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật hiện hành; khái quát công tác thu hồi đất,
GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng
mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành
phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt: về cơ chế, chính sách; giá đất bồi
thường, hỗ trợ; công tác tổ chức thực hiện thu hồi đất, GPMB của dự án ...
Keywords. Địa chính; Đất đô thị; Quận Hoàng Mai; Giải phóng mặt bằng
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết đề tài
Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình quốc phòng an ninh, lợi
ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế là một khâu quan trọng, then chốt của quá trình
phát triển. Dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt là một dự án quan trọng của thành phố
Hà Nội do Tổng công ty LICOGI làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch chi tiết, dự án có diện tích
35,16 ha trên địa bàn 3 phường: Thịnh Liệt, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ của quận Hoàng

Mai. Trong quá trình thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2004 đến nay, mặc dù đã được sự quan
tâm của UBND Thành phố, UBND quận Hoàng Mai, các ngành, các cấp nhưng công tác thu
hồi đất, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập và cho đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện công trình. Tính đến thời
điểm tháng 12/2010, trong tổng số 1028 hộ dân bị thu hồi đất mới chỉ có 252 hộ nhận tiền
đền bù, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng với diện tích 18,64 ha. Vì vậy việc nghiên cứu
làm rõ thực trạng công tác thu hồi đất, GPMB của dự án này sẽ rút ra được những bài học
kinh nghiệm và các giải pháp góp phần xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
của thành phố Hà Nội. Xuất phát từ lý do này, tôi đã chọn thực hiện đề tài: Đánh giá thực
trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh
Liệt, quận Hoàng...
Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất gii
phóng mặt bng ca d án xây dựng khu đô
th mi Thnh Lit, Quận Hoàng Mai, Thành
ph Hà Nội
Trần Mai Phương
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Địa lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Văn Tuấn
Năm bảo v: 2011
Abstract. Tng quan chính sách pháp luật v thu hồi đất, giải phóng mặt bng: nhu
cu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; nội
dung các chính ch, quy định pháp lý chủ yếu v bồi thường, h tr tái định
khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật hiện hành; khái quát công c thu hồi đất,
GPMB trên địa bàn thành ph Nội. Thc trạng công tác thu hồi đất, giải phóng
mt bng ca d án xây dựng khu đô thị mi Thnh Lit, quận Hoàng Mai, thành
ph Nội. Đề xut mt s giải pháp cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bng
ca d án xây dựng khu đô th mi Thnh Lit: v chế, chính sách; giá đt bi
thường, h trợ; công tác tổ chc thc hin thu hồi đất, GPMB ca d án ...
Keywords. Địa chính; Đất đô thị; Quận Hoàng Mai; Giải phóng mặt bng
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết đề tài
Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thc hiện các công trình quốc phòng an ninh, lợi
ích quốc gia, công cộng, phát trin kinh tế một khâu quan trọng, then cht của quá trình
phát triển. D án xây dng khu đô thị mi Thnh Liệt là mt d án quan trọng của thành phố
Hà Nội do Tổng công ty LICOGI làm ch đầu tư. Theo quy hoch chi tiết, d án có diện tích
35,16 ha trên địa bàn 3 phường: Thnh Liệt, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ ca quận Hoàng
Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 9 10 173