Ktl-icon-tai-lieu

danh nhân

Được đăng lên bởi nguyenhuythien1990
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU

1

ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI

Larry Page & GOOGLE
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU
Nguyïîn Ngoåc Hoaâng vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
PACE giûä baãn quyïìn
Copyright©2007 by PACE

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp:

Thaønh Nam

Bìa:

Höõu Baéc

Söûa baûn in:

Phaïm Nguyeãn

Kyõ thuaät vi tính:

Mai Khanh + Thanh Haø

Böå saách àaä àûúåc àùng kyá baãn quyïìn, moåi thöng tin xin vui loâng gûãi vïì:
PACE
NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: 

Toâa nhaâ PACE
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
Email: BOOK@pace.edu.vn
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.

Taác giaã têåp saách:

Nguyïîn Ngoåc Hoaâng

(möåt phêìn cuãa dûå aán)

vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE

Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:

Trêìn Vuä Nguyïn

Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:

Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ

CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn

Muåc luåc

Cuâng baån àoåc,
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?

7

Nhûäng tûâ VIÏËT TÙÆT

15

Lúâi noái àêìu

17
Phêìn I.

GOOGLE – TAÂI SAÃN CHUNG CUÃA THÏË GIÚÁI
Chûúng 1.

25

GOOGLEPLEX - VIÏËT LAÅI VÙN HOÁA DOANH NGHIÏÅP
“Chuáng ta chûa àuã tiïåc tuâng”

35

Tûâ baân laâm viïåc cuãa ngûúâi cêìm laái àïën àiïìu rùn
thûá chñn

54

Chûúng 2.

65

PHUÅC VUÅ CÖÅNG ÀÖÌNG ÀÏÍ THAY ÀÖÍI THÏË GIÚÁI
“Google is global”

66

Phuåc vuå cöång àöìng – cöng thûác höåi tuå nhên taâi

76

Chûúng 3.

85

TRÙN TRÚÃ VÒ THÏË GIÚÁI TÛÚNG LAI
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.

4

LARRY PAGE & GOO...
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 1
danh nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
danh nhân - Người đăng: nguyenhuythien1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
danh nhân 9 10 875