Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách dự kiến đề tài tốt nghiệp năm học 2016

Được đăng lên bởi nguyenvansang0906
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016
HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 106121
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
STT

Tên đề tài

GVHD

Lớp

Số SV

Ghi chú

1

Nghiên cứu đường đặc tính Động cơ trên Động cơ
TOYOTA

PGS.TS. Nông Văn Vìn

106121

01

Phạm Văn Hùng

2

Xây dựng chương trình tính toán tính các thông số cơ bản
của động cơ trên xe TOYOTA

PGS.TS. Nông Văn Vìn

106121

01

Doãn Đình Minh

3

Nghiên cứu Cơ cấu biên tay quay và lập quy trình kiểm tra
sửa chữa

PGS.TS. Nông Văn Vìn

106121

01

Hồ Ngọc Vui

4

Khảo sát hệ thống tăng áp động cơ phun Diesel điện tử trên
mô hình

ThS. Nguyễn Mạnh
Cường

106121

01

Nguyễn Văn Sỹ

5

Nghiên cứu hệ thống tăng áp động cơ phun Diesel điện tử
trên mô hình và thiết lập module thực hành kèm theo

ThS. Nguyễn Mạnh
Cường

106121

01

Nguyễn Thế Nam

6

Nghiên cứu hệ thống cung cấp điện trên động cơ 2KD-FTV
của hãng Toyota

ThS. Vũ Xuân Trường

106121

01

Lê Văn Tuế

7

Nghiên cứu hệ thống đánh lửa trên động cơ 2KD-FTV của
hãng Toyota

ThS. Vũ Xuân Trường

106121

01

Phạm Minh Vương

8

Nghiên cứu hệ thống cung cấp điện trên xe Innova của hãng
Toyota

ThS. Vũ Xuân Trường

106121

01

Hoàng Quốc
Vượng

9

Nghiên cứu hệ thống khởi động trên động cơ 2KD-FTV của
hãng Toyota

ThS. Vũ Xuân Trường

106121

01

Nguyễn Tiên Dũng

1

STT

Tên đề tài

GVHD

Lớp

Số SV

Ghi chú

10

Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Innova của hãng
Toyota

ThS. Vũ Xuân Trường

106121

01

Lê Sỹ Hiếu

11

Nghiên cứu kết cấu và xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa
ThS. Đồng Minh Tuấn
cơ cấu phân phối khí trên động cơ 5S - FE xe TOYOTA

106121

01

Trần Quốc Doanh

12

Nghiên cứu kết cấu và xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa
ThS. Đồng Minh Tuấn
cơ cấu phân phối khí trên động cơ D6AC xe HUYNDAI

106121

01

Nguyễn Văn Sáng

13

Nghiên cứu kết cấu và xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa
thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ G6EA – GSL2.7
ThS. Đồng Minh Tuấn
xe HUYNDAI

106121

01

Nguyễn Duy
Thắng

14

Nghiên cứu kết cấu, tjieets lập quy trình kiểm tra sửa chữa
hệ thống bôi trơn và làm mát trên động cơ D6AC xe
HUYNDAI

ThS. Đồng Minh Tuấn

106121

01

Nguyễn Khánh
Duy

15

Nghiên cứu kết cấu và thiết lập quy trình kiểm tra sửa chữa
hệ thống đánh lửa trên động cơ 1GRFE xe TOYOTA

ThS. Đồng Minh Tuấn

106121

01

Nguyễn Đình Dũng

16

Nghiên cứu hệ thống Khởi động trên xe TOYOTA

ThS. Nguyễn Năng M...

KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016
HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 106121
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
STT Tên đề tài GVHD Lớp Số SV Ghi chú
1 !"#$%&'()*+%!),&-.%"/%!&0-1$%/%!&0

223%!4%5% 678696 76 ":;4%<%!
9 =>?@%!&"*0%!-15%"-.%"-AB%-.%"&B&-"3%!CD&0EF%
&GH)/%!&0-1$%IJ
223%!4%5% 678696 76 KAL%5%"#%"
M !"#$%&'(0&N(E#$%-H>O(H>PQRSTO(>-15%"U#V;-1H
CWH&"XH
223%!4%5% 678696 76 Y!Z&(#
[ "FACB-"\-"D%!-4%!BT)/%!&0T"(%K#JCJR)#\%-W-1$%
;3"5%"
"2!(>]%:%"
*+%!
678696 76 !(>]%4%^
_ !"#$%&'("\-"D%!-4%!BT)/%!&0T"(%K#JCJR)#\%-W
-1$%;3"5%"PQ-"#`-RST;A?(RJ-"@&"Q%"Ua;-"JA
"2!(>]%:%"
*+%!
678696 76 !(>]%"`H;
8 !"#$%&'("\-"D%!&(%!&NT)#\%-1$%)/%!&09Kbc
&GH"L%!A>A-H
"2d(=%1*+%! 678696 76 e$4%(`
f !"#$%&'("\-"D%!)B%"RWH-1$%)/%!&09Kbc&GH
"L%!A>A-H
"2d(=%1*+%! 678696 76 ":;#%"*0%!
g !"#$%&'("\-"D%!&(%!&NT)#\%-1$%IJ%%APH&GH"L%!
A>A-H
"2d(=%1*+%! 678696 76
AQ%!h(D&
*i%!
j !"#$%&'("\-"D%!U"k#)/%!-1$%)/%!&09Kbc&GH
"L%!A>A-H
"2d(=%1*+%! 678696 76 !(>]%#$%Kd%!
1
Danh sách dự kiến đề tài tốt nghiệp năm học 2016 - Trang 2
Danh sách dự kiến đề tài tốt nghiệp năm học 2016 - Người đăng: nguyenvansang0906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh sách dự kiến đề tài tốt nghiệp năm học 2016 9 10 278