Ktl-icon-tai-lieu

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH NHÂN ĐẤT VIỆT

1

MỤC LỤC

HOÀNG DIỆU - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ............................................................................. 3
THÁI SƯ TRẦN QUANG KHẢI ................................................................................................. 10
NHÀ SỬ HỌC PHAN PHU TIÊN............................................................................................... 14
NGUYỄN BỈNH KHIÊM............................................................................................................. 17
LÝ NHÂN TÔNG - ĐẶT NỀN MÓNG XÂY NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM............ 23
LÊ THÁNH TÔNG....................................................................................................................... 26
HOÀNG THÁI HẬU Ỷ LAN ........................................................................................................ 30
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC ................................................................................ 35
HÀ TÔNG MỤC, MỘT TÀI NĂNG LỖI LẠC, MỘT TẤM LÒNG ............................................ 41
VIỆT VƯƠNG TRIỆU QUANG PHỤC ...................................................................................... 45
NHÀ THƠ LÝ TỬ TẤN ................................................................................................................ 48
MAI HẮC ĐẾ ................................................................................................................................ 51
BÀ TRIỆU..................................................................................................................................... 55
TUỆ TĨNH - NGƯỜI MỞ ĐẦU NỀN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC ................................ 59
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG LỊCH SỬ .................................................... 62
QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ, NGƯỜI ANH HÙNG ÁO VẢI ........................................... 69
LÊ THÁI TỔ - NGƯỜI ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ................................................ 74
NGUYỄN TRÃI, NGÔI SAO KHUÊ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM........................................... 78
BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG PHÙNG HƯNG....................................................................................... 82
HAI BÀ TRƯNG........................................................................................................................... 85
LÝ CÔNG UẨN ...........................................
DANH NHÊN ÀÊËT VIÏÅT 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
HOAÂNG DIÏÅU - CUÖÅC ÀÚÂI VAÂ SÛÅ NGHIÏÅP............................................................................. 3
THAÁI SÛ TRÊÌN QUANG KHAÃI ................................................................................................. 10
NHAÂ SÛÃ HOÅC PHAN PHU TIÏN............................................................................................... 14
NGUYÏÎN BÓNH KHIÏM............................................................................................................. 17
LYÁ NHÊN TÖNG - ÀÙÅT NÏÌN MOÁNG XÊY NÏÌN GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC VIÏÅT NAM............ 23
LÏ THAÁNH TÖNG....................................................................................................................... 26
HOAÂNG THAÁI HÊÅU YÃ LAN........................................................................................................ 30
HAÃI THÛÚÅNG LAÄN ÖNG LÏ HÛÄU TRAÁC................................................................................ 35
HAÂ TÖNG MUÅC, MÖÅT TAÂI NÙNG LÖÎI LAÅC, MÖÅT TÊËM LOÂNG ............................................ 41
VIÏÅT VÛÚNG TRIÏÅU QUANG PHUÅC ...................................................................................... 45
NHAÂ THÚ LYÁ TÛÃ TÊËN................................................................................................................ 48
MAI HÙÆC ÀÏË................................................................................................................................51
BAÂ TRIÏÅU..................................................................................................................................... 55
TUÏÅ TÔNH - NGÛÚÂI MÚÃ ÀÊÌU NÏÌN Y DÛÚÅC CÖÍ TRUYÏÌN DÊN TÖÅC................................ 59
NGÖ QUYÏÌN VAÂ CHIÏËN THÙÆNG BAÅCH ÀÙÇNG LÕCH SÛÃ.................................................... 62
QUANG TRUNG NGUYÏÎN HUÏÅ, NGÛÚÂI ANH HUÂNG AÁO VAÃI........................................... 69
LÏ THAÁI TÖÍ - NGÛÚÂI ANH HUÂNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC................................................ 74
NGUYÏÎN TRAÄI, NGÖI SAO KHUÏ CUÃA VÙN HOÁA VIÏÅT NAM........................................... 78
Ë CAÁI ÀAÅI VÛÚNG PHUÂNG HÛNG....................................................................................... 82
HAI BAÂ TRÛNG........................................................................................................................... 85
LYÁ CÖNG UÊÍN ............................................................................................................................ 87
NHAÂ BAÁC HOÅC LÏ QUYÁ ÀÖN................................................................................................... 90
DANH NHÂN ĐẤT VIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH NHÂN ĐẤT VIỆT - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
DANH NHÂN ĐẤT VIỆT 9 10 743