Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá viện trợ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¸nh gi¸ ViÖn trî
khi nµo cã t¸c dông, khi nµo kh«ng, vµ t¹i sao
Ngêi dÞch: NguyÔn ThÞ Thanh Minh
NguyÔn ThÞ ViÖt Ph¬ng
Hoµng Quèc Hïng
Ph¹m Hång V©n
NguyÔn §×nh Thä
Vò §øc Dòng
Ngêi hiÖu ®Ýnh: NguyÔn Quèc Th¾ng
B¸o c¸o nghiªn cøu chÝ nh s¸ch
cña Ng©n hµng ThÕ giíi
ÀAÁNH GIAÁ VIÏÅN TRÚÅ
Đánh giá viện trợ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá viện trợ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Đánh giá viện trợ 9 10 620