Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách các bảng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG
Baûng 1. Öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng
Baûng 2. Caùc saûn phaåm vaø chuûng loaïi saûn phaåm cuûa hoäi vieân FFA
Baûng 3. Phaân loaïi doanh nghieäp theo thaønh phaàn kinh teá
Baûng 4. Phaân loaïi doanh nghieäp theo saûn phaåm
Baûng 5. Doanh thu naêm 2002 vaø naêm 2003 cuûa FFA
Baûng 6. Chi phí naêm 2002 vaø naêm 2003 cuûa FFA
Baûng 7. Toång keát ñaëc ñieåm veà nguoàn thu baûn tin ôû caùc hoäi
Baûng 8. Ñoái töôïng tieáp caän vaø caùch laáy thoâng tin
Baûng 9. Toång keát doanh thu vaø chi phí keá hoaïch baùn quaûng caùo

iv

...
DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG
Baûng 1. Öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng
Baûng 2. Caùc saûn phaåm vaø chuûng loaïi saûn phaåm cuûa hoäi vieân FFA
Baûng 3. Phaân loaïi doanh nghieäp theo thaønh phaàn kinh teá
Baûng 4. Phaân loaïi doanh nghieäp theo saûn phaåm
Baûng 5. Doanh thu naêm 2002 vaø naêm 2003 cuûa FFA
Baûng 6. Chi phí naêm 2002 vaø naêm 2003 cuûa FFA
Baûng 7. Toång keát ñaëc ñieåm veà nguoàn thu baûn tin ôû caùc hoäi
Baûng 8. Ñoái töôïng tieáp caän vaø caùch laáy thoâng tin
Baûng 9. Toång keát doanh thu vaø chi phí keá hoaïch baùn quaûng caùo
iv
Danh sách các bảng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách các bảng 9 10 603