Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1892 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ
chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi
đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố
Hà Nội
Doãn Thị Bình
Trường Đại học khoa học tự nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Địa chính; Mã số:60.44.80
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract.
Tổng quan một số vấn đề về thu hồi đất nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ
giải quyết việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi . Điề u tra, khảo sát làm rõ
thực tra ̣ng việc làm của người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi và tình hình thực
hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm trên địa bàn huyện Từ Liêm.
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển
đổi nghề và tạo việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi.
Keywords. Đất nông nghiệp; Việc làm; Chuyển đổi nghề; Nông thôn; Từ liêm

Content.
Tính cấp thiết của đề tài
Từ Liêm là một huyện ngoại thành Hà Nội, có tốc độ đô thị hoá nhanh với
khoảng 300 dự án đầu tư, trong đó phần lớn là phát triển các khu đô thị với tổng
diện tích đất thu hồi hàng nghìn ha. Đời sống của người dân có nhiều thay đổi
theo chiều hướng tích cực, hạ tầng cơ sở và hệ thống ( y tế, giáo dục, giao
thông...) ngày càng được cải thiện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động của
đô thị hoá đối với đời sống kinh tế - xã hội nói chung, không thể không đề cập
tới những tác động của nó đối với vấn đề lao động - việc làm.
Cùng với quá trình đô thị hoá là xu hướng diện tích đất nông nghiệp
của huyện này càng bị thu hẹp lại và cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
giảm tỷ trọng nông nghiệp đã tất yếu dẫn đến việc chuyển đổi cơ cấu lao động
và việc làm của người dân, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ. Vấn
1

đề đặt ra ở đây là cơ cấu lao động và việc làm của người nông dân có đất
nông nghiệp bị thu hồi đã chuyển đổi như thế nào? Người dân đã thực hiện
những chiến lược sinh kế như thế nào để có thể thích nghi với hoàn cảnh và
điều kiện sống mới? Và Nhà nước ta đã có những giải pháp, chính sách như
thế nào để hỗ trợ, giúp đỡ người dân ổn định đời sống và sản xuất?
Từ tính cấp thiết trên tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá việc
thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất
nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội”
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO
NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ THU HỒI

1.1. Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá,
hi...
1
Đánh giá việc thực hiện chính sách htr
chuyển đổi nghề và tạo việcm khi thu hồi
đất ng nghiệp ở huyện Từ Liêm, tnh phố
Nội
Doãn Thị Bình
Trường Đại học khoa học tự nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Địa chính; Mã số:60.44.80
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tuấn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract.
Tổng quan một số vấn đề về thu hồi đất nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ
giải quyết việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi . Điều tra, khảo sát làm r
thư
̣
c tra
̣
ng việc làm của người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi và tình hình thực
hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm trên địa bàn huyện Từ Liêm.
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính ch hỗ trợ chuyển
đổi nghề và tạo việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi.
Keywords. Đất nông nghiệp; Việc làm; Chuyển đổi nghề; Nông thôn; Từ liêm
Content.
Tính cấp thiết của đề tài
Từ Liêmmột huyện ngoại thành Hà Nội, có tốc độ đô thị hoá nhanh với
khoảng 300 dự án đầu tư, trong đó phần lớn là phát triển các khu đô thị với tổng
diện tích đất thu hồi hàng nghìn ha. Đời sống của người dân nhiều thay đổi
theo chiều hướng tích cực, hạ tầng sở và hệ thống ( y tế, giáo dục, giao
thông...) ngày càng được cải thiện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động của
đô thị hoá đối với đời sống kinh tế - hội nói chung, không thể kng đề cập
tới những tác động của nó đối với vấn đề lao động - việc làm.
ng với quá trình đô thh xu ớng diện ch đất ng nghiệp
của huyện này càng bthu hẹp lại cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
gim tỷ trọng nông nghiệp đã tất yếu dẫn đến việc chuyển đổi cơ cấu lao động
việc làm của người n, nh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ. Vấn
Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9 10 597