Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1484 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Phạm Văn Vƣợng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80
Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: Tiến sĩ. Thái Thị Quỳnh Nhƣ
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu và nắm vững các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất của Trung ƣơng
và địa phƣơng. Điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại tại
thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất
Keywords: Địa chính; Quyền sử dựng đất; Đấu giá; Tuyên Quang
Content
1. Tính cấp thiết
Đất đai có những tính chất đặc trƣng riêng, là tài nguyên không tái tạo và trở thành tƣ liệu sản xuất
không thể thay thế đƣợc đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Khai thác tiềm năng đất đai có ý nghĩa vô
cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nhƣng đất đai chỉ có thể phát
huy đƣợc tiềm năng vốn có đó của mình nếu nhƣ con ngƣời tác động tích cực và sử dụng có hiệu quả.
Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, trong
những năm qua tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng có
nhiều thay đổi, nhu cầu và tốc độ phát triển đô thị tăng lên. Các dự án quy hoạch khu dân cƣ nhằm đáp
ứng nhu cầu nhà ở của ngƣời dân với quy mô lớn và hệ thống cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ đã và đang là
bộ mặt của một đô thị hiện đại phát triển bền vững. Công tác đấu giá đất trong các khu dân cƣ quy
hoạch nói trên không chỉ phân bổ đất ở cho nhu cầu của ngƣời dân.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử
dụng đất học viên đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.”
2. Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm hiểu các chính sách và văn bản liên quan đến đấu giá và đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng
đất.
- Đánh giá thực trạng của công tác đấu giá quyền sử dụng đất dựa trên một số khu quy hoạch khu dân cƣ
trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁ ĐẤT VÀ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT
1.1 Giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất
1.1.1 Khái niệm giá ...
Đánh giá thực trạng đề xut gii pháp nâng cao
hiu qu của công tác đấu giá quyn s dụng đất ti
thành ph Tuyên Quang, tnh Tuyên Quang
Phạm Văn Vƣợng
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chính; Mã s: 60 44 80
Cán b ng dn khoa hc: Tiến sĩ. Thái Th Quỳnh Nhƣ
Năm bảo v: 2011
Abstract: Nghiên cu nm vững các văn bn v đấu giá quyn s dụng đất ca Trung ƣơng
địa phƣơng. Điều tra, kho sát làm thc trng công tác đu giá quyn s dụng đất ti ti
thành ph Tuyên Quang, Tnh Tuyên Quang. Nghiên cu, đề xut mt s gii pháp nhm nâng
cao hiu qu của công tác đấu giá quyn s dụng đất
Keywords: Địa chính; Quyn s dựng đất; Đấu giá; Tuyên Quang
Content
1. Tính cp thiết
Đất đai có những tính chất đặc trƣng riêng, tài nguyên không tái to tr thành tƣ liu sn xut
không th thay thế đƣợc đc bit trong sn xut nông nghip. Khai thác tim năng đất đai có ý nghĩa vô
cùng quan trọng đi vi s phát trin kinh tế hi, an ninh quc phòng nhƣng đất đai chỉ th phát
huy đƣợc tiềm năng vốn có đó của mình nếu nhƣ con ngƣời tác động tích cc và s dng có hiu qu.
Thành ph Tuyên Quang trung tâm chính tr, kinh tế, văn hoá - hi ca tnh Tuyên Quang, trong
những năm qua tình hình phát trin kinh tế hi ca tnh nói chung ca thành ph nói riêng
nhiều thay đi, nhu cu tc đ phát trin đô thị tăng lên. Các dự án quy hoch khu dân cƣ nhằm đáp
ng nhu cu nhà ca ngƣời dân vi quy ln h thng cơ s h tầng đƣợc đầu tƣ đã đang
b mt ca một đô thị hiện đại phát trin bn vững. Công tác đấu gđất trong các khu dân cƣ quy
hoch nói trên không ch phân b đất cho nhu cu ca ngƣời dân.
Nhn thức đƣợc tm quan trng và cp thiết ca vấn đề nâng cao hiu qu của công tác đấu giá quyn s
dụng đất học viên đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng đề xut gii pháp nâng cao
hiu qu công tác đấu giá quyn s dụng đất ti thành ph Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.”
2. Mc tiêu nghiên cu
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 9 10 794