Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục môn học chương trình giáo dục đại học 2009

Được đăng lên bởi dinhmanhbka
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC MÔN HỌC
CHƢƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009
KỸ SƢ
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
(Áp dụng từ K57)

Thông qua Hội đồng KH&ĐT
ngày

tháng

năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phê duyệt của Hiệu trưởng
ngày

tháng

năm 2013

HIỆU TRƢỞNG

2

1

Nội dung chương trình

1.1

Cấu trúc chương trình đào tạo (đối sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật)

TT

PHẦN CHƢƠNG TRÌNH

CNKT

KỸ SƢ

GHI CHÚ

I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II
III

Giáo dục đại cƣơng
Toán và khoa học cơ bản
Lý luận chính trị
GD thể chất
GD quốc phòng-an ninh
Tiếng Anh
Cơ sở và cốt lõi của ngành
Thực tập kỹ thuật

54TC
40
10
(5)
(10)
6
50
2

54TC
40
10
(5)
(10)
6
50
2

Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật
26 chung khối kỹ thuật + 6 của ngành
Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.
GDTC và GDQP-AN không tính vào tổng
số tín chỉ toàn khóa.

IV

Tự chọn tự do

8

8

V

Chuyên ngành

16

48

5.1

Định hướng chuyên ngành CN

10

10

5.2

Bổ sung chuyên ngành KS

-

16

5.3

Tự chọn bắt buộc

-

10

5.4

Đồ án tốt nghiệp

6

12

Tổng khối lƣợng

130 TC

Học theo lớp phân loại trình độ
Yêu cầu chung cho CNKT và KS
Yêu cầu chung cho CNKT và KS, đi
thực tập vào kỳ hè
Yêu cầu chung cho CNKT và KS
(chọn từ danh mục do Viện phê duyệt)
SV chọn 1 trong 2 chuyên ngành:
Công nghệ MT hoặc Quản lý Môi trường
Yêu cầu chung cho CNKT và KS
Yêu cầu riêng của chương trình KS, khác
chương trình CNKT từ HK8.
ĐATN kỹ sư theo từng chuyên ngành, kết
hợp TTTN (3TC)

162 TC

 Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 162 TC gồm toàn bộ các phần chương trình từ I-V

1.2

Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo

STT/
MÃ SỐ

KHỐI KIẾN THỨC/
TÊN HỌC PHẦN

I

Giáo dục đại cƣơng
(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)
Cơ sở và cốt lõi ngành
(xem chương trình Cử nhân kỹ thuật)
Thực tập kỹ thuật
(thực hiện 4 tuần từ trình độ năm thứ 3)
Tự chọn tự do
Chuyên ngành Công nghệ Môi trƣờng
(38 bắt buộc + 10 tự chọn)
10 TC trong chương trình cử nhân kỹ
thuật môi trường, định hướng công nghệ
môi trường
Thiết kế hệ thống xử lý chất thải

II
III
IV
V-1

EV5111
EV5114
EV5315
EV5116
EV5121
EV5118
EV5119
EV5101
EV5102

Đồ án III
Thí nghiệm xử lý chất thải II
Thực tập chuyên ngành (CNMT)
(đi thực tập vào kỳ hè)
Ứng dụng kỹ thuật màng trong xử lý
nước và nước thải
Thí nghiệm xử lý chất thải I
Quản lý và vận hành hệ thống xử lý chất
thải
Thực tập tốt nghiệp (CNMT)
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (CNMT)

KHỐI
LƯỢNG
54TC
50TC
2TC

1

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN
2 3 4 5 6 7 8 9

16 17

9

12

8

5

15 12 10
2

8TC
48TC

8
...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
DANH MỤC MÔN HỌC
CHƢƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
2009
KỸ SƢ
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
(Áp dụng từ K57)
Thông qua Hội đồng KH&ĐT
Phê duyệt của Hiệu trưởng
ngày tháng năm 2013
ngày tháng năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
HIỆU TRƢỞNG
Danh mục môn học chương trình giáo dục đại học 2009 - Trang 2
Danh mục môn học chương trình giáo dục đại học 2009 - Người đăng: dinhmanhbka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh mục môn học chương trình giáo dục đại học 2009 9 10 55